0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

EE – nowe oznaczenie w pliku JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 października 2020 roku u podatników VAT czynnych miały miejsce zmiany w schemacie dotychczasowego sposobu raportowania, przede wszystkim za sprawą nowej struktury JPK_V7. Nowa struktura wprowadziła obowiązek oznaczania w pliku rodzajów sprzedaży i zakupów. Branża zajmująca się świadczeniem usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych zobowiązana jest do oznaczania sprzedaży symbolem EE. Sprawdźmy, kiedy je stosować!

Dla kogo nowy JPK_V7?

Obowiązująca od 1 października 2020 roku nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego jest wymagana w przypadku podatników VAT czynnych, którzy dotychczas zobowiązani byli do składania deklaracji VAT i pliku JPK_VAT. Struktura JPK_V7 całkowicie zastąpiła deklaracje VAT i pliki JPK_VAT, co oznacza, że po 1 października 2020 roku te deklaracje nie są już przyjmowana przez urzędy skarbowe.

Nowy plik JPK występuje w dwóch wersjach:

  • dla podatników rozliczających się miesięcznie jest to JPK_V7M;
  • dla podatników rozliczających się kwartalnie jest to JPK_V7K.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie składają plik JPK_V7 co miesiąc, przy czym plik za pierwsze dwa miesiące kwartału nie zawiera części deklaracyjnej (wartościowej) i nie wymaga uregulowania należności z tytułu VAT. Dopiero w III miesiącu kwartału plik będzie posiadał część deklaracyjną, wskazując wartość podatku należnego i naliczonego za cały kwartał.

Plik JPK_V7 (wersja JPK_V7M i JPK_V7K) konieczny jest do składania w terminie do 25. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Plik JPK_V7 składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. Część ewidencyjna zawiera informacje o wprowadzonych w danym okresie fakturach sprzedaży i zakupu identyfikujących transakcje, czyli m.in. danych dostawców i nabywców, numerze dokumentu, dacie wystawienia, sprzedaży, wartości i oznaczenia transakcji. Natomiast część deklaracyjna zawiera głównie informacje o kwotach podatku należnego i naliczonego z uwzględnieniem rodzajów transakcji, takich jak np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług czy ulga na zakup kasy. W uproszczeniu można przyjąć, że dane zawarte w części ewidencyjnej odpowiadają danym zawartym w pliku JPK_VAT, natomiast dane zawarte w części deklaracyjnej – tym ujmowanym w deklaracji VAT.

Oznaczenie EE – kiedy należy je stosować?

Nowy plik JPK_V7 nakłada na podatników obowiązek oznaczania szczególnych rodzajów transakcji, w tym niektórych towarów podlegających sprzedaży. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych niebędących podatnikami, usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych, zobowiązani są do oznaczania od 1 października 2020 roku faktur sprzedaży dokumentujących powyższe usługi symbolem EE. Wprowadzenie oznaczenia polega na wskazaniu liczby 1 w polu odpowiadającym EE. Oznaczenie jest dodawane w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Każda faktura wykazywana w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 po stronie podatku należnego ma przyporządkowaną grupę symboli. Jeśli jakiś symbol powinien zostać uwzględniony, wskazuje się przy niej liczbę 1, w przypadku braku pozostawia się puste pole. Oznaczenia mają służyć dokładniejszej weryfikacji transakcji dokonywanych przez podatników. W odniesieniu do oznaczenia EE w dużej mierze chodzi o kontrolowanie limitu, którego przekroczenie wymusza konieczność rejestracji do VAT MOSS lub rejestracji na potrzeby VAT w innym kraju członkowskim.

Od 1 lipca 2021 roku oznaczenie EE będzie oznaczane w pliku JPK za okres od lipca do grudnia 2021 r. (lub za III i IV kwartał) w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju. Po minięciu tego okresu zaczną obowiązywać specjalne oznaczenia w ramach procedury OSS, więcej w tym temacie w artykule: VAT OSS – zasady rozliczania podatku VAT w ramach pakietu e-commerce.

VAT MOSS, czyli kiedy ma miejsce procedura szczególna?

Podatnicy dokonujący sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych stosują procedurę VAT MOSS celem rozliczenia transakcji sprzedaży w swoim kraju. Zgodnie z art. 28k ust. 1 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób prywatnych miejscem świadczenia jest to, w którym nabywcy posiadają siedzibę działalności, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Powyższe oznaczałoby konieczność rejestracji sprzedawcy w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym mieszka lub przebywa nabywca usługi. Procedura VAT MOSS powstała w celu uproszczenia tego typu transakcji. Rozliczenie transakcji dokonywane jest w oparciu o stawki VAT krajów UE z tą różnicą, że podatnik nie dokonuje rejestracji dla celów VAT w każdym z państw członkowskich i rozlicza się z polskim fiskusem.

Od 1 stycznia 2019 roku ustawodawca wprowadził kolejne udogodnienie w zakresie rozliczania wskazanych transakcji. Zgodnie z art. 28k ust. 2 ustawy o VAT podatnik nie będzie musiał dokonywać rejestracji do VAT MOSS i co za tym idzie – będzie miał możliwość opodatkować usługi zgodnie z przepisami i stawkami krajowymi, w przypadku gdy spełni określone warunki:

  • podatnik będący usługodawcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;
  • usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne są świadczone na rzecz osób prywatnych, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1;
  • całkowita wartość usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz wskazanych osób prywatnych, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku usługodawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego kwota 10 tys. euro/42 tys. zł zostanie przekroczona, podatnik zobowiązany jest do rejestracji do procedury MOSS i opodatkowania transakcji stawkami państw członkowskich nabywcy lub może zarejestrować się w kraju nabywcy celem opodatkowania transakcji. Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od usługi, w związku ze świadczeniem której tę kwotę przekroczono.
Reasumując, wobec sprzedaży, która miała miejsce po przekroczeniu limitu, w pliku JPK nie będzie stosowało się oznaczenia EE. Sprzedaż po przekroczeniu limitu będzie podlegała procedurze VAT MOSS, jeśli podatnik się do niej zarejestruje, lub zostanie opodatkowana w kraju nabywcy. Procedura VAT MOSS nie jest oznaczana w pliku JPK.

Automatyczne oznaczenie symbolem EE w systemie wFirma.pl

Użytkownicy systemu wFirma.pl mogą korzystać z automatycznego oznaczania symbolem EE transakcji dotyczącej świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób prywatnych z innych krajów UE. Aby było to możliwe, konieczne jest oznaczenie dokonywanego rodzaju sprzedaży w zakładce USTAWIENIA » RODZAJE TRANSAKCJI W JPK_V7. W przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych należy oznaczyć w podzakładce TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE opcję EE i zapisać.

EE w JPK V7

Wówczas w stosunku do sprzedaży możliwe będzie zastosowanie tegoż oznaczenia.

Więcej informacji na temat działania oznaczeń transakcji szczególnych można znaleźć w artykule pomocy: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK_V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów