0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Struktury ewidencji JPK V7M i JPK V7K - co zawierają?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatników VAT w 2020 r. spotkały rewolucyjne zmiany. Od 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzające nowy plik JPK – JPK V7M i JPK V7K. Nowa struktura zastępuje składane dotychczas deklaracje VAT oraz pliki JPK VAT. W artykule przedstawiamy elementy struktury ewidencji JPK V7M i JPK V7K.

Nowa struktura JPK V7M i JPK V7K - od kiedy?

Od 1 października 2020r. na mocy Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw wprowadzona została nowa struktura JPK, mianowicie JPK V7M (dla rozliczeń miesięcznych) lub JPK V7K (dla rozliczeń kwartalnych), która łączy w sobie dane wykazywane w deklaracji VAT i pliku JPK VAT. Nowy plik JPK składa się z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej. Część deklaracyjna jest w dużej mierze lustrzanym odbiciem składanej dotychczas deklaracji VAT, natomiast część ewidencyjna swoją strukturą przypomina składane pliki JPK VAT, z wyszczególnieniem podstawowych informacji o transakcjach: sprzedaży i zakupu opodatkowanych podatkiem VAT.

Obowiązek składania pliku JPK V7M i JPK V7K dotyczy od 1 października 2020r. wszystkich czynnych podatników VAT.

Z czego składają się struktury ewidencji JPK V7M i JPK V7K?

Czynni podatnicy VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami składają:

 • JPK V7M, jeśli rozliczają się za okresy miesięczne,

 • JPK V7K, jeśli rozliczają się za okresy kwartalne.

Przy tym plik JPK V7M zawiera zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną za dany miesiąc, natomiast plik JPK V7K za pierwsze dwa miesiące składa się jedynie z części ewidencyjnej. Z kolei za trzeci miesiąc kwartału składa się część ewidencyjnej (część ta zawiera informacje tylko o jednym miesiącu) oraz deklaracyjnej dotyczącej całego kwartału (wszystkich trzech miesięcy).

Część deklaracyjna nowego pliku JPK składa się z poszczególnych pól:

 • „Nagłówek” – zawierającego dane dotyczące okresu, za jaki jest składany plik, cel złożenia oraz urząd skarbowy, do którego jest kierowany i datę złożenia pliku,

 • „Deklaracja” – zawierającego dane potrzebne do wyliczenia podatku należnego i naliczonego, wartości podatku podlegającej wpłacie do US lub kwotę zwrotu wraz z oznaczeniem formy i sposobu zwrócenia nadwyżki VAT,

 • „Podmiot1” – zawierającego informacje charakteryzujące podatnika składającego plik.

Natomiast część ewidencyjna nowego pliku JPK składa się z:

 • „SprzedazWiersz” – zawierającego dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego,

 • „SprzedazCtrl” – zawierającego dane dotyczące liczby wierszy oraz wartość podatku należnego wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy rozliczenie,

 • „ZakupWiersz” – zawierającego dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego,

 • „ZakupCtrl” – zawierającego dane dotyczące liczby wierszy oraz wartość podatku naliczonego wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy rozliczenie.

Jakie informacje są zawarte w strukturze ewidencji JPK V7M i JPK V7K po stronie podatku należnego?

Część ewidencyjna struktury JPK V7M i JPK V7K podzielona jest na części dotyczące podatku należnego wynikającego z faktur sprzedaży oraz podatku naliczonego dotyczącego faktur zakupu. Każdy dokument zawarty w strukturze jest szczegółowo rozpisany, wyszczególnia się daty, kontrahenta wraz z informacjami go identyfikującymi, wartości transakcji z wykazaniem poszczególnych stawek podatku VAT i kwot podatku. Dodatkowo wprowadzono oznaczenia identyfikujące rodzaj danej transakcji, w przypadku transakcji objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT. Oznaczenia stosowane są do części ewidencyjnej dotyczącej faktur sprzedaży, nie odnoszą się zatem do faktur zakupu.

Dodatkowe oznaczenia można pogrupować do najczęściej lub najrzadziej stosowanych:

 • najczęściej wystąpią oznaczenia:
  • „RO” – w odniesieniu do dokumentu zbiorczego wewnętrznego ujmującego sprzedaż z kas rejestrujących,
  • „WEW” – w odniesieniu do dokumentu wewnętrznego opodatkowania,
  • „FP” – w odniesieniu do faktury wystawionej do paragonu fiskalnego,
  • „SW” – w odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT,
  • „MPP” – w odniesieniu do transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
  • „MR_UZ” – w odniesieniu do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,
 • najrzadziej wystąpią oznaczenia:
  • transakcje krajowe:
   • „EE” – w odniesieniu do sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT,
   • „TP” – w odniesieniu do sprzedaży dokonanej na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT,
   • „MR_T” – w odniesieniu do świadczenia usług turystyki opodatkowanego na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT,
   • „B_SPV” – w odniesieniu do transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT,
   • „B_SPV_DOSTAWA” – w odniesieniu do dostawy towarów oraz świadczenia usług, które obejmuje bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT,
   • „B_MPV_PROWIZJA” – w odniesieniu do świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT,
  • transakcje zagraniczne:
   • „TT_WNT” – w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,
   • „TT_D” – w odniesieniu do dostawy towarów poza terytorium kraju dokonaną przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,
   • „I_42” – w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
   • „I_63” – w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),

Należy mieć na uwadze, że w przypadku, gdy faktura dokumentuje dwa typy transakcji, konieczne jest oznaczenie dwóch symboli w części ewidencyjnej pliku JPK. W przypadku, gdy dana procedura nie występuje, pole pozostawia się puste.

Nowa struktura JPK wprowadza również obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług, które w pliku JPK będą przedstawiane za pomocą symboli GTU (grupy towarów i usług), ponumerowane kolejno od GTU_01 do GTU_13.

Przykład 1.

Spółka z o.o. wystawiła w październiku 2020 r. fakturę sprzedaży na rzecz spółki córki na sprzedaż prętów stalowych o wartości łącznej 25 tys. zł brutto. Czy w pliku JPK V7K za IV kwartał, spółka z o.o. powinna wskazać dodatkowe oznaczenie transakcji w części ewidencyjnej?

Z uwagi na fakt, że sprzedaż obejmuje transakcję objętą obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności na rzecz podmiotu powiązanego, konieczne jest zastosowanie łącznego oznaczenia „TP” oraz „MPP”.

Struktury ewidencji JPK V7M i JPK V7K a podatek naliczony

W strukturze JPK po stronie podatku należnego szczegółowo opisano każdy rodzaj transakcji udokumentowany fakturą sprzedaży poprzez wyszczególnienie szczególnych rodzajów transakcji i towarów. Natomiast elementy struktury odnoszące się do faktur zakupu nie mają tak szczegółowych oznaczeń. W skład głównych elementów struktury ewidencji JPK V7M i JPK V7K wchodzą następujące pozycje:

 • „LpZakupu” – stanowi liczbę porządkową wiersza ewidencji w zakresie rozliczenia

podatku naliczonego,

 • „KodKrajuNadaniaTIN”, czyli literowy kod kraju nadania numeru, za pomocą którego sprzedawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (pole opcjonalne),

 • „NrDostawcy” – jest to numer cyfrowo-literowy, za pomocą którego sprzedawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (w przypadku braku należy wpisać „BRAK”),

 • „NazwaDostawcy”, czyli imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy (w przypadku braku należy wpisać „BRAK”),

 • „DowodZakupu” – jest to pole, w którym wskazać należy numer dowodu zakupu,

 • „DataZakupu” – jest to pole, w którym wskazać należy datę wystawienia dowodu zakupu,

 • „DataWplywu” – inaczej data wpływu dowodu zakupu (pole opcjonalne),

 • „DokumentZakupu” – inaczej oznaczenie dowodu zakupu (pole opcjonalne),

 • „MPP” – oznaczenie dla transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (pole opcjonalne),

 • „IMP” – oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (pole opcjonalne).

Pola określone w strukturze jako opcjonalne występują tylko w przypadku, gdy wobec danej transakcji można zastosować określoną dla danego pola procedurę, wówczas w polach tych wskazuje się liczbę 1. Natomiast w przypadku braku wystąpienia danego rodzaju transakcji dane pole pozostaje puste. Z Kolei pole „DokumentZakupu”, może mieć określone oznaczenia identyfikujące rodzaj transakcji: „MK” – w przypadku faktury zakupu objętej metodą kasową, „VAT_RR” – w przypadku faktury od rolnika ryczałtowego oraz „WEW” – w przypadku dokumentu wewnętrznego opodatkowania. W razie braku wymienionych oznaczeń pole pozostawia się puste.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów