Poradnik Przedsiębiorcy

Struktury ewidencji JPK V7M i JPK V7K - co zawierają?

Podatników VAT w 2020 r. czekają rewolucyjne zmiany. Od 1 lipca 2020 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowy plik JPK – JPK V7M i JPK V7K. Nowa struktura zastąpić ma składane dotychczas deklaracje VAT oraz pliki JPK VAT (mają być one uchylone). W artykule przedstawiamy elementy struktury ewidencji JPK V7M i JPK V7K.

Nowa struktura JPK V7M i JPK V7K - od kiedy?

Już od 1 lipca 2020 r. na mocy Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw oraz ustawie dotyczącej tarczy antykryzysowej wprowadzona zostaje nowa struktura JPK, mianowicie JPK V7M (dla rozliczeń miesięcznych) lub JPK V7K (dla rozliczeń kwartalnych), która będzie łączyć w sobie dane wykazywane w deklaracji VAT i pliku JPK VAT. Nowy plik JPK będzie się składać z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej. Część deklaracyjna będzie w dużej mierze lustrzanym odbiciem składanej obecnie deklaracji VAT, natomiast część ewidencyjna będzie swoją strukturą przypominać składane obecnie pliki JPK VAT, z wyszczególnieniem podstawowych informacji o transakcjach: sprzedaży i zakupu opodatkowanych podatkiem VAT.Obowiązek składania pliku JPK V7M i JPK V7K dotyczy od 1 lipca 2020 r. wszystkich czynnych podatników VAT.

Z czego składają się struktury ewidencji JPK V7M i JPK V7K?

Czynni podatnicy VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 lipca 2020 r. czynni podatnicy vAT składać będą:

 • JPK V7M, jeśli rozliczają się za okresy miesięczne,

 • JPK V7K, jeśli rozliczają się za okresy kwartalne.

Przy tym plik JPK V7M zawierał będzie zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną za dany miesiąc, natomiast plik JPK V7K za pierwsze dwa miesiące składa się jedynie z części ewidencyjnej. Z kolei za trzeci miesiąc kwartału składa się część ewidencyjną (część ta zawiera informacje tylko o jednym miesiącu) oraz deklaracyjną dotyczącą całego kwartału (wszystkich trzech miesięcy).

Część deklaracyjna nowego pliku JPK składa się z poszczególnych pól:

 • „Nagłówek” – zawierającego dane dotyczące okresu, za jaki jest składany plik, cel złożenia oraz urząd skarbowy, do którego jest kierowany i datę złożenia pliku,

 • „Deklaracja” – zawierającego dane potrzebne do wyliczenia podatku należnego i naliczonego, wartości podatku podlegającej wpłacie do US lub kwotę zwrotu wraz z oznaczeniem formy i sposobu zwrócenia nadwyżki VAT,

 • „Podmiot1” – zawierającego informacje charakteryzujące podatnika składającego plik.

Natomiast część ewidencyjna nowego pliku JPK składa się z:

 • „SprzedazWiersz” – zawierającego dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego,

 • „SprzedazCtrl” – zawierającego dane dotyczące liczby wierszy oraz wartość podatku należnego wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy rozliczenie,

 • „ZakupWiersz” – zawierającego dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego,

 • „ZakupCtrl” – zawierającego dane dotyczące liczby wierszy oraz wartość podatku naliczonego wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy rozliczenie.

Jakie informacje są zawarte w strukturze ewidencji JPK V7M i JPK V7K po stronie podatku należnego?

Część ewidencyjna struktury JPK V7M i JPK V7K podzielona jest na części dotyczące podatku należnego wynikającego z faktur sprzedaży oraz podatku naliczonego dotyczącego faktur zakupu. Każdy dokument zawarty w strukturze jest szczegółowo rozpisany, wyszczególnia się daty, kontrahenta wraz z informacjami go identyfikującymi, wartości transakcji z wykazaniem poszczególnych stawek podatku VAT i kwot podatku. Dodatkowo wprowadzono oznaczenia identyfikujące rodzaj danej transakcji, w przypadku transakcji objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT. Oznaczenia stosowane są do części ewidencyjnej dotyczącej faktur sprzedaży, nie odnoszą się zatem do faktur zakupu.

Dodatkowe oznaczenia stosowane są w następującej postaci:

 • „RO” – w odniesieniu do dokumentu zbiorczego wewnętrznego ujmującego sprzedaż z kas rejestrujących,

 • „WEW” – w odniesieniu do dokumentu wewnętrznego opodatkowania,

 • „FP” – w odniesieniu do faktury wystawionej do paragonu fiskalnego,

 • „SW” – w odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT,

 • „EE” – w odniesieniu do sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT,

 • „TP” – w odniesieniu do sprzedaży dokonanej na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT,

 • „TT_WNT” – w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,

 • „TT_D” – w odniesieniu do dostawy towarów poza terytorium kraju dokonaną przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,

 • „MR_T” – w odniesieniu do świadczenia usług turystyki opodatkowanego na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT,

 • „MR_UZ” – w odniesieniu do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,

 • „I_42” – w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),

 • „I_63” – w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),

 • „B_SPV” – w odniesieniu do transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT,

 • „B_SPV_DOSTAWA” – w odniesieniu do dostawy towarów oraz świadczenia usług, które obejmuje bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT,

 • „B_MPV_PROWIZJA” – w odniesieniu do świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT,

 • „MPP” – w odniesieniu do transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku, gdy faktura dokumentuje dwa typy transakcji, konieczne jest oznaczenie dwóch symboli w części ewidencyjnej pliku JPK. W przypadku, gdy dana procedura nie występuje, pole pozostawia się puste.

Nowa struktura JPK wprowadza również obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług, które w pliku JPK będą przedstawiane za pomocą symboli GTU (grupy towarów i usług), ponumerowane kolejno od GTU_01 do GTU_13.

Przykład 1.

Spółka z o.o. wystawiła w lipcu 2020 r. fakturę sprzedaży na rzecz spółki córki na sprzedaż prętów stalowych o wartości łącznej 25 tys. zł brutto. Czy w pliku JPK V7K za III kwartał, spółka z o.o. powinna wskazać dodatkowe oznaczenie transakcji w części ewidencyjnej?

Z uwagi na fakt, że sprzedaż obejmuje transakcję objętą obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności na rzecz podmiotu powiązanego, konieczne jest zastosowanie łącznego oznaczenia „TP” oraz „MPP”.

Struktury ewidencji JPK V7M i JPK V7K a podatek naliczony

W strukturze JPK po stronie podatku należnego szczegółowo opisano każdy rodzaj transakcji udokumentowany fakturą sprzedaży poprzez wyszczególnienie szczególnych rodzajów transakcji i towarów. Natomiast elementy struktury odnoszące się do faktur zakupu nie mają tak szczegółowych oznaczeń. W skład głównych elementów struktury ewidencji JPK V7M i JPK V7K wchodzą następujące pozycje:

 • „LpZakupu” – stanowi liczbę porządkową wiersza ewidencji w zakresie rozliczenia

podatku naliczonego,

 • „KodKrajuNadaniaTIN”, czyli literowy kod kraju nadania numeru, za pomocą którego sprzedawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (pole opcjonalne),

 • „NrDostawcy” – jest to numer cyfrowo-literowy, za pomocą którego sprzedawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (w przypadku braku należy wpisać „BRAK”),

 • „NazwaDostawcy”, czyli imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy (w przypadku braku należy wpisać „BRAK”),

 • „DowodZakupu” – jest to pole, w którym wskazać należy numer dowodu zakupu,

 • „DataZakupu” – jest to pole, w którym wskazać należy datę wystawienia dowodu zakupu,

 • „DataWplywu” – inaczej data wpływu dowodu zakupu (pole opcjonalne),

 • „DokumentZakupu” – inaczej oznaczenie dowodu zakupu (pole opcjonalne),

 • „MPP” – oznaczenie dla transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (pole opcjonalne),

 • „IMP” – oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (pole opcjonalne).

Pola określone w strukturze jako opcjonalne występują tylko w przypadku, gdy wobec danej transakcji można zastosować określoną dla danego pola procedurę, wówczas w polach tych wskazuje się liczbę 1. Natomiast w przypadku braku wystąpienia danego rodzaju transakcji dane pole pozostaje puste. Z Kolei pole „DokumentZakupu”, może mieć określone oznaczenia identyfikujące rodzaj transakcji: „MK” – w przypadku faktury zakupu objętej metodą kasową, „VAT_RR” – w przypadku faktury od rolnika ryczałtowego oraz „WEW” – w przypadku dokumentu wewnętrznego opodatkowania. W razie braku wymienionych oznaczeń pole pozostawia się puste.