0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz OSW-RD, czyli obowiązkowe oświadczenie w estońskim CIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek, jest korzystną formą opodatkowania dla podmiotów, które chcą zatrzymać wypracowany zysk wewnątrz firmy – np. w celach inwestycyjnych. Główną cechą estońskiego CIT-u jest brak podatku dochodowego pod warunkiem, że zysk nie zostanie rozdysponowany np. w formie dywidend czy wypłat dla udziałowców bądź akcjonariuszy, a więc zostanie w spółce. Aby kontrolować przepływ środków, należy złożyć w spółce formularz OSW-RD. Sprawdzamy, kto jest do tego zobowiązany i jak go wypełnić!

Kto i kiedy składa formularz OSW-RD?

Formularz OSW-RD to forma oświadczenia, która stanowi zapewnienie o tym, że spółka nie przekazuje środków pieniężnych podmiotom z nią powiązanym. Zgodnie z art. 28s ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych formularz OSW-RD ma obowiązek złożyć osoba fizyczna będąca:

  • udziałowcem,
  • akcjonariuszem,
  • wspólnikiem

– spółki, która wybrała opodatkowanie na zasadach estońskiego CIT-u.

W zawiadomieniu należy wskazać podmioty, w których taka osoba posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania bądź innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Formularz OSW-RD należy złożyć w spółce do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego spółki, w którym stosuje opodatkowanie ryczałtem. W przypadku zmiany stanu faktycznego w trakcie roku oświadczenie to składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Co ważne, oświadczenie nie obejmuje podmiotów, z którymi spółka nie dokonuje transakcji w jakiejkolwiek formie (również z udziałem podmiotów pośredniczących).

Oświadczenie na formularzu OSW-RD może być złożone w formie papierowej.

Przykład 1.

Pani Mariola jest wspólnikiem w spółce z o.o., która od 2023 roku rozlicza się na zasadach estońskiego CIT-u. Jednocześnie posiada 10% pakietu akcji w spółce akcyjnej A i 2% pakietu akcji w spółce B, z którymi współpracuje spółka z o.o. Czy pani Mariola powinna złożyć formularz OSW-RD spółce z o.o.?

Tak, z racji tego, że pani Mariola jest akcjonariuszem w spółce A i posiada więcej niż 5% pakietu akcji, powinna zawiadomić o tym fakcie spółkę z o.o. na formularzu OSW-RD. W oświadczeniu tym nie musi wymieniać spółki B z racji tego, że nie przekroczyła limitu udziałów.

Przykład 2.

Pan Łukasz jest wspólnikiem spółki z o.o. A i wspólnikiem spółki z o.o. B. W każdej z nich posiada 50% udziałów. Spółki nie współpracują ze sobą. Czy pan Łukasz powinien złożyć formularz OSW-RD, gdyby któraś ze spółek była opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek?

Nie, z racji tego, że spółki nie współpracują ze sobą, czyli nie dokonują wspólnych transakcji, pan Łukasz nie musi składać oświadczenia OSW-RD.

Przykład 3.

Pani Danuta jest akcjonariuszem spółki akcyjnej, która od 2023 roku przeszła na estoński CIT. Jednocześnie posiada 10% udziałów w spółce z o.o., która jest dostawcą spółki akcyjnej. Do kiedy pani Danuta powinna złożyć formularz OSW-RD w spółce akcyjnej?

Pani Danuta powinna złożyć oświadczenie na formularzu OSW-RD do 31 stycznia 2023 roku.

Przykład 4.

Pan Aleksander jest udziałowcem w spółce akcyjnej, która w 2023 roku rozlicza się na zasadach estońskiego CIT-u. Jednocześnie jest wspólnikiem spółki z o.o., z którą spółka akcyjna zawarła transakcję 2 lutego 2023 roku. Do kiedy pan Aleksander powinien złożyć formularz OSW-RD w spółce akcyjnej, jeżeli posiada 50% udziałów w spółce z o.o.?

Oświadczenie na formularzu OSW-RD należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia transakcji pomiędzy spółkami, czyli do 16 lutego 2023 roku.

Zgodnie z art. 28s ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka, która otrzymała oświadczenie od udziałowca, wspólnika lub akcjonariusza, ma obowiązek przekazać kopię formularza OSW-RD, na żądanie:

  • naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla spółki lub
  • naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla osoby fizycznej będącej udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem spółki.

Jeżeli osoba fizyczna, pomimo takiego obowiązku, nie złoży oświadczenia na formularzu OSW-RD, to spółka jest zobowiązana do poinformowania o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla spółki oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla tej osoby fizycznej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na jego wykonanie.

Jak wypełnić formularz OSW-RD?

W poz. 1 należy wprowadzić NIP lub PESEL udziałowca bądź akcjonariusza, który składa formularz OSW-RD.

Oświadczenie powinno być składane co roku, w związku z czym w poz. 2 i 3 trzeba wskazać, którego roku podatkowego dotyczy konkretny formularz OSW-RD, czyli daty od–do.

W sekcji A. wskazuje się dane osoby fizycznej składającej oświadczenie, czyli udziałowca lub akcjonariusza, takie jak nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia oraz dane zamieszkania, czyli kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę, numer domu i lokalu, miejscowość i kod pocztowy.

Formularz OSW-RD

W sekcji B. należy wskazać dane spółki, której składane jest oświadczenie, a więc tej, która wybrała estoński CIT i w którym podmiot wskazany w części A jest wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem.

W części B.1. w poz. 17 trzeba wskazać NIP spółki, a w poz. 18 podać jej pełną nazwę.

W części B.2. wskazuje się adres siedziby spółki, w tym kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę, numer domu i lokalu, miejscowość oraz kod pocztowy.

Formularz OSW-RD

W sekcji C. należy wskazać dane podmiotów, w których posiadany jest minimum 5% udział. Na jednym formularzu możliwe jest zgłoszenie trzech podmiotów. W przypadku gdy zgłoszeniu podlega większa liczba podmiotów, składa się kolejny formularz OSW-RD. Jednocześnie na stronie pierwszej w poz. 4 należy wskazać numer oświadczenia.

W części 1. podaje się dane identyfikacyjne podmiotu, czyli:

  • pełną nazwę spółki lub nazwisko i pierwsze imię (jeżeli zgłoszeniu podlega jednoosobowa działalność gospodarcza);
  • nazwę skróconą;
  • identyfikator podatkowy podmiotu – NIP lub PESEL – w przypadku podmiotów krajowych;
  • zagraniczny numer podatkowy lub inny zagraniczny numer identyfikacyjny oraz kraj wydania numeru – w przypadku podmiotów zagranicznych.

W części 2. należy wskazać adres siedziby podmiotu, a więc kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę, numer domu i lokalu, miejscowość oraz kod pocztowy.

W części 3. określa się rodzaj posiadanych praw oraz ich wielkość przysługującą w sposób bezpośredni oraz pośredni.

Formularz OSW-RD

W sekcji D. można zamieścić dodatkowe dane i wyjaśnienia związane ze składanym oświadczeniem. Sekcja ta musi zostać wypełniona w szczególności w przypadku, gdy zaistniała zmiana stanu faktycznego, czyli m.in. w sytuacji zmiany wysokości udziałów w zgłaszanych podmiotach.

W sekcji E. należy złożyć podpis przez osobę fizyczną lub jej pełnomocnika wraz z datą sporządzenia oświadczenia.

Formularz OSW-RD

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów