0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja dla klienta BR o remanencie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każde biuro rachunkowe, które prowadzi klienta na KPiR, zastanawia się, czy ma obowiązek przypominania mu o spisie z natury na koniec roku oraz jak taka informacja dla klienta BR o remanencie powinna wyglądać. Dlatego w artykule omówimy tę kwestię.

Informacja dla klienta BR o remanencie – czy jest konieczna?

W obowiązkach biura rachunkowego jest należyte prowadzenie księgowości klienta. W przypadku klienta na KPiR remanent jest kluczowy ze względu na fakt, że rozpoczyna i kończy KPiR oraz wynikające z niego różnice zwiększają bądź zmniejszają dochód do opodatkowania. Przypomnienie klientowi o remanencie jest więc dobrą wolą biura rachunkowego. Natomiast obowiązkowo biuro musi otrzymać ten dokument dla celów poprawnego rozliczenia podatkowego. Z naszej perspektywy warto przypominać klientom o konieczności sporządzenia spisu z natury na 31 grudnia, bowiem z doświadczenia wiemy, że wielu klientów o tym zapomina.

Jakie kary mogą spotkać podatnika za niesporządzenie remanentu i nieprzekazanie go do biura rachunkowego?

 • dochód do opodatkowania za dany rok będzie nieprawidłowo ustalony;

 • sankcje wynikające z niewpłacenia podatku w kwocie wynikającej z przepisów;

 • sankcje karno-skarbowe np. z tytułu uchylania się od opodatkowania bądź podania w deklaracjach podatkowych nieprawdziwych danych;

 • KPiR może zostać uznana za wadliwą i tym samym może być również nałożona sankcja karno-skarbowa;

 • KPiR pozbawiona zostanie waloru dowodowego w razie ewentualnej kontroli rozliczeń podatkowych.

Jak można zauważyć, w związku z brakiem sporządzenia i wpisania remanentu do KPiR występuje wiele konsekwencji. Jeśli przypomnimy klientowi o remanencie jako biuro, w jakimś stopniu zabezpieczymy się przed jego roszczeniami, w przypadku gdy nie sporządzi on remanentu terminowo i tym samym będzie miał do biura rachunkowego pretensje, ponieważ trudno będzie odtworzyć stan wstecz. Takich kwestii zwykle nie ureguluje się w umowie.

Merytoryczne kwestie związane z remanentem opisaliśmy w artykule: Remanent – jak prawidłowo przeprowadzić spis z natury?

Informacja dla klienta BR o remanencie – przykładowy wzór maila

Aby usprawnić pracę biurom rachunkowym, poniżej wskazujemy przykładowe informacje, które można przesłać do klientów.

Rodzaj firmy – usługowa (brak towarów i materiałów)

Temat: Przypomnienie o remanencie końcowym 

Szanowni Państwo,

przypominam o sporządzeniu zerowego remanentu końcowego na dzień 31 grudnia 2021 roku. W wiadomości załączam wzór remanentu, który należy uzupełnić. Jako że Państwo nie nabywają towarów i materiałów, w kolumnie, gdzie należy uzupełnić dane dotyczące składników remanentu, wstawiamy tak zwaną „zetkę”. Pozostałe dane uzupełniamy następująco:

 • rodzaj spisu (okoliczności) – Remanent końcowy;

 • przedmiot spisu – ––––––––––––––––––––

 • spis rozpoczęto 31.12.2021 o godz. – wskazujemy godzinę uzupełniania druku;

 • spis zakończono 31.12.2021 o godz. – wskazujemy godzinę zakończenia uzupełniania druku na pozycji – 0;

 • wartość spisu z natury wynosi – 0 zł;

 • osoby sporządzające spis – wystarczy tylko podpis przedsiębiorcy.

Po sporządzeniu remanentu proszę o przesłanie jego skanu w wiadomości zwrotnej, abyśmy mogli na jego podstawie dokonać prawidłowego rozliczenia roku.

Pozdrawiam

Niektóre biura rachunkowe zamiast przyjmowania całego remanentu stosują minimalizację i od klientów przyjmują tzw. oświadczenia o zerowym remanencie, które mają następującą przykładową treść:

Data, Miejscowość

Dane podatnika

Spis z natury

Oświadczam, iż stan remanentu na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 0 złotych (słownie: zero

złotych 00/100).

Podpis:

W przypadku firmy usługowej, gdzie występują składniki, które należy wykazać w remanencie, czy też handlowej bądź produkcyjnej, wiadomość będzie bardziej rozbudowana.

Temat: Przypomnienie o remanencie końcowym

Szanowni Państwo,

przypominam o sporządzeniu zerowego remanentu końcowego na dzień 31 grudnia 2021 roku. W wiadomości załączam wzór remanentu, który należy uzupełnić.

W spisie z natury trzeba uwzględnić następujące składniki:

 • towary handlowe;

 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze;

 • półwyroby;

 • produkcja w toku;

 • wyroby gotowe;

 • braki i odpady;

 • towary stanowiące własność podatnika, które w dniu sporządzenia spisu znajdują się poza zakładem podatnika;

 • towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika (nie trzeba ich jednak wyceniać – wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie i wskazanie, czyją stanowią własność).

Uwaga! W remanencie należy ująć nawet częściowo zużyte składniki i wycenić je w pełnej kwocie, z uwzględnieniem ułamkowej ilości. Nieprawidłowa będzie wycena: połowa zużycia – połowa ceny. Prawidłowa wartość: połowa zużycia 0,5 x pełna cena.

Dane w załączonym spisie z natury uzupełniamy następująco:

 • rodzaj spisu (okoliczności) – Remanent końcowy;

 • przedmiot spisu – jaki rodzaj składników został wykazany w spisie;

 • spis rozpoczęto 31.12.2021 o godz. – wskazujemy godzinę uzupełniania druku;

 • uzupełniamy dane dotyczące posiadanych składników;

 • spis zakończono 31.12.2021 o godz. – wskazujemy godzinę zakończenia uzupełniania druku na pozycji – X;

 • wartość spisu z natury wynosi – X zł;

 • osoby sporządzające spis – wystarczy tylko podpis przedsiębiorcy.

W przypadku problemów z wyceną składników remanentu można posłużyć się objaśnieniami z artykułu: Wycena spisu z natury – jak ją prawidłowo sporządzić?

Po sporządzeniu remanentu proszę o przesłanie jego skanu w wiadomości zwrotnej, abyśmy mogli na jego podstawie dokonać prawidłowego rozliczenia roku.

Pozdrawiam

Do pobrania:

Wzór remanentu.pdf
Wzór remanentu.docx

Jeśli klient będzie dociekliwy, można wspomnieć, że:

 • głównym celem sporządzania spisu z natury jest ustalenie faktycznego dochodu. Przy prowadzeniu ewidencji podatkowej w postaci KPiR dochód bowiem:

  • powiększa się o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego a początkowego, jeżeli wartość remanentu końcowego > wartość remanentu początkowego;

  • obniża się o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego a końcowego, jeżeli wartość remanentu końcowego

Informacja dla klienta BR o remanencie – o czym przed tym należy pamiętać?

Jako biuro rachunkowe należy pamiętać, że zgodnie z § 26 ust. 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wartość spisu z natury trzeba pomniejszyć o kwotę, o którą podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów lub zwiększył przychody z uwagi na:

 • płatność za fakturę o wartości min. 15 000 zł bez wykorzystania rachunku płatniczego;

 • płatność za fakturę o wartości min. 15 000 zł na rachunek podatnika inny niż zawarty na białej liście podatników;

 • płatność za fakturę o wartości min. 15 000 zł objętą split payment bez wykorzystania komunikatu przelewu

– w kwocie przypadającej na zakup towarów handlowych, materiałów podstawowych oraz pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, produkcji w toku, braków i odpadów, objętych tym spisem.

Dodatkowo warto zorientować się – przed wyliczeniem zaliczki na podatek dochodowy za grudzień bądź IV kwartał – czy różnica remanentowa, która powstanie, będzie wpływać znacząco na dochód do opodatkowania. Jeśli:

 • różnica remanentowa pomniejsza dochód – wpłynie to na niższy podatek do zapłaty przez klienta,

 • różnica remanentowa zwiększa dochód – wpłynie to na wyższy podatek do zapłaty przez klienta.

W związku z powyższym można dopytać klienta, czy chce skorzystać z opcji rozliczenia różnicy remanentowej w ostatniej zaliczce. Niekiedy klient nie ma świadomości, że dzięki temu może zapłacić niższą zaliczkę lub też w drugą stronę. Jeśli dysponuje wolnymi środkami, wówczas może uiścić wyższą zaliczkę na podatek, zamiast dopłacać różnicę dopiero w zeznaniu rocznym.

Informacja dla klienta BR o remanencie – łatwa wysyłka z systemu wFirma dla biur rachunkowych

Korzystając z systemu wFirma dla biur rachunkowych, można z łatwością dokonać wysyłki zbiorczej powiadomień do klientów np. w sprawie remanentu. W tym celu po zalogowaniu do systemu na panelu głównym należy zaznaczyć firmę bądź kilka firm i skorzystać z opcji POWIADOMIENIE.

Informacja dla klienta BR o remanencie

W oknie, które się pojawi, trzeba uzupełnić treść powiadomienia. Możliwe jest również dołączenie pliku za pomocą opcji WYBIERZ. Po utworzeniu wiadomości i skorzystaniu z opcji WYŚLIJ ta sama wiadomość zostanie rozesłana automatycznie do wszystkich zaznaczonych wcześniej firm.

Informacja dla klienta BR o remanencie

Więcej szczegółów dotyczących funkcjonalności w artykule pomocy systemu: Zbiorcze powiadomienia klientów biura rachunkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów