0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło oraz umowy zlecenia mają prawo do uzyskania dodatkowych środków w przypadku, gdy nie osiągały zarobków z powodu pandemii. Aby otrzymać takie wsparcie należy złożyć wniosek o świadczenie postojowe. Jak wypełnić go w przypadku zleceniobiorców?

Dla kogo świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe to specjalny rodzaj wsparcia dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz prowadzących własną działalność gospodarczą. Wypełnianie wniosku przez przedsiębiorcę oraz warunki, jakie musi spełniać, aby uzyskać świadczenie postojowe zostały dokładnie opisane w artykule: Jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy?

W przypadku tej drugiej grupy uprawnionych o wspomniany rodzaj wsparcia mogą starać się osoby zatrudnione na podstawie: 

 • umowy zlecenie,
 • umowy agencyjnej,
 • umowy o dzieło,
 • innej umowy o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia, np. umowa uaktywniająca.

Mimo tego, że świadczenie postojowe wypłaca ZUS, to podleganie ubezpieczeniom społecznym czy zdrowotnemu w tej instytucji nie stanowi warunku uzyskania tych środków. Ten rodzaj wsparcia przeznaczony jest dla osób, które zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19, co oznacza, że z powodu obecnej sytuacji swoją pracę mogły wykonać częściowo lub w ogóle jej nie wykonały. Dodatkowe warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe, są następujące:

 • umowę cywilnoprawną podpisano maksymalnie 31 marca;
 • zleceniobiorca/wykonawca nie ma innego tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi;
 • zleceniobiorca/wykonawca mieszka na terenie Polski i posiada obywatelstwo RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP;
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekracza trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł).

Przykład 1.

Pan Jarosław pracuje na podstawie umowy o pracę, a dodatkowo dorabia w innej firmie na podstawie umowy zlecenia podpisanej w lutym 2020 roku. Od kwietnia nie wykonuje pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej z powodu koronawirusa. Pan Jarosław nie może starać się o świadczenie postojowe, ponieważ posiada tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi zatrudnienie na podstawie stosunku pracy.

W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie postojowe?

Wysokość świadczenia postojowego może być różna w zależności od tego, na jaką kwotę opiewa umowa. Jeżeli była to kwota:

 • równa co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 roku, czyli obecnie 1300 zł, wówczas otrzymać można 80% wynagrodzenia minimalnego, czyli 2080 zł;
 • niższa niż 1300 zł – można otrzymać środki w kwocie odpowiadającej sumie wynagrodzeń wynikającej z umów – świadczenie postojowe nie przekroczy wtedy 1299,99 zł.

ZUS może wypłacić takie środki maksymalnie trzy razy, pod warunkiem że przesłane zostaną odpowiednie dokumenty potwierdzające sytuację zleceniobiorcy/wykonawcy.

Jak wypełnić wniosek o świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe zostanie wypłacone wyłącznie na wniosek. ZUS nie wypłaca świadczeń bez odpowiedniego udokumentowania sytuacji osoby zatrudnionej na podstawie umowy-zlecenia. Ważne jest to, że wniosek powinna wypełnić osoba zlecająca wykonanie umowy, a nie sam zainteresowany, czyli zleceniobiorca czy wykonawca. Aby zatrudniony dostał środki na utrzymanie z ZUS, zleceniodawca/zamawiający musi prawidłowo wypełnić wniosek o świadczenie postojowe. Poniżej instrukcja, jak uzupełnić druk RSP-C.

Pobierz wniosek o świadczenie postojowe i kolejną wypłatę postojowego! 

Do pobrania:

wniosek RSP-C (pierwsza wypłata świadczenia postojowego).pdf
RSP-CK (kolejna wypłata świadczenia postojowego).pdf

Wniosek RSP-C składa się wyłącznie w przypadku, gdy o świadczenie postojowe staramy się po raz pierwszy. Przy kolejnych wypłatach odpowiedni będzie inny dokument – RSP-CK.

Część I. Dane zlecającego lub zamawiającego wykonanie umowy cywilnoprawnej

Tu podaje się dane firmy, z jaką podpisano umowę cywilnoprawną. Należy uzupełnić:

 • identyfikatory – NIP, REGON czy PESEL;
 • imię, nazwisko i nazwę skróconą;
 • adres prowadzenia działalności;
 • numer telefonu oraz adres e-mail osoby wypełniającej wniosek, aby pracownik ZUS mógł się z nią skontaktować w razie potrzeby.

Część II. Dane osoby wykonującej umowę cywilnoprawną

W tej części uzupełnia się dane zleceniobiorcy lub wykonawcy. Konieczne jest wpisanie: 

 • numeru PESEL, a w razie jego braku rodzaju, numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • imienia i nazwiska;
 • danych adresowych;
 • numeru konta bankowego, na jaki ma zostać przekazane świadczenie.

Część III. Informacje o zawartej umowie cywilnoprawnej

Ten blok dotyczy zawartej umowy i wykazuje się w nim:

 • datę zawarcia umowy – nie może być późniejsza niż 31 marca. W przypadku, gdy umowa zawierana jest co miesiąc bez ani jednego dnia przerwy, to taka sytuacja traktowana jest jako ciągłość;
 • rodzaj umowy – czy jest to umowa o dzieło czy inna umowa cywilnoprawna; 
 • okres, na jaki umowa została zawarta;
 • odstąpienie od umowy – jeśli umowa musiała zostać przerwana w wyniku pandemii;
 • oświadczenie, że umowa nie doszła do skutku bądź nastąpiło ograniczenie jej wykonania przez koronawirusa.

Na końcu powinien znaleźć się podpis osoby składającej wniosek o świadczenie postojowe.

Część IV. Informacje o przychodzie z umowy

To miejsce przeznaczone na wpisanie przychodów z umowy, czyli:

 • miesięcznego przychodu wynikającego z umowy – tu problem może się pojawić przy wynagrodzeniu płatnym wg stawki. W takiej sytuacji podaje się kwotę brutto, jaką zatrudniony osiągnąłby w przypadku normalnego toku pracy. Wartość ta zatem będzie czysto szacunkowa;
 • przychód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – przykładowo jeśli składamy wniosek w maju, to w tym polu podać należy przychód z kwietnia.

Część V. Oświadczenia

W tym miejscu zlecający/zamawiający potwierdza otrzymanie oświadczeń od zleceniobiorcy/wykonawcy w których wskazane jest, że zatrudniony nie podlega ubezpieczeniom z innego tytułu oraz jaka jest wysokość przychodów osiągniętych umów cywilnoprawnych zawartych z innymi podmiotami.

Dodatkowo osoba składająca wniosek o świadczenie postojowe potwierdza, że nastąpił przestój w prowadzeniu działalności, zarobek zleceniobiorcy/wykonawcy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy od 15 595,74 zł, a także że dane wskazane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Na końcu podaje się datę i składa czytelny podpis.

Do wniosku koniecznie należy dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej.

W jakiej formie złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej na wspomnianym druku RSP-C (wtedy przekazuje się go pocztą lub składa w placówce ZUS), jak i formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu PUE). Warto pamiętać, że ten dokument powinien zostać dostarczony do ZUS maksymalnie 3 miesiące po miesiącu, w którym odwołany został stan epidemii.

Wypłata kolejnego świadczenia postojowego

Jak już wspomniano, świadczenie postojowe może zostać przyznane maksymalnie trzykrotnie. Jednakże kolejna wypłata nastąpi po złożeniu wniosku, w którym zleceniobiorca oświadcza, że jego sytuacja materialna nie uległa poprawie (wygląda tak samo, jak wskazano we wniosku RSP-C). Wniosek o następne wypłaty składa się na druku RSP-CK.

Wniosek o kolejną wypłatę świadczenia postojowego (RSP-CK) składa w ZUS zleceniobiorca/wykonawca, a nie zlecający/zamawiający, tak jak w przypadku pierwszego wniosku (RSP-C).

Bardzo ważne jest to, że kolejna wypłata świadczenia może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia postojowego

Jeśli wniosek będzie budził wątpliwości lub zostanie błędnie wypełniony, pracownik ZUS będzie próbował kontaktować się w celu wyjaśnienia sytuacji. W przypadku decyzji odmownej osoba składająca wniosek zostanie powiadomiona o tym listownie lub poprzez PUE (pod warunkiem, że posiada tam konto). Od negatywnego rozpatrzenia wniosku można odwołać się w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. Odwołanie składa się do sądu za pośrednictwem placówki ZUS.

Otrzymanie wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej wymaga dopełnienia pewnych formalności. Wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy/wykonawcy może wydawać się prosty do wypełnienia, ale w rzeczywistości sprawia wiele trudności. Dzięki poprawnemu wypełnieniu zatrudnieni na umowy cywilnoprawne szybciej otrzymają środki rekompensujące utratę zarobków w wyniku koronawirusa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów