0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadczenie postojowe to szczególny rodzaj pomocy przyznawanej przez państwo osobom, które zostały dotknięte skutkami epidemii koronawirusa. Przysługuje ono przedsiębiorcom, a także zleceniobiorcom i wykonawcom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Aby otrzymać dodatkowe środki z ZUS, osoba prowadząca działalność musi złożyć wniosek o świadczenie postojowe. Podpowiadamy, jak go wypełnić!

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać świadczenie postojowe?

Aby otrzymać świadczenie postojowe, konieczne jest spełnienie kilku warunków. W przypadku przedsiębiorców, którzy nie zawiesili działalności, ten rodzaj pomocy przyznawany jest, gdy zajdą wszystkie poniższe okoliczności:

 • przedsiębiorca prowadził aktywnie firmę przed 1 lutego;
 • przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc o co najmniej 15%;
 • przedsiębiorca nie posiada innego tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi;
 • przedsiębiorca mieszka na terenie Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Przykład 1.

Pan Marcin składa wniosek o świadczenie postojowe w maju. Wówczas powinien wskazać, że spadek przychodów wystąpił w kwietniu w porównaniu do przychodów z marca.

Przykład 2. 

Pani Anna oprócz prowadzenia działalności jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W związku z tym, że posiada dodatkowy tytuł do objęcia ubezpieczeniem społecznym, nie będzie mogła złożyć wniosku o świadczenie postojowe.

Również przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność, mogą starać się o świadczenie postojowe. Warunkiem, jaki muszą spełnić, jest rozpoczęcie prowadzenia działalności przed 1 lutego oraz zawieszenie działalności po 31 stycznia. Tu nie będzie brany pod uwagę spadek przychodów.

O wypłatę świadczenia postojowego mogą starać się zarówno samozatrudnieni, jak i przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników. Takie wsparcie mogą otrzymać również emeryci i renciści prowadzący własny biznes.

Świadczenie postojowe przysługuje osobom korzystającym z ulg w opłacaniu składek jak ulga na start, preferencyjne składki czy mały ZUS.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie postojowe i jaka jest jego wysokość?

Wysokość świadczenia postojowego jest ściśle określona w przepisach. Przedsiębiorca uprawniony do otrzymania tego rodzaju pomocy może liczyć na wsparcie w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w tym przypadku 2080 zł.

Duże znaczenie przy ustalaniu wysokości wypłaty świadczenia dla przedsiębiorcy ma forma opodatkowania przychodów z działalności oraz to, czy podatnik rozlicza VAT. W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnionych z VAT świadczenie postojowe zostanie im przyznane w wysokości 50% najniższej pensji, czyli obecnie 1300 zł.

Zgodnie z przepisami rodzaj wsparcia może zostać wypłacony maksymalnie trzykrotnie. Aby starać się o ponowne przyznanie świadczenia konieczne, jest wypełnienie oświadczenia wskazującego, że sytuacja przedstawiona we wniosku nie uległa zmianie.

Jak wypełnić wniosek o świadczenie postojowe?

Wypłata świadczenia postojowego występuje jedynie na wniosek zainteresowanego. Każdy popełniony błąd spowoduje konieczność ponownego wypełnienia tego dokumentu, a w efekcie wydłużenie czasu oczekiwania na środki. Bardzo ważne jest zatem, aby uzupełnić go prawidłowo. ZUS wnikliwie analizuje każdy złożony wniosek o świadczenie postojowe. Poniżej podpowiadamy, jak wypełnić druk RSP-D, który należy złożyć starając się po raz pierwszy o otrzymanie środków z ZUS.

Część I. Dane prowadzącego działalność

W tym miejscu należy wskazać dane przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie. Podaje się tu:

 • identyfikatory takie jak NIP, REGON czy PESEL;
 • imię, nazwisko i nazwę skróconą;
 • dane adresowe;
 • numer telefonu oraz adres e-mail – te dane nie są obowiązkowe, ale warto je podać, aby urzędnicy mogli się skontaktować z wnioskodawcą w razie wątpliwości;
 • rachunek bankowy, na jaki ma zostać przekazane świadczenie – tu warto wskazać rachunek prywatny, ponieważ otrzymane z ZUS środki nie są przychodem z działalności gospodarczej.

Części II. Forma opodatkowania w roku 2020

W tym miejscu można wybrać jedną z dwóch opcji: 

 • karta podatkowa i zwolnienie z opłacania podatku VAT – wtedy należy pominąć część III i IV wniosku, a uzupełnić dopiero część V;
 • pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT – dotyczy firm rozliczających się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tu nie ma znaczenia, czy podmiot jest zgłoszony jako płatnik VAT czy nie) oraz w formie karty podatkowej i zgłoszonych jako VAT-owiec.

Część III. Informacja o działalności

W tej części należy wskazać, czy działalność została zawieszona (jeżeli tak, należy pominąć część IV wniosku), czy przedsiębiorca w dalszym ciągu ją prowadzi.

Część IV. Wysokość przychodów

Tę część wniosku uzupełniają osoby prowadzące działalność, które odnotowały spadek przychodów. Należy w niej podać przychód osiągnięty w ciągu ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (jak zostało to wyjaśnione na Przykładzie 1). Przedsiębiorca na końcu tej części podpisuje oświadczenie dotyczące spadku przychodów.

Część V. Oświadczenie

W ostatniej części wniosku przedsiębiorca składa oświadczenie, w którym potwierdza, że spełnia warunki do otrzymania tego rodzaju pomocy i jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym i prawnym. Na końcu należy wpisać datę i złożyć czytelny podpis.

Pobierz wzór wniosku o świadczenie postojowe i kolejną wypłatę postojowego!

Do pobrania:

RSP-D - wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy.pdf
RSP-DK - wniosek o kolejną wypłatę świadczenia postojowego.pdf

Wniosek o kolejną wypłatę świadczenia postojowego

Aby otrzymać kolejną wypłatę świadczenia postojowego konieczne jest ponowne złożenie wniosku, tym razem na druku RSP-DK. Wypełnienie go jest o wiele prostsze, opiera się głównie na wpisaniu danych przedsiębiorcy oraz podpisaniu oświadczenia, że warunki przedstawione we wniosku pierwotnym nie uległy poprawie.

Jak przekazać wniosek o świadczenie postojowe?

Wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W przypadku formy papierowej konieczne jest wypełnienie druku RSP-D i złożenie go osobiście w placówce ZUS lub wysłanie pocztą. Druk ten można też wypełnić elektronicznie i wysłać ze swojego konta na portalu ZUS PUE.

Wniosek o świadczenie postojowe może zostać przekazany do ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony uprzednio stan epidemii.

Odmowa przyznania świadczenia postojowego

Pracownicy ZUS, w razie wątpliwości co do informacji podanych we wniosku, będą kontaktować się z przedsiębiorcą. Jeśli dokument zostanie wypełniony prawidłowo, wówczas świadczenie zostanie wypłacone na wskazany rachunek bankowy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorca zostanie powiadomiony o tym fakcie listownie za pośrednictwem poczty lub ZUS udostępni taką wiadomość na jego koncie w PUE. W razie odmowy wnioskodawca może odwołać się do sądu w ciągu miesiąca od otrzymania takiej informacji. Odwołanie należy złożyć w placówce ZUS.

Aby przedsiębiorca poszkodowany przez epidemię koronawirusa mógł uzyskać świadczenie postojowe z ZUS, musi dopełnić odpowiednich formalności. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku z pewnością przyspieszy wypłatę dodatkowych środków, które mogą okazać się bardzo przydatne w obecnej sytuacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów