Poradnik Przedsiębiorcy

Jak i kiedy używać podpisu elektronicznego?

Podpis elektroniczny to jedno z nowoczesnych narzędzi dających możliwość identyfikacji tożsamości stron dokonujących wymiany dokumentów elektronicznych. Bezpieczeństwo, jakie niesie za sobą podpisywanie e-dokumentów w taki sposób, zostało ocenione na tyle wysoko, że nawet urzędy skarbowe i ZUS umożliwiły podatnikom posiadającym podpis elektroniczny przesyłanie formularzy przez internet pod warunkiem, że będą one opatrzone takim właśnie podpisem. Sprawdź, jak i kiedy używać podpisu elektronicznego!

Jak i kiedy używać podpisu elektronicznego - przepisy

Podstawą prawną w kwestiach związanych z podpisem elektronicznym jest ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Określa ona zarówno definicję podpisu elektronicznego, jak i definicję bezpiecznego podpisu elektronicznego. 

 

Art. 3 Użyte w ustawie wyrażenia oznaczają:

1) podpis elektroniczny – dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny;

2) bezpieczny podpis elektronicznypodpis elektroniczny, który:

a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,

b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,

c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. (...)

 

Dodatkowo w kwestii używania podpisu elektronicznego dla celów przesyłania deklaracji podatkowych istotne są również rozporządzenia wykonawcze, na przykład Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Podpis elektroniczny a bezpieczny podpis elektroniczny

Na mocy wspomnianej ustawy w Polsce wyróżnia się stosowanie podpisów elektronicznych w dwóch rodzajach:

  • tzw. zwykły podpis elektroniczny,

  • bezpieczny podpis elektroniczny.

Różnica między nimi jest zasadnicza. Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony jest certyfikatem kwalifikowanym i daje dużo szersze możliwości opatrywania dokumentów oficjalnych, aby zostały zaakceptowane formalnie przez adresatów. W Polsce funkcję głównego urzędu certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego stanowi Narodowe Centrum Certyfikacji.

Zwykły podpis elektroniczny z tzw. niekwalifikowanym certyfikatem będzie stosowany zwykle jedynie w powszechnej wymianie korespondencji e-mail, jako że nie jest na tyle bezpieczny, aby używać go w wymianie dokumentów większej wagi, jak deklaracji podatkowych czy pism sądowych. 

Moc prawna elektronicznego podpisu

Opatrzenie dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie, ma w ujęciu prawnym taką samą moc, jak złożenie owego podpisu własnoręcznie. Podpisana więc bezpiecznym podpisem elektronicznym deklaracja czy faktura jest uznawana na równi z formularzem, który byłby podpisany przez przedsiębiorcę własnoręcznie.

Gdzie stosuje się podpis elektroniczny?

Praktykowane jest wykorzystywanie bezpiecznego podpisu elektronicznego w szczególności do:

  • składania e-deklaracji podatkowych,

  • składania e-deklaracji ZUS,

  • podpisywania faktur elektronicznych,

  • podpisywania umów,

  • składania pism, podań i innych formularzy rejestracyjnych m.in. do jednostek takich jak: sądy, KRS, CEIDG, GIODO, urząd patentowy oraz innych urzędów administracji publicznej,

  • składania ofert w przetargach.