0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy sprawę o zapłatę rozpatrzysz online? EPU- elektroniczne postępowanie upominawcze

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

E-sąd to platforma internetowa dostępna od 2010 roku do prowadzenia spraw o zapłatę. Dzięki niej można przeprowadzić elektroniczne postępowanie upominawcze, w skrócie EPU, które nie wymaga postępowania dowodowego. Jego zadaniem jest przyśpieszenie postępowania w sprawach nie budzących wątpliwości, jak w przypadku nieopłacenia rachunku za prąd. Sprawdź kiedy sprawę o zapłatę rozpatrzysz online.

W jaki sposób sprawę o zapłatę rozpatrzysz online

Skrótem myślowym jest pojęcie rozpatrzenia sprawy online przez nas samych. W sprawach nie budzących wątpliwości i nieskomplikowanych możliwe jest wszczęcie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek. Natomiast to sąd rozpatruje/ rozpoznaje ten wniosek. Mogą go rozpatrywać również referendarze sądowi.

Uwaga!

Sądem rozpoznającym sprawy w EPU jest Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie (e-sąd). 

Wprowadzenie pisma do systemu e-sądu jest równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu.

Aby móc skorzystać z możliwości, jakie daje Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, należy uzyskać certyfikat, który będzie służył do elektronicznego podpisu w sytuacjach, które będą wymagały podpisu pozwów i pism procesowych.

Użytkownicy mogą korzystać ze zwykłego  podpisu elektronicznego, który mogą bezpłatnie wygenerować na stronie EPU. Należy pamiętać o tym, że należy to zrobić przed założeniem konta, a po dokonaniu tej czynności wypełnić wniosek o przyznanie certyfikatu, który będzie ważny przez jeden rok.

Drugą formą podpisu jest bezpieczny popis elektroniczny (uzyskany wcześniej u jednej z firm certyfikujących), który jest weryfikowany przez ważny kwalifikowany certyfikat. Można z niego korzystać niezwłocznie po założeniu konta.

Po uzyskaniu certyfikatu, za pomocą którego można złożyć elektroniczny podpis, należy przejść do założenia konta. Użytkownicy przed rejestracją muszą przygotować, aby później uzupełnić takie dane, jak: imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu tożsamości, miejsce urodzenia, adres do korespondencji i adres e-mail. Po zalogowaniu na stronie www.e-sad.gov.pl należy wybrać zakładkę “Zarejestruj konto”  potem “konto podstawowe”, a następnie postępować według poleceń wyświetlanych na ekranie.

Aby usunąć swoje konto, należy złożyć pisemny wniosek z dwustronną kserokopią dowodu osobistego na adres: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, ul. Krakowskie Przedmieście 78, 20-076 Lublin.

Możliwości e-sądu

Czyli EPU dla pozwanych

Jeżeli otrzymasz wezwanie do zapłaty, za pomocą e-sądu możesz:

  1. Zapłacić powodowi kwotę wskazaną w nakazie zapłaty;

  2. Złożyć w ciągu 2 tygodni sprzeciw – wtedy nakaz zapłaty utraci moc i nie będzie wywoływał skutków prawnych. Sprawa zostanie przekazana z e-sądu do sądu, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania i będzie rozpoznawana w innym postępowaniu. Sprzeciwu nie trzeba ani uzasadniać, ani załączać do niego dowodów. Wystarczy oznaczyć nakaz zapłaty, od którego wnosi się sprzeciw i jednoznacznie wyrazić swoją wolę podważenia skuteczności nakazu.

EPU dla powodów

Pozew w EPU może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w jego imieniu - pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, osoba reprezentująca, która posiada konto na portalu e-sąd oraz certyfikat, który uprawnia do posługiwania się bezpiecznym podpisem.

Powód składając pozew w EPU, deklaruje elektroniczną formę komunikacji z sądem. Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w EPU klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Za pomocą EPU powód w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego.

Zalety korzystania z usług e-sądu

Dzięki korzystaniu z e-sądu możemy przyspieszyć i uprościć postępowanie, ponieść niższe koszty sądowe niż w przypadku rozpatrywania sprawy w tradycyjny sposób, w krótszym czasie otrzymujemy nakaz zapłaty. Ponadto wszystkie dokumenty wysyłane są drogą elektroniczną, co pozwala na uniknięcie problemów związanych np. ze zagubieniem przesyłki. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów