0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak otrzymać bon na zasiedlenie w 2024 r.?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Bon na zasiedlenie to forma wsparcia dla bezrobotnych, która ma pomóc im w poprawie własnej sytuacji życiowej. Jest przyznawany w związku z podjęciem pracy lub działalności gospodarczej poza miejscem swojego zamieszkania. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać bon zasiedleniowy.

Bon na zasiedlenie 2024– warunki otrzymania

Bon na zasiedlenie jest to kwota wspomagająca bezrobotnego w wydatkach związanych ze zmianą miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy zarobkowej. O jego otrzymanie mogą się starać osoby, które:

  • są zarejestrowane jako bezrobotne,
  • nie ukończyły 30. roku życia,
  • mają zamiar podjąć pracę poza miejscem swojego zamieszkania.

 Osobom tym starosta może przyznać bon na zasiedlenie, jeżeli:

  • za wykonywanie pracy osoba ta otrzyma wynagrodzenie co najmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz z tego tytułu będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca, w którym bezrobotny zamierza zamieszkać z uwagi na podjęcie pracy, musi wynosić co najmniej 80 km lub czas dojazdu do niej i powrotu przekraczać 3 godziny dziennie;
  • będzie zatrudniona minimalnie przez 6 miesięcy.

Umowa podstawą wypłaty 

Bon na zasiedlenie przyznawany jest jedynie na wniosek bezrobotnego, który należy złożyć do starosty. Wzór wniosku można pobrać ze strony właściwego urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pomiędzy bezrobotnym a starostą podpisywana jest umowa. Jej konsekwencją jest wypłata bonu zasiedleniowego. Określa ona wysokość środków, które będą przyznane, a ich maksymalna wysokość nie może przekraczać 200% przeciętnego wynagrodzenia. W umowie określony jest także sposób wypłaty pieniędzy i to, kiedy zostaną wypłacone.

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Obowiązki związane z bonem na zasiedlenie

Gdy bezrobotny otrzyma bon na zasiedlenie, zobowiązany jest do:

  • dostarczenia do powiatowego urzędu pracy dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy (do 30 dni od dnia otrzymania bonu);
  • udokumentowania pozostawania w zatrudnieniu, posiadania innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy (do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu).

Utrata zatrudnienia

W przypadku utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej bezrobotny w ciągu w ciągu 7 dni przedstawia urzędowi oświadczenie o zaistnieniu takiego faktu. Gdy nie chce on utracić prawa do korzystania z bonu powinien on podjąć nowe zatrudnienie. Wówczas w ciągu 7 dni od tego momentu podjęcia nowej pracy powinien dostarczyć do urzędu oświadczenie o:

  • podjęciu nowego zatrudnienia,
  • spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy.

Zwrot wypłaconej kwoty

Niewywiązanie się z niektórych z obowiązków skutkuje koniecznością zwrócenia całej otrzymanej kwoty. Dzieje się tak w przypadku osób, które nie utrzymały zatrudnienia przez 6 miesięcy lub zarabiały przez ten czas mniej niż minimalną krajową. Jeżeli natomiast pracownik utraci zatrudnienie i podejmie nowe, wówczas musi zwrócić urzędowi kwotę proporcjonalną do okresu, w którym nie miał zatrudnienia. Na zwrot ten pracownik ma 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Osoby bezrobotne do 30 roku życia to mogą ubiegać się o bon na zasiedlenie, który stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów