0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Bony jednego przeznaczenia na gruncie podatku VAT i PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Problematyka bonów jest w sposób kompleksowy opisana na gruncie podatku VAT. W ramach tej ustawy wyróżniono bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia wraz z dokładnym opisem momentu powstania obowiązku podatkowego. Nie można jednak zapominać, że przedsiębiorca, wydając bon, jest również zobligowany do poprawnego rozliczenia podatku dochodowego PIT i właśnie ta tematyka będzie przedmiotem naszego dzisiejszego artykułu.

Bony jednego przeznaczenia na gruncie podatku VAT

Aby lepiej zrozumieć, czym jest bon jednego przeznaczenia, przytoczmy pokrótce najważniejsze w tym zakresie przepisy ustawy o VAT. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 43 ustawy o VAT bon jednego przeznaczenia to bon, w którego przypadku miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu. W konsekwencji bon jednego przeznaczenia dokładnie określa, na jaki towar czy też na jaką konkretną usługę można go wymienić.

Jak wynika z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT, transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy. W myśl zaś art. 8a ust. 2 ustawy o VAT faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za bon jednego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia nie uznaje się za niezależną transakcję w części, w której wynagrodzenie stanowił bon.

Stosownie zaś do art. 19a ust. 4a ustawy o VAT dostawę towarów uznaje się za dokonaną, a usługę uznaje się za wykonaną z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia. To oznacza, że obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, do których dochodzi na skutek transferu (tj. wydania) bonu jednego przeznaczenia, powstaje z chwilą dokonania transferu bonu. W konsekwencji wyłączony jest powstający na zasadach ogólnych obowiązek podatkowy w dacie dostawy towarów lub w dacie wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).

Z treści art. 19a ust. 1a ustawy o VAT wprost wynika, że w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia.

Obowiązek podatkowy na gruncie podatku PIT

Przechodząc natomiast na grunt podatku dochodowego od osób fizycznych, należy wskazać, że co do zasady obowiązuje memoriałowa, a nie kasowa metoda rozpoznawania przychodu z działalności gospodarczej. Jak bowiem wynika z treści art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 

Natomiast momentu rozpoznania przychodu podatkowego dotyczy art. 14 ust. 1c ustawy o PIT, gdzie możemy przeczytać, że za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury, albo
  2. uregulowania należności.

Podkreślenia wymaga, że cytowany przepis nie pozwala na wybór momentu uzyskania przychodu spośród 3 wskazanych w nim okoliczności, określających datę powstania przychodu. Zasadą jest wprawdzie powstanie przychodu w dacie wykonania usługi w całości lub w części, jednak jeżeli wcześniej wystawiono fakturę lub uregulowano należność, przychód powstaje w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności.

W celu ustalenia momentu uzyskania przychodu istotne znaczenie ma dzień wykonania usługi, a także data wystawienia faktury albo moment uregulowania wynikającej z niej należności. Decydujące zaś znaczenie dla ustalenia tego momentu ma zdarzenie, które wystąpiło wcześniej.

Bony jednego przeznaczenia na gruncie podatku PIT

Rozpatrując problematykę bonów na gruncie podatku PIT, trzeba też wskazać, że zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. 

W świetle powyższego należy zatem zastanowić się, czy zapłata za bon jednego przeznaczenia stanowi zaliczkę i ewentualnie, w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w kontekście regulacji art. 14 ust. 1c ustawy o PIT.

W tym zakresie warto sięgnąć do pisma Ministra Finansów z 30 maja 2012 roku (nr DD9/DD2/033/225/BRT/09/PK-1280), gdzie czytamy, że bon nie jest ani rzeczą, ani prawem majątkowym, ani nie mieści się w pojęciu usługi. Bon jest substytutem pieniądza i umożliwia jedynie w oznaczonym terminie dokonanie zapłaty za świadczenia zrealizowane w przyszłości, które będą polegały na wydaniu towarów lub wykonaniu usług realizowanych w ramach działalności gospodarczej.

Samo wydanie (sprzedaż) bonu nie jest zatem wydaniem towaru (świadczeniem usługi). Nie może być więc przychodem podatkowym otrzymana kwota w momencie wydania karty. 

Przychód powstanie w momencie wydania towarów klientom, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Natomiast w sytuacji, gdy w wyznaczonym terminie obowiązywania ważności karty klient jej nie wykorzysta, to kwota, na którą opiewa ta karta i która została zapłacona przez klienta ją nabywającego, powinna być rozpoznana jako przychód podatkowy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. W tym momencie kwota ta traci charakter pobranej wpłaty na poczet dostaw towaru.

Podobne wnioski wynikają też z interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z 3 stycznia 2014 roku (nr ILPB3/423-476/13-2/PR), gdzie możemy przeczytać, że przychód podatkowy powinien być rozpoznany w momencie wydania towaru/wykonania usługi, a zatem nie może być powtórnie rozpoznany w momencie otrzymania zapłaty za zakup bonu przez jego nabywcę. Otrzymaną zapłatę za bon należy traktować jako zaliczkę na poczet późniejszego wydania towaru/wykonania usługi. Tego rodzaju przysporzenia są bowiem wyłączone z przychodów na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT. 

Natomiast w sytuacji, gdy w oznaczonym terminie klient nie zrealizuje bonu, przedsiębiorca ma obowiązek rozpoznania przychodu w wysokości niewykorzystanej przez klienta, na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

Przykład 1.

Pani Monika prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych sprzedaje bony jednego przeznaczenia na konkretny zabieg kosmetyczny. Termin ważności bonu to 1 miesiąc. Klient, który zakupił bon, nie skorzystał z usługi. W jaki sposób ustalić moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT oraz PIT?

W przypadku podatku VAT obowiązek podatkowy powstaje w dacie transferu bonu jednego przeznaczenia. Natomiast na gruncie podatku PIT przychód nie powstaje w dacie otrzymania płatności za bon, lecz w dacie, w której upłynął termin ważności bonu.

W zależności od okoliczności danego przypadku przychód w podatku PIT należy wykazać:

  • w dacie dostawy towarów lub usługi – gdy dochodzi do realizacji bonu,
  • w dacie utraty ważności bonu – gdy nie dochodzi do realizacji bonu, tj. wymiany na towar lub usługę.

Podsumowując powyższe, trzeba zauważyć, że zupełnie inaczej będzie ustalany moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie sprzedaży bonu jednego przeznaczenia w podatku PIT niż w podatku VAT. Przyjmując bowiem wykładnię przepisów prezentowaną przez organy podatkowe, należy przyjąć, że przychód powstaje w dacie realizacji bonu, ewentualnie w dacie utraty ważności bonu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów