0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć kradzież firmowego majątku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nawet tak pozornie odległa od tematyki podatkowej kwestia, jak kradzież samochodu firmowego może powodować konsekwencje podatkowe. Jeżeli podatnik spełni kilka wskazanych warunków, będzie mógł zaliczyć kradzież firmowego majątku jako koszt uzyskania przychodu.

Kradzież firmowego majątku jako koszt podatkowy

Jak zostało już wskazane wyżej, by móc zaliczyć kradzież firmowego majątku przedsiębiorstwa do strat, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków. Będzie miał przede wszystkim obowiązek:

 • określić okoliczności oraz przyczynę, która spowodowała powstanie straty,

 • wykluczyć swoją winę czy zaniedbanie,

 • sporządzić protokół straty.

Ważne!

Nie można utożsamiać straty powstałej w wyniku kradzieży, ze stratą podatkową wynikającą z nadwyżki kosztów nad przychodami.

Strata powinna powstać na skutek nieprzewidzianego zdarzenia, któremu przedsiębiorca nie był w stanie zapobiec, nie zaś wynikać z zaniedbania czy lekkomyślności przedsiębiorcy. To na podatniku w razie kontroli będzie spoczywał obowiązek udowodnienia należytego zabezpieczenia.

Prawidłowe udokumentowanie straty

Podatnik powinien sporządzić samodzielnie dokładny protokół straty, co pozwoli na prawidłowe udokumentowanie kradzieży firmowego majątku. Protokół taki musi zawierać następujące elementy:  

 • rodzaj i wartość poniesionej straty,

 • datę zdarzenia,

 • przyczynę szkody,

 • podpis przedsiębiorcy (a także ewentualnych świadków zdarzenia),

 • datę sporządzenia dokumentu.

Podatnik powinien też zgłosić popełnienie przestępstwa na policję - oprócz samodzielnie sporządzonego protokołu warto także posiadać korespondencję z organami ścigania. To zdecydowanie zwiększy moc dowodową protokołu.

Kradzież firmowych środków trwałych

Jeżeli kradzieży ulegną środki trwałe firmy, w kosztach podatkowych można ująć jedynie wartość utraconego majątku, która nie została zamortyzowana. Ostatniego odpisu amortyzacyjnego należy dokonać w miesiącu, w którym została dokonana kradzież składnika majątku. Przedsiębiorca dokonuje obliczenia niezamortyzowanej części majątku, czyli odejmuje od wartości początkowej zaksięgowane dotychczas w kosztach odpisy amortyzacyjne. Wartość tej części majątku, która nie uległa amortyzacji, należy ująć w KPiR w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe koszty, w dacie powstałej szkody.

Kradzież firmowego samochodu - szczególne zasady rozliczania

Kradzież samochodu firmowego rozlicza się inaczej niż kradzież innych środków trwałych.

Ważne!

Art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów podatkowych strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Jak wynika z powyższego, jeżeli przedsiębiorca nie miał w chwili dokonania kradzieży wykupionego dodatkowego ubezpieczenia (zazwyczaj jest to ubezpieczenie AC), nie może ująć w kosztach kradzieży samochodu firmowego. W takim przypadku nawet jeżeli kradzież wynikała z zaniedbania przedsiębiorcy, nie będzie on mógł zaliczyć jej do kosztów.

Kradzież gotówki

Jako koszty uzyskania przychodu przedsiębiorca może także ująć kradzież gotówki. Musi jednak uprawdopodobnić, że kradzież firmowego majątku nie była spowodowana jego niedbalstwem lub lekkomyślnością czy też brakiem nadzoru nad pracownikami. Nie będzie mógł zaliczyć kradzieży do kosztów podatkowych, jeśli nie dołożył należytej staranności przy przechowywaniu gotówki, np. nie zabezpieczył odpowiednio środków pieniężnych - takie stanowisko zajmują obecnie organy podatkowe.

Kradzież towarów handlowych

Kosztem podatkowym mogą być także ubytki w stanie towarów, jednak po warunkiem, że  nie wynikały z niedochowania należytej staranności przez przedsiębiorcę prowadzącego gospodarkę magazynową czy z braku nadzoru nad magazynem. Podtrzymuje to Minister Finansów w swoim stanowisku: z obowiązujących przepisów ustawy nie wynika, aby straty (...) należało wykluczyć z kosztów uzyskania przychodów, a zatem co do zasady straty te mogą być uznane za koszty podatkowe, jednakże każdy przypadek i każde tego rodzaju zdarzenie gospodarcze należy rozpatrywać i oceniać indywidualnie jako konkretny przypadek, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych badanej sprawy. (...).

W przypadku kradzieży towarów handlowych przedsiębiorca powinien:

 • określić wartość skradzionych towarów,

 • sporządzić protokół strat,

 • wyksięgować wartość netto skradzionych towarów w kolumnie 10 KPiR (Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych),

 • ująć wartość skradzionych towarów w kolumnie 13 KPiR (Pozostałe wydatki), pod warunkiem, że kradzież nie wynikała z zaniedbania.

Korekta VAT w przypadku kradzieży  

W kwestii konieczności dokonania korekty VAT w przypadku kradzieży firmowego majątku wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości UE. Stwierdził on, że kradzież nie powoduje konieczności dokonania stosownej korekty, o ile została należycie udokumentowana, a także nie powstała w wyniku zaniedbań samego przedsiębiorcy.

W kosztach podatkowych można więc ująć wyłącznie stratę, która:

 • nie powstała w wyniku niedbalstwa przedsiębiorcy czy braku staranności,

 • powstała na skutek nieprzewidzianego zdarzenia, jakim bez wątpienia jest kradzież.

Te same warunki należy spełnić, aby nie podlegać obowiązkowi korekty odliczonego VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów