Poradnik Przedsiębiorcy

Jak rozliczyć kradzież firmowego majątku?

Nawet tak pozornie odległa od tematyki podatkowej kwestia, jak kradzież samochodu firmowego może powodować konsekwencje podatkowe. Jeżeli podatnik spełni kilka wskazanych warunków, będzie mógł zaliczyć kradzież firmowego majątku jako koszt uzyskania przychodu.

Kradzież firmowego majątku jako koszt podatkowy

Jak zostało już wskazane wyżej, by móc zaliczyć kradzież firmowego majątku przedsiębiorstwa do strat, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków. Będzie miał przede wszystkim obowiązek:

  • określić okoliczności oraz przyczynę, która spowodowała powstanie straty,

  • wykluczyć swoją winę czy zaniedbanie,

  • sporządzić protokół straty.

Ważne!

Nie można utożsamiać straty powstałej w wyniku kradzieży, ze stratą podatkową wynikającą z nadwyżki kosztów nad przychodami.

Strata powinna powstać na skutek nieprzewidzianego zdarzenia, któremu przedsiębiorca nie był w stanie zapobiec, nie zaś wynikać z zaniedbania czy lekkomyślności przedsiębiorcy. To na podatniku w razie kontroli będzie spoczywał obowiązek udowodnienia należytego zabezpieczenia.

Prawidłowe udokumentowanie straty

Podatnik powinien sporządzić samodzielnie dokładny protokół straty, co pozwoli na prawidłowe udokumentowanie kradzieży firmowego majątku. Protokół taki musi zawierać następujące elementy:  

  • rodzaj i wartość poniesionej straty,

  • datę zdarzenia,

  • przyczynę szkody,

  • podpis przedsiębiorcy (a także ewentualnych świadków zdarzenia),

  • datę sporządzenia dokumentu.

Podatnik powinien też zgłosić popełnienie przestępstwa na policję - oprócz samodzielnie sporządzonego protokołu warto także posiadać korespondencję z organami ścigania. To zdecydowanie zwiększy moc dowodową protokołu.

Kradzież firmowych środków trwałych

Jeżeli kradzieży ulegną środki trwałe firmy, w kosztach podatkowych można ująć jedynie wartość utraconego majątku, która nie została zamortyzowana. Ostatniego odpisu amortyzacyjnego należy dokonać w miesiącu, w którym została dokonana kradzież składnika majątku. Przedsiębiorca dokonuje obliczenia niezamortyzowanej części majątku, czyli odejmuje od wartości początkowej zaksięgowane dotychczas w kosztach odpisy amortyzacyjne. Wartość tej części majątku, która nie uległa amortyzacji, należy ująć w KPiR w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe koszty, w dacie powstałej szkody.

Kradzież firmowego samochodu - szczególne zasady rozliczania

Kradzież samochodu firmowego rozlicza się inaczej niż kradzież innych środków trwałych.

Ważne!

Art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów podatkowych strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Jak wynika z powyższego, jeżeli przedsiębiorca nie miał w chwili dokonania kradzieży wykupionego dodatkowego ubezpieczenia (zazwyczaj jest to ubezpieczenie AC), nie może ująć w kosztach kradzieży samochodu firmowego. W takim przypadku nawet jeżeli kradzież wynikała z zaniedbania przedsiębiorcy, nie będzie on mógł zaliczyć jej do kosztów.