0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak ująć składki ubezpieczeniowe w zeznaniu rocznym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Składki ubezpieczeniowe płacą zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby zatrudnione na etat, czy wykonujące umowy zlecenie. Jak wiadomo, można uwzględnić je również w rozliczeniu rocznym. Na czym to polega i jak wykazać je w zeznaniu? Odpowiadamy poniżej.

Typy składek ubezpieczeniowych

Składki ubezpieczeniowe można podzielić na trzy grupy, które podlegają innym zasadom odliczenia.

  1. Składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa), które zarówno w przypadku osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą, jak i zatrudnionych na umowę o pracę/zlecenie są odliczane od dochodu.

  2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, które pomniejszają należną zaliczkę na podatek dochodowy. Należy jednak pamiętać, że składka zdrowotna nie zostaje odliczona w całości (9%), tylko do wysokości 7,75% podstawy wymiaru zapłaconych składek.

  3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą płacona jest tylko składka na Fundusz Pracy, która jest kosztem prowadzonej działalności. Natomiast w przypadku osób zatrudnionych składka ta jest finansowana przez pracodawcę i zostaje zaliczona do kosztów prowadzonej działalności.

Składki ubezpieczeniowe w zeznaniu rocznym - społeczna i zdrowotna

Z powyższego wynika, że podatnik może odliczyć w zeznaniu rocznym składki ubezpieczeniowe przeznaczone na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zostały opłacone w roku podatkowym przez podatnika na własne ubezpieczenie i ubezpieczenie osób z nim współpracujących.

Pracodawca ma obowiązek, by do końca lutego lub jeśli dzień ten przypada na weekend - pierwszego dnia roboczego po nim następującego, przekazać pracownikowi deklarację PIT-11, w której znajduje się informacja o zapłaconych składkach ZUS, które należy odliczyć odpowiednio od dochodu i zaliczki na podatek dochodowy w zeznaniu rocznym.

W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą podatnik sam na podstawie dowodów wpłat odlicza wysokość zapłaconych składek w danym roku podatkowym.

Składki ubezpieczeniowe opłacone za granicą

W rozliczeniu rocznym jest możliwość ujęcia składek ZUS płaconych za granicą. Jeżeli na terenie Unii Europejskiej następuje płatność obowiązkowych ubezpieczeń społecznych podatnika lub osób, które z nim współpracują, to zgodnie z przepisami można ująć składki ubezpieczeniowe w rozliczeniu rocznym. Nie podlegają odliczeniu składki od dochodu zwolnionego z podatku w Polsce w myśl przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz tych, które zostały odliczone za granicą.

Zwrot nienależnych składek a zeznanie roczne

Jeżeli okaże się, że płatnik omyłkowo zawyżył podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, to należy zwrócić ubezpieczonemu nadpłacone składki. Zwrot składek nie spowoduje konieczności korekty zeznania rocznego, jednak powinien zostać wykazany jako przychód w roku podatkowym, gdy zwrot został otrzymany. W przypadku gdy zwrot otrzymuje pracownik, należy nadpłaconą zaliczkę wykazać jako przychód, od którego nie nalicza się składek na ubezpieczenie społeczne. Dolicza się to jednak do podstawy naliczania składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów