Poradnik Przedsiębiorcy

Jak ująć składki ubezpieczeniowe w zeznaniu rocznym

Składki ubezpieczeniowe płacą zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby zatrudnione na etat, czy wykonujące umowy zlecenie. Jak wiadomo, można uwzględnić je również w rozliczeniu rocznym. Na czym to polega i jak wykazać je w zeznaniu? Odpowiadamy poniżej.

Typy składek ubezpieczeniowych

Składki ubezpieczeniowe można podzielić na trzy grupy, które podlegają innym zasadom odliczenia.

  1. Składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa), które zarówno w przypadku osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą, jak i zatrudnionych na umowę o pracę/zlecenie są odliczane od dochodu.

  2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, które pomniejszają należną zaliczkę na podatek dochodowy. Należy jednak pamiętać, że składka zdrowotna nie zostaje odliczona w całości (9%), tylko do wysokości 7,75% podstawy wymiaru zapłaconych składek.

  3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą płacona jest tylko składka na Fundusz Pracy, która jest kosztem prowadzonej działalności. Natomiast w przypadku osób zatrudnionych składka ta jest finansowana przez pracodawcę i zostaje zaliczona do kosztów prowadzonej działalności.

Składki ubezpieczeniowe w zeznaniu rocznym - społeczna i zdrowotna

Z powyższego wynika, że podatnik może odliczyć w zeznaniu rocznym składki ubezpieczeniowe przeznaczone na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zostały opłacone w roku podatkowym przez podatnika na własne ubezpieczenie i ubezpieczenie osób z nim współpracujących.

Pracodawca ma obowiązek, by do końca lutego lub jeśli dzień ten przypada na weekend - pierwszego dnia roboczego po nim następującego, przekazać pracownikowi deklarację PIT-11, w której znajduje się informacja o zapłaconych składkach ZUS, które należy odliczyć odpowiednio od dochodu i zaliczki na podatek dochodowy w zeznaniu rocznym.

W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą podatnik sam na podstawie dowodów wpłat odlicza wysokość zapłaconych składek w danym roku podatkowym.

Składki ubezpieczeniowe opłacone za granicą

W rozliczeniu rocznym jest możliwość ujęcia składek ZUS płaconych za granicą. Jeżeli na terenie Unii Europejskiej następuje płatność obowiązkowych ubezpieczeń społecznych podatnika lub osób, które z nim współpracują, to zgodnie z przepisami można ująć składki ubezpieczeniowe w rozliczeniu rocznym. Nie podlegają odliczeniu składki od dochodu zwolnionego z podatku w Polsce w myśl przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz tych, które zostały odliczone za granicą.

Zwrot nienależnych składek a zeznanie roczne

Jeżeli okaże się, że płatnik omyłkowo zawyżył podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, to należy zwrócić ubezpieczonemu nadpłacone składki. Zwrot składek nie spowoduje konieczności korekty zeznania rocznego, jednak powinien zostać wykazany jako przychód w roku podatkowym, gdy zwrot został otrzymany. W przypadku gdy zwrot otrzymuje pracownik, należy nadpłaconą zaliczkę wykazać jako przychód, od którego nie nalicza się składek na ubezpieczenie społeczne. Dolicza się to jednak do podstawy naliczania składek ubezpieczenia zdrowotnego.