0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK FA struktura - wszystko, co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2018 roku już każdego przedsiębiorcę (mikro-, małego, średniego oraz dużego) obowiązuje składanie pozostałych struktur JPK na żądanie organów podatkowych. Należą do nich m.in. JPK FA, JPK PKPIR, JPK EWP, JPK KR, JPK WB oraz JPK MAG. Przy czym należy mieć na uwadze, że nie wszystkie struktury będą obowiązywać każdego przedsiębiorcę. Wśród wymienionych struktur Jednolitych Plików Kontrolnych skupimy się w poniższym artykule na tym, jak wygląda JPK FA struktura oraz jakie wymogi powinna spełniać.

Czym jest JPK FA?

Plik JPK FA obejmuje wystawiane faktury sprzedażowe. Co ciekawe, pierwotnie Ministerstwo Finansów zakładało, że JPK FA dotyczyć będzie zarówno faktur sprzedaży, jak i faktur kosztowych. Jednakże ostatecznie wycofano się z tego pomysłu i JPK FA obejmuje obecnie swoją strukturą wyłącznie faktury przychodowe. Warto wspomnieć, że struktura JPK FA zawiera najwięcej pól ze wszystkich pozostałych struktur JPK, bowiem aż 92 pola, z czego 43 są obowiązkowe.

JPK FA struktura faktur sprzedaży obowiązuje przedsiębiorców prowadzących księgowość w formie elektronicznej. Potwierdził to sam Dyrektor Przemysław Krawczyk w wywiadzie “Ministerstwo ułatwi podatnikom przygotowanie JPK FA” z 29 maja 2018 roku w odpowiedzi na pytanie Czy podatnik, który ma skany papierowych faktur, będzie objęty JPK na żądanie? Bezpośrednio wskazał w nim, że podatnik - jeśli prowadzi księgi w formie elektronicznej, a jedynie archiwizuje papierowe faktury w postaci skanów, to będzie musiał generować JPK FA na żądanie fiskusa. Jeśli ksiąg nie prowadzi w formie elektronicznej, to JPK na żądanie go nie obejmie. Fakturą w formie struktury logicznej nie jest przecież ani skan, ani PDF, którego nie można edytować. Fakturą taką są jedynie dane, które można przetwarzać.

W związku z tym, jeśli przedsiębiorca nie prowadzi księgowości w formie internetowej oraz wystawia faktury papierowo, to wówczas nie ma obowiązku przekazywania JPK FA.

JPK FA struktura - co zawiera?

W elementach poszczególnych faktur sprzedaży zawartych w pliku JPK FA zostały między innymi wskazane następujące dane do ujęcia:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług,
 • adres nabywcy,
 • imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług,
 • adres sprzedawcy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty,
 • suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, obniżoną lub ze stawką 0% - w przypadku czynnych podatników VAT,
 • suma wartości sprzedaży zwolnionej - w przypadku podatników VAT zwolnionych,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową lub obniżoną w przypadku czynnych podatników VAT,
 • kwota należności ogółem,
 • P_16 - w przypadku stosowania metody kasowej w VAT w tym polu należy wprowadzić frazę TRUE,
 • P_17 - w przypadku samofakturowania w tym polu należy wprowadzić TRUE,
 • P_18 - w przypadku stosowania odwrotnego obciążenia w tym polu należy wprowadzić frazę TRUE.

Z powyższych informacji zawartych w JPK FA wynika, że plik ten zawiera wszystkie obowiązkowe elementy faktury wskazane w ustawie o VAT, a dokładnie art. 106e ust. 1.

W strukturze JPK FA w pozycji “Rodzaj Faktury” przedstawia się następujące podstawowe informacje w postaci oznaczenia klasyfikującego rodzaj faktury:
- VAT – zwykła faktura VAT, zgodna z ustawą,
- KOREKTA – faktura korygująca,
- ZAL – faktura zaliczkowa lub faktura zaliczkowa-końcowa,
- POZ – pozostałe rodzaje faktur, np. faktura do paragonu.

JPK FA - faktura sprzedaży w walucie obcej

W przypadku wystawiania faktur sprzedaży w walucie obcej Ministerstwo Finansów wskazało, że należy wygenerować osobny JPK FA ze wskazaniem waluty, której dotyczy generowany plik. Wówczas w polu “Domyślny Kod Waluty” wprowadzamy właściwy kod waluty, w której generowany jest JPK FA, np. EUR, GBP, USD. Poprzez wskazanie waluty w tej pozycji, wyłączamy możliwość ujęcia danych w innych walutach.

Do pliku JPK FA powinny trafiać tylko faktury przypisane dla jednej waluty. Posiadając faktury sprzedaży z różnymi walutami, należy dokonać generowania osobnych plików JPK FA, dla każdej waluty osobno. Równoznaczne jest, że kwot wskazanych w tych fakturach nie przelicza się na walutę polską.

Zwolnienie z VAT a JPK_FA

Podatnicy zwolnieni z VAT na podstawie zwolnienia przedmiotowego czy podmiotowego zobowiązani są dodatkowo w strukturze JPK_FA w nagłówku P_19 wprowadzić wartość “true” i - wskazać w poz. P_19C przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, np. art. 43 ust.1 ustawy o VAT - zwolnienie ze względu na przedmiot prowadzonej działalności.

Wymogi sporządzanego Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur sprzedaży

W związku z tym, że struktura JPK FA obejmująca faktury sprzedaży powinna być składana na żądanie organów podatkowych, ustawodawca przewidział wymogi dotyczące nośnika danych, na których powinien ten plik zostać przekazany. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane, nośniki muszą być:
 1. oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika;
 2. przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi;
 3. dostosowane do przechowywania w temperaturze 18–22°C przy wilgotności względnej 40–50%.

Warto podkreślić, że zapisane pliki JPK powinny zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika (mogą nimi być między innymi płyty DVD, CD, dyski zewnętrzne czy pendrive).

Na stronie rządowej Ministerstwa Finansów finanse.mf.gov.pl w informacjach dotyczących jednolitego pliku kontrolnego na żądanie wskazano, że JPK FA będzie można przekazać elektronicznie za pośrednictwem aplikacji:
- Klient JPK 2.0,
- e-mikrofirma
poprzez autoryzowanie wysyłki własnym podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym. Przy czym z możliwości dokonania wysyłki elektronicznej tegoż pliku mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Generowanie JPK_FA w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl możliwe jest łatwe i wygodne wygenerowanie JPK FA schematem: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie w pierwszej kolejności należy zaznaczyć okres, za który plik ma zostać wygenerowany i następnie wybrać opcję POBIERZ JPK FA.

JPK FA struktura - jak wygenerować w systemie wfirma?

Wówczas JPK FA struktura w formacie XML zostanie pobrana na dysk komputera.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów