Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna dla lekarza i dentysty w 2017

1 stycznia 2017 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zmiany jakie wprowadza to rozporządzenie dotyczą również lekarzy i lekarzy dentystów. Kiedy obowiązkowa jest kasa fiskalna dla lekarza i dentysty? Wyjaśniamy.

Kasa fiskalna dla lekarza i dentysty

Co do zasady świadcząc usługi w zakresie opieki medycznej lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Przy czym obecnie lekarze nie mają możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Oznacza to, że nawet jeśli przedsiębiorca nie przekroczy limitu obrotów 20 000 zł zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Kiedy kasa fiskalna dla lekarza i dentysty nie jest obowiązkowa?

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązujące od 2017 roku w niektórych sytuacjach zwalnia lekarzy z konieczności posiadania kasy fiskalnej

Jak stanowi § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, w sytuacji, gdy usługi medyczne świadczone są wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, bądź których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków mogą korzystać ze zwolnienia z kas, jeśli spełniają warunki wskazane w poz. 39 załącznika do rozporządzenia.

Zgodnie z poz. 39 załącznika do rozporządzenia:

"Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła".

Natomiast zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, jeśli lekarze i lekarze dentyści świadczą usługi w zakresie opieki medycznej, o których mowa w poz. 51 załącznika do rozporządzenia również nie mają konieczności ewidencjonowania jej na kasie fiskalnej.

Zgodnie z poz. 51 załącznika do rozporządzenia:

"Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności". 

Kasa fiskalna dla lekarzy i dentysty - brak okresu przejściowego

Lekarze i dentyści, którzy zobowiązani byli do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej do końca 2016 roku mogli skorzystać z dwumiesięcznego okresu przejściowego.

Obecnie jednak przepis ten został zniesiony. W związku z czym jeśli lekarz czy lekarz dentysta ma zamiar rozpocząć świadczenie usług opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązany jest do dokonania fiskalizacji kasy jeszcze przed przyjęciem pierwszego pacjenta.