0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla lekarza i dentysty - ważne informacje i zmiany

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od obowiązku tego możliwe są odstępstwa, ponieważ ustawodawca przewidział szereg zwolnień z posiadania kasy fiskalnej oraz określił, jaka sprzedaż musi zostać bezwzględnie na niej ujęta. Czy kasa fiskalna dla lekarza i dentysty jest niezbędna w działalności? Wyjaśniamy w artykule!

Kasa fiskalna dla lekarza i dentysty  zasady ogólne i kiedy występuje zwolnienie

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od obowiązków tych możliwe jest zwolnienie:

  • podmiotowe ze – względu na nieprzekroczenie limitu obrotu wynoszącego 20 000 zł;

  • przedmiotowe – ze względu na przedmiot sprzedaży określony w załączniku do rozporządzenia i nie jest limitowane wielkością obrotu.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z § 4 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących jasno określa czynności bezwzględnie wyłączone ze zwolnienia z kas fiskalnych.

Kasa fiskalna dla lekarza i dentysty – kiedy jest obowiązkowa?

Nowelizacja przepisów w zakresie ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej sprawiła, że lekarze i lekarze dentyści mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej już od pierwszego pacjenta. Wynika to wprost z § 4 pkt 2f rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z którym:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania [...] nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia”.

Warto dodać, że ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy lekarzy każdej specjalizacji, w tym dentystów czy weterynarzy.

Przykład 1.

Pani Agnieszka jest lekarzem i prowadzi prywatną praktykę lekarską. Czy przyjmując pacjentów, ma obowiązek ujmowania sprzedaży na kasie fiskalnej?

Tak, ponieważ świadczona opieka medyczna znajduje się w katalogu czynności bezwzględnie wyłączonych ze zwolnienia z kasy fiskalnej, pani Agnieszka ma obowiązek nabicia przychodu na kasę i wydana paragonu pacjentowi.

Kasa fiskalna dla dentysty i lekarza jest obowiązkowa również w trakcie wizyt poza gabinetem, w domach pacjentów. Dotyczy to także lekarzy weterynarii pracujących w terenie.

Kasa fiskalna dla lekarza i dentysty – kiedy nie jest obowiązkowa?

Warto zaznaczyć, że ustawodawca wskazał przypadki, kiedy lekarz może skorzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej.

Kasa fiskalna dla dentysty i lekarza nie dotyczy usług, które są wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia. Zgodnie z nim zwolnione są: „Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności”. Warto dodać, że przepis ten dotyczy również usług masażu leczniczego.

Przykład 2.

Pan Robert prowadzi gabinet leczniczy, w ramach którego świadczy usługi masażu. Czy może skorzystać ze zwolnienia z rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej?

Nie, ponieważ przedsiębiorca jest osobą pełnosprawną, a ponadto nikogo nie zatrudnia, nie ma zatem podstaw, aby skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Drugi przypadek, gdy kasa fiskalna dla dentysty i lekarza nie jest obowiązkowa, stanowi świadczenie usług na odległość, w formie online, a zapłata za świadczoną usługę trafia na konto bankowe za pośrednictwem poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z dokumentacji jasno wynika, jakich czynności medycznych dotyczyła świadczona usługa.

Przykład 3.

Pan Tomasz jest lekarzem i świadczy usługi medyczne w formie teleporady. Zapłatę za przeprowadzoną konsultację otrzymał na rachunek bankowy, z którego wynika, czego dotyczyła ta usługa. Jak pan Tomasz ma zaewidencjonować dokonaną teleporadę?

Ponieważ są spełnione warunki do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, pan Tomasz ma obowiązek ujęcia w ewidencjach podatkowych przychodu na podstawie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Kasa fiskalna dla lekarza i dentysty  kiedy przysługuje ulga na zakup

Chcąc zmniejszyć rozmiary szarej strefy i luki w podatku VAT, kasy fiskalne online stopniowo zastępują tradycyjne kasy fiskalne.

Wprowadzane kasy fiskalne online przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Obowiązkowa kasa fiskalna online dla dentysty i lekarza zacznie obowiązywać od lipca 2021 roku. Od tego momentu usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów muszą być zaewidencjonowane na kasie fiskalnej online.

Kasa fiskalna dla dentysty i lekarza jest obowiązkowa. Ponadto od lipca 2021 roku lekarze ci mają obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej online, zatem przysługuje im prawo do skorzystania z ulgi na zakup tej kasy. Co do zasady ulga na zakup kasy online przysługuje zarówno czynnym podatnikom VAT, jak i podatnikom VAT zwolnionym (nievatowcom), w przypadku gdy:

  • działalność została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpoczęto ewidencjonowanie na kasie fiskalnej online;

  • działalność nie została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie, jednak podatnik rozpoczął prowadzenie sprzedaży na rzecz osób prywatnych i zdecydował się prowadzić ewidencję z zastosowaniem kasy fiskalnej online.

Czynni podatnicy VAT dokonują odliczenia ulgi w pliku JPK_V7, wskazując możliwą do odliczenia kwotę na zakup kasy fiskalnej. Natomiast w przypadku nievatowców ulgę rozlicza się, składając wniosek do swojego urzędu skarbowego. Co ważne, w obu przypadkach kwota ulgi to 90% wartości kasy, jednak nie więcej niż 700 zł.
Jeżeli zatem lekarzowi będącemu czynnym podatnikiem VAT przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, odliczenia dokonuje się bezpośrednio w pliku JPK_V7, w polu P_49, która w części deklaracyjnej przyjmuje schemat: kwota ulgi do odliczenia w danym okresie. Zwrotu na zakup kasy fiskalnej online można dokonać w okresie, w którym rozpoczęto na niej rejestrowanie sprzedaży lub w okresie późniejszym. W sytuacji gdy rozpoczęto używanie kasy online, jednak ze składanego pliku JPK_V7 nie wynikał podatek do zapłaty, można wykazać kwotę ulgi do zwrotu na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK albo rozliczyć ją w kolejnym pliku JPK_V7. Natomiast w przypadku nievatowców ulgę rozlicza się na podstawie złożonego wniosku do urzędu skarbowego.
Zwrotu na zakup kasy fiskalnej online można dokonać w JPK_V7 za okres, w którym rozpoczęto na niej rejestrowanie sprzedaży lub w dowolnym pliku JPK_V7 za późniejszy okres – prawo do zwrotu jest bezterminowe (nie wygasa).

Przykład 4.

Pan Jerzy prowadzi swój gabinet stomatologiczny. Z uwagi na fakt, że świadczenia usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów zostaną objęte obowiązkową kasą fiskalną online, zdecydował się zakupić ją już w styczniu 2020 roku. Czy pan Jerzy może rozliczyć ulgę na zakup kasy w styczniu?

Tak, ponieważ działalność została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpoczęto jej ewidencjonowanie na kasie online, pan Jerzy może rozliczyć ulgę na jej zakup już w deklaracji za styczeń.

W przypadku nievatowców wniosek o zwrot ulgi na zakup kasy online można złożyć najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zaczęto ewidencjonować sprzedaż na tej kasie. W tej sytuacji prawo do zwrotu również nie wygasa i można wnioskować o jej zwrot w dowolnym momencie. Nievatowcy otrzymają zwrot w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy podany we wniosku.

Kasa fiskalna dla lekarza i dentysty  księgowanie raportu kasowego w systemie wFirma.pl

W celu zaksięgowania przychodu z kasy w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, a następnie w otwartym oknie zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA. Jako numer dowodu trzeba przyjąć ŁRO [numer/miesiąc/rok] oraz wprowadzić dane jak na wydrukowanym raporcie. Następnie należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 wybrać opcję RO.

Kasa fiskalna dla lekarza i dentysty

Dzięki temu wprowadzony raport fiskalny otrzyma oznaczenie „RO” w strukturze JPK_V7.

Kasa fiskalna dla lekarza i dentysty – wprowadzanie ulgi na zakup w JPK_V7

W przypadku czynnego podatnika VAT ulgę na zakup kasy fiskalnej należy wykazać bezpośrednio w generowanym pliku JPK_V7M (rozliczenia miesięczne) / JPK_V7K (rozliczenia kwartalne). Plik trzeba wygenerować przez zakładkę: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK_V7, gdzie należy wskazać okres składania pliku, a następnie jako CEL ZŁOŻENIA wskazać ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Kasa fiskalna dla lekarza i dentysty

Wartość ulgi na zakup kasy fiskalnej wskazuje się w polu 27. – ULGA NA ZAKUP KASY FISKALNEJ DO ODLICZENIA W BIEŻĄCYM OKRESIE, gdzie po zaznaczeniu opcji odblokowana zostanie pozycja 49, w której należy wpisać kwotę ulgi. Jeżeli kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących przysługuje do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym, to jej wartość wprowadza się po zaznaczeniu opcji i wprowadzeniu jej w pozycję 52.

Kasa fiskalna dla lekarza i dentysty

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów