0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy przysługuje i jak wyliczyć wynagrodzenie za przestój w pracy ?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Kodeks pracy przewiduje wynagrodzenie za przestój w pracy. Kiedy przysługuje ono pracownikowi oraz jak należy je wyliczyć?

Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój w pracy?

Przestój w pracy to nieprzewidziana przerwa w toku pracy, która może być spowodowana zdarzeniem zewnętrznym, takim jak przerwa w dostawie energii elektrycznej, awaria maszyn czy brak narzędzi do wykonywania pracy.

Nie ma znaczenia, czy pracodawca ponosi winę za wystąpienie przeszkód do wykonywania pracy. Nie może on odmówić wypłaty wynagrodzenia za przestój w pracy, uzasadniając to brakiem jego winy w wystąpieniu przestoju.

Jednak by pracownik mógł otrzymać wynagrodzenie za przestój w pracy, konieczne jest spełnienie trzech warunków:

  • pracownik musi okazać gotowość do wykonywania pracy,
  • brak możliwości wykonywania pracy była spowodowana przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy,
  • przestój w pracy nie był zawiniony przez pracownika.

Spełnienie powyższych warunków uprawnia zatrudnionego do otrzymania wynagrodzenia za czas przestoju.

Za przestój w pracy powstały z winy pracownika wynagrodzenie nie przysługuje. W takim przypadku pracodawca może wypłacić zatrudnionemu wynagrodzenie wyłącznie za czas wykonywania pracy.

Jak wyliczyć wynagrodzenie za przestój w pracy?

Za czas przestoju w pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, wówczas zatrudnionemu przysługuje 60% wynagrodzenia, które by otrzymał, gdyby umówioną pracę wykonywał.

W czasie przestoju pracodawca może skierować pracownika do innej pracy, za której wykonanie będzie mu przysługiwało wynagrodzenie, jednak nie może być ono niższe  niż wynagrodzenie przysługujące za przestój.

Wynagrodzenie za przestój w pracy w żadnym wypadku nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przepisach wewnętrznych zakładu pracy (regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy) pracodawca może ustawić korzystniejsze wynagrodzenie za przestój.

Wyliczając wynagrodzenie za czas przestoju w przypadku pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania określonego stawką miesięczną, należy podzielić miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Przykład 1.

Pani Barbara pracuje w biurze rachunkowym od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. 26 marca 2022 r. nastąpiła przerwa w dostawie prądu, na skutek czego biuro zostało zamknięte. Wynagrodzenie pani Barbary wynosi 4000 zł brutto, a liczba godzin do przepracowania w marcu 2022 r. to 176 godzin. Wynagrodzenie za przestój w pracy należy wyliczyć w następujący sposób:

Stawka za jedną godzinę pracy w marcu wynosi: 4000 zł / 176 godzin = 22,72 zł za godzinę

Liczba godzin przestoju to 8 godzin. Wynagrodzenie za czas przestoju wynosi:

22,72 zł x 8 godzin = 181,76 zł.

Przestój w pracy spowodowany warunkami atmosferycznymi

Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi tylko wówczas, gdy tak stanowią przepisy wewnątrzzakładowe obowiązujące u pracodawcy.

W związku z powyższym, przerwa w pracy spowodowana złymi warunkami atmosferycznymi jest co do zasady niepłatna. Pracownik będzie mógł otrzymać wynagrodzenie za przestój w pracy spowodowany złą pogodą, tylko jeżeli wynika to z przepisów wewnątrzzakładowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów