0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kod GTU usługi informatyczne a obowiązek stosowania oznaczeń

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku niektórych dostaw towarów lub określonych usług istnieje dodatkowy obowiązek stosowania oznaczeń w składanej deklaracji podatkowej JPK_VAT. Chodzi o stosowane w części ewidencyjnej kody GTU. W poniższym artykule zastanowimy się, czy kod GTU usługi informatyczne jest obowiązkowy?

Część deklaracyjna oraz ewidencyjna pliku JPK_VAT

Jednym z podstawowych obowiązków podatników czynnych VAT jest terminowe składanie deklaracji podatkowych. Zawierają one dane niezbędne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika (art. 99 ust. 7c ustawy VAT).

Jak wynika z treści art. 99 ust. 11c ustawy VAT, deklaracje podatkowe składane w formie elektronicznej obejmują zarówno deklarację, jak i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy VAT. Natomiast na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

 1. rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
 2. kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
 3. kontrahentów;
 4. dowodów sprzedaży i zakupów.

Zgodnie z art. 109 ust. 3b ustawy podatnicy czynni VAT są obowiązani przesłać ewidencję, o której mowa powyżej, łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji.

Ponadto minister finansów został wyposażony w upoważnienie do wydania rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowy zakres danych deklaracji oraz sposób ich wykazywania, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji. Tak wynika z treści art. 109 ust. 14 ustawy VAT.

Przesyłane do urzędu skarbowej deklaracje podatkowe (w formie elektronicznej) zawierają zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną.

Kody GTU, czyli dodatkowe oznaczenia stosowane w części ewidencyjnej

Na podstawie wyżej wymienionego art. 109 ust. 14 ustawy VAT (oraz na mocy art. 99 ust. 13b ustawy) zostało wydane Rozporządzenie z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, którego przepisy weszły w życie z 1 października 2020 roku.

W świetle § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące świadczenia usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: 

 • doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19);
 • w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2);
 • prawnych (PKWiU 69.1);
 • zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1);
 • firm centralnych (PKWiU 70.1);
 • marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1);
 • badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2);
 • w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz 
 • w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5) 

Dla wszystkich wyżej wymienionych usług należy stosować oznaczenie „GTU_12”.

Rozporządzenie wykonawcze określa wyłączny i zamknięty katalog usług, do których oznaczania należy zastosować oznaczenie GTU_12. W tym zakresie rozporządzenie odsyła do konkretnych kodów PKWiU.

Nie każda usługa wymaga, by był stosowany kod GTU usługi informatyczne

Jak wskazaliśmy, w zakresie oceny, czy w danym przypadku należy stosować odpowiednie oznaczenie GTU, konieczne jest kierowanie się kwalifikacją na podstawie kodu PKWiU. Przykładowo w PKWiU 62.02.10.0 wymieniono usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego. Grupowanie to obejmuje m.in. usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez specjalistę technologii informatycznych dotyczące sprzętu komputerowego, takie jak: doradztwo w sprawach dotyczących wymagań odnośnie do sprzętu komputerowego i zaopatrzenia w sprzęt komputerowy.

Natomiast pod kodem PKWiU 62.02.20.0 wymieniono usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego. Grupowanie to obejmuje usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takie jak doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia, systemy zabezpieczające. 

W powyższym zakresie w obu przypadkach konieczne będzie stosowanie oznaczenia GTU_12, ponieważ oba kody PKWiU, tj. 62.02.1 oraz 62.02.2, zostały wprost wymienione w treści rozporządzenia.

Natomiast, jak wskazuje treść interpretacji Dyrektora KIS z 30 maja 2022 roku (nr 0112-KDIL1-2.4012.127.2022.2.DS):

„Zatem skoro – jak wynika z opisu sprawy – w analizowanej sprawie mamy do czynienia z kompleksowym świadczeniem »usługi w zakresie oprogramowania« (PKWiU 62.01), to przedmiotowa transakcja nie jest objęta obowiązkiem stosowania w części ewidencyjnej JPK_VAT z deklaracją oznaczenia GTU_12”.

Wyżej wymieniony PKWiU 62.01 obejmuje usługi związane z oprogramowaniem, czyli pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, a także analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: 

 • rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika;
 • pisanie programów na zlecenie użytkownika;
 • projektowanie stron internetowych. 

W świetle powyższego widać zatem, jak istotne jest prawidłowe sklasyfikowanie świadczonych usług informatycznych pod kątem PKWiU. Co istotne, analizowane przepisy w żaden sposób nie odnoszą się do kodów PKD umieszczanych w CEIDG. Faktem jest, że podstawowym założeniem budowy PKWiU jest powiązanie klasyfikacji produktów (wyrobów i usług) z klasyfikacją rodzajów działalności gospodarczych (PKD) tak, aby każdy produkt był klasyfikowany przede wszystkim w zależności od rodzaju działalności, w której wyniku powstaje. A zatem: każdy produkt (wyrób, usługa) powinien być zaliczony wyłącznie do jednego rodzaju działalności gospodarczej określonego w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Niemniej dla organów podatkowych wiążące znaczenie będzie mieć przyjęta przez podatnika i wskazana klasyfikacja PKWiU.

Zgodnie z pkt 5.3.2 rozporządzenia PKWiU każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym podmiot gospodarczy wykonujący usługę został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.

W zakresie ustalenia, czy dana usługa informatyczna podlega oznaczeniu w ewidencji kodem GTU_12, należy przede wszystkim odnieść się do klasyfikacji PKWiU.
 

Reasumując powyższe, nie można wykluczyć sytuacji, w której przedsiębiorca świadczący usługi informatyczne będzie zobowiązany do stosowania oznaczenia GTU w zakresie wykonywanych usług. Konieczne jest jednak tutaj uprzednie sklasyfikowanie usługi pod względem PKWiU.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów