0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wykazać w pliku JPK V7 sprzedaż VAT marża z możliwością korygowania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Marża szacunkowa – inaczej nazywana też marżą prognozowaną – występuje w momencie otrzymania zaliczki na poczet wykonania przyszłej usługi turystycznej. Dla biur podróży interesującą kwestią będzie ustalenie, jak wykazać w pliku JPK V7 sprzedaż VAT marża i ująć późniejszą korektę marży na podstawie kwot rzeczywistych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

VAT-marża dla usług turystycznych

Na mocy art. 119 ustawy o VAT dla usług turystycznych przewidziano szczególny mechanizm ustalania podstawy opodatkowania, ponieważ nie jest to kwota otrzymanego wynagrodzenia, lecz marża.

Przez marżę, o której mowa, rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Procedurę VAT-marża stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik:

  • działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;
  • przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

W przepisach ustawy o VAT nie wyjaśniono, co należy rozumieć przez pojęcie usługi turystycznej. Przyjmuje się jednak, że jest to świadczenie o charakterze kompleksowym obejmującym m.in. zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, transport, które razem tworzą jedną całość. 

W tym miejscu warto też dodać, że procedura VAT-marża dla usług turystycznych nie obejmuje wyłącznie biur podróży. Ma ona zastosowanie do każdego innego podatnika, jeśli organizuje on wycieczki lub wyjazdy we własnym imieniu i powierza innym podatnikom wykonanie usług związanych z tą działalnością. Dlatego też np. zakup wycieczki przez pracodawcę i odsprzedaż jej swoim pracownikom również będą rozliczone w procedurze VAT-marża.

W przypadku usług turystycznych rozliczanych w procedurze VAT-marża nie określono żadnego szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego, dlatego też zgodnie z zasadą ogólną obowiązek ten powstaje w momencie wykonania usługi.

Równolegle trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje również w odniesieniu do otrzymanej zaliczki na poczet przyszłych usług.

Na skutek wyroku TSUE z 19 grudnia 2018 roku (C-422/17) należy przyjąć, że w przypadku otrzymania zapłaty przed wykonaniem usługi turystyki podatnik powinien obliczyć kwotę podatku od otrzymanej zaliczki przy uwzględnieniu, że podstawą opodatkowania w tym przypadku, tak jak w przypadku wykonania usługi, jest również marża.

W momencie otrzymania zaliczki na poczet usługi turystyki, z uwagi na szczególną procedurę przy świadczeniu tych usług, w sytuacji, gdy nie zostały jeszcze faktycznie poniesione koszty, podatnik powinien przyjąć marżę taką, którą skalkulował przy określaniu ceny danej usługi, obliczoną na podstawie przewidywanych kosztów. 

Cena usługi turystycznej co do zasady jest stała dla danego klienta i znana już przy dokonywaniu pierwszych przedsprzedaży tej usługi. W takiej sytuacji podatnik powinien mieć stosowną dokumentację, która potwierdzałaby, że skalkulowane koszty uwzględniane przy wyliczeniu ceny i marży mają swoje uzasadnienie (np. umowy zawarte z hotelami, przewoźnikami, ubezpieczycielami).

Natomiast w sytuacji, gdy znane będą już faktyczne koszty poniesione z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty w odniesieniu do danej imprezy, a kwota marży obliczona przy uwzględnieniu tych kosztów będzie inna niż wcześniej skalkulowana, podatnik powinien dokonać korekty podatku w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym usługa została wykonana.

Koszty, które zostaną poniesione w okresach późniejszych niż okres wykonania usługi, powinny być rozliczone poprzez stosowną korektę deklaracji podatkowej złożonej za okres, w którym doszło do wykonania usługi. Należy bowiem zauważyć, że obowiązek podatkowy nie powstaje w stosunku do tych usług później niż z chwilą ich wykonania.

Otrzymanie zaliczki na poczet wykonania usługi turystyki rodzi powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Podstawę opodatkowania stanowić będzie – zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy – kwota prognozowanej (szacunkowej) marży.

Jak wykazać w pliku JPK V7 sprzedaż VAT marża

W części ewidencyjnej oznaczenie usług VAT-marża w turystyce odbywa się poprzez symbol MR_T. W części ewidencyjnej podatnik wykazuje podstawę opodatkowania, czyli wartość marży pomniejszoną o podatek należny. Marża może mieć charakter dodatni lub ujemny. Ujemna marża nie podlega opodatkowaniu i jest wykazywana tylko w części ewidencyjnej. Marża ujemna nie jest wykazywana w części deklaracyjnej pliku JPK VAT.

Faktyczną wartość brutto sprzedanej usługi turystycznej należy wykazać w polu „SprzedazVAT_Marza”. Natomiast wydatki związane z nabywaniem towarów i usług wykazuje się w polu „ZakupVAT_Marza”.

Jak już wskazaliśmy, w momencie otrzymania zaliczki na poczet otrzymanej przyszłej usługi turystycznej trzeba dokonać zapłaty podatku VAT zgodnie z ustaloną marżą szacunkową. 

Marża szacunkowa może następnie ulec zmianie z uwagi na różne ceny nabywanych towarów i usług. MF w broszurze informacyjnej na temat plików JPK na pytanie, w jaki sposób należy rozliczyć marżę od wykonanej usługi turystycznej w przypadku otrzymania faktury korekty zakupowej po okresie, w którym wyświadczono usługę, wskazuje, że: „W przypadku otrzymania faktury korygującej zakup uwzględniony w kalkulacji marży, po miesiącu wykonania usługi podatnik powinien uwzględnić różnicę, która wynika z korekty marży w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą. W tym okresie należy wykazać również w polu ZakupVAT_Marza otrzymaną fakturę korygującą”.

W konsekwencji w przypadku szacunkowego określania marży i składania deklaracji VAT częściowo dla poszczególnych zaliczek, po zrealizowaniu imprezy turystycznej, biuro podróży zobowiązane jest do dokonania odpowiedniej korekty podatku należnego. Korekty tej należy dokonać w pliku JPK składanym za okres rozliczeniowy, w którym doszło do wykonania usługi (tj. w okresie powstania obowiązku podatkowego).

W konsekwencji korekta marży szacunkowej nie odbywa się wstecz, lecz na bieżąco. Powoduje to, że marża szacunkowa nie jest korygowana za okres rozliczeniowy, w którym biuro podróży otrzymało zaliczkę na poczet przyszłej usługi.

Natomiast, jeżeli określone wydatki zostały poniesione już po wykonaniu usługi i pozostają one w związku z imprezą turystyczną, jednocześnie wpływając na kwotę marży (podstawy opodatkowania), to podatnik powinien skorygować plik JPK VAT za okres wykonania usługi (a nie na bieżąco). Taki wydatek wpływa bowiem na uprzednio wykonaną usługę, a zatem konieczna jest wsteczna korekta.

Podatnik stosujący szacunkową marżę dla zaliczek na poczet usług turystycznych koryguje kwotę marży w rozliczeniu za okres, w którym doszło do wykonania usługi, jeżeli w tym czasie ustalono, że szacunkowa kwota marży jest inna niż kwota rzeczywista. Wydatki poniesione po wykonaniu usługi oznaczają konieczność wstecznej korekty deklaracji JPK.

Problematyka marży szacunkowej oraz marży rzeczywistej wciąż nie doczekała się jednoznacznych wyjaśnień ze strony Ministerstwa Finansów. Wskazanie jedynie ogólnych wyjaśnień bez konkretnych przykładów korygowania marży z pewnością nie ułatwia prowadzenia ewidencji VAT przez biura podróży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów