0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki poniesione na naukę przed rozpoczęciem działalności w kosztach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej często oznacza konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji. Wiele osób decyduje się na podjęcie określonego kierunku rozwoju z myślą o założeniu działalności gospodarczej po ukończeniu kursu, szkolenia czy studiów. Czy wydatki poniesione na naukę przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów? Interpretacje organów podatkowych są jednoznaczne – wydatki na kształcenie przed rozpoczęciem działalności nie mogą być zaliczone do kosztów. Szczegóły w artykule!

Koszty uzyskania przychodów – definicja

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Dany koszt może zostać rozliczony w działalności, jeżeli spełnione są powyższe warunki oraz o ile przedsiębiorca posiada odpowiedni dokument potwierdzający poniesienie wydatku. Do zaksięgowania kosztu zazwyczaj konieczna jest faktura. Sposób dokumentowania kosztów firmowych określony został w rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Koszty uzyskania przychodów zmniejszają dochód, a co za tym idzie podatek dochodowy do zapłaty.

Wydatki poniesione na naukę przed rozpoczęciem działalności w kosztach firmowych

Co do zasady wszelkie wydatki poniesione na różnego rodzaju kursy, szkolenia, studia itp. związane z podnoszeniem kwalifikacji, dzięki którym przedsiębiorca nabywa wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia firmy, stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli są realizowane po rozpoczęciu działalności gospodarczej. W celu rozliczenia wydatku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów konieczne jest bowiem wskazanie źródła przychodów, do którego dany wydatek można przyporządkować.

Sprawa komplikuje się w przypadku, gdy osoba planująca założenie własnej działalności gospodarczej, w celu zdobycia kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do prowadzenia firmy w określonym zakresie inwestuje środki pieniężne i ponosi wydatki na kształcenie jeszcze przed zarejestrowaniem działalności. Wydawać by się mogło, że zachodzi związek przyczynowo-skutkowy poniesionego kosztu z przychodem, jednak organy podatkowe określają, iż wydatki poniesione na naukę przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, co potwierdzają liczne interpretacje podatkowe.

Interpretacja indywidualna z 30 sierpnia 2018 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.329.2018.2.AK – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Przedmiotem interpretacji było zapytanie wnioskodawcy planującego założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w której zamierza świadczyć usługi z zakresu nauczania ruchu metodą F. Świadczenie takich usług możliwe jest jedynie pod warunkiem ukończeniu czteroletniego profesjonalnego treningu, zdania egzaminu końcowego i uzyskania odpowiedniego certyfikatu. W związku z powyższym wnioskodawca poprosił o wydanie interpretacji w odniesieniu do możliwości ujęcia w kosztach wydatków poniesionych na zdobycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym zakresie. Wydatki związane z odbyciem kursu zostały poniesione przez wnioskodawcę i w żaden sposób nie zostały zwrócone lub refundowane.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie poparł stanowiska wnioskodawcy. W wydanej interpretacji indywidualnej podkreślił, że w celu zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest zaistnienie związku przyczynowego między tym wydatkiem a celem, którym jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Istotnym warunkiem pozwalającym na rozliczenie kosztu jest zatem istnienie źródła przychodów, do którego dany wydatek można przyporządkować. Wnioskodawca poniósł opisane wydatki przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, nie można więc uznać, że wydatki te poniósł w celu uzyskania przychodu ze źródła działalności gospodarczej, czy też w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (które jeszcze nie istniało). Niniejsze wydatki w opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nie spełniają zatem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mają charakter wydatków typowo osobistych, co oznacza że wydatki poniesione na naukę przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie można uznać za koszty uzyskania przychodów.

Wydatki poniesione na studia zakończone przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w kosztach firmowych

Zaliczenie wydatku poniesionego na różnego rodzaju studia do kosztów uzyskania przychodów jest możliwe, pod warunkiem że kierunek studiów przyczyni się do zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Organy podatkowe oraz sądy administracyjne zgodnie uznają, że wydatki poniesione na studia ukończone przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej nie stanowią kosztów firmowych z tej działalności.

Interpretacja indywidualna z 25 marca 2016 r., sygn. ITPB1/4511-6/16/MPŁ – Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Wnioskodawczyni w interpretacji indywidualnej poprosiła o opinię dotyczącą możliwości rozliczenia w kosztach firmowych wydatków poniesionych na roczne studia zagraniczne na kierunku dziennikarstwo, ukończone przed założeniem działalności gospodarczej, której przedmiotem są usługi dziennikarskie, takie jak przygotowywanie i opracowywanie artykułów i funkcje redakcyjne dla podmiotów wydawniczych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał negatywną interpretację, zgodnie z którą wnioskodawczyni nie może zaliczyć wydatków na studia ukończone przed założeniem działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko zajęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy uzasadnione zostało w następujący sposób:

„(…) skoro studia Wnioskodawczyni odbyła w okresie wcześniejszym, przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, to nie można uznać, że wydatki związane z ich odbyciem poniosła w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (które jeszcze nie istniało). Wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni, ponoszone wydatki nie przyczyniały się do osiągania przychodów z działalności gospodarczej (...)”.

„(…) brak jest związku pomiędzy ich poniesieniem a uzyskaniem przychodu z działalności gospodarczej. W ocenie tut. organu, wskazane wydatki mają charakter osobistych, których przyczyna nie jest związana z działalnością gospodarczą”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów