0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kto ma obowiązek zgłosić podejrzenie choroby zawodowej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pomimo znacznego postępu technologicznego w zakresie organizacji procesów pracy choroby zawodowe pracowników stanowią nadal istotny problem – zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i ubezpieczeniowym. Stwierdzenie choroby zawodowej we wczesnym stadium może zapobiec wielu negatywnym konsekwencjom – przede wszystkim dla pracownika, lecz także dla pracodawcy. Warto więc przypomnieć sobie, kto jest obowiązany do zgłoszenia jej podejrzenia. Informacje na ten temat zawarto artykule. 

Choroba zawodowa – definicja ustawowa

Na początek należy przywołać ustawową definicję pojęcia „choroba zawodowa”. Została ona sformułowana w art. 2351 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (kp). 

Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów (RM) z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych (zwanego dalej: rozp. w sprawie chorób zawodowych), jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana narażeniem zawodowym, czyli:

Okres przewidziany na rozpoznanie choroby zawodowej

Kwestie dotyczące okresu, w jakim może nastąpić rozpoznanie u pracownika choroby zawodowej, normują postanowienia art. 2352 kp. Podjęcie działań w tym okresie jest szczególnie istotne nie tylko w kontekście zastosowania określonej terapii i procesu rehabilitacji, lecz także ze względu na postępowanie w sprawie ubiegania się o świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Podmioty obowiązane do zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej 

Przepisy Kodeksu pracy, konkretnie zaś art. 235 § 1 kp, jednoznacznie wskazują podmiot obowiązany do zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej.  

Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

Obowiązek zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej ciąży również na lekarzu podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej. Podmiotami tymi są jednostki orzecznicze I i II stopnia, które zostały wyszczególnione w § 5 ust. 2 i 3 rozp. w sprawie chorób zawodowych.

Należy podkreślić, że w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:

  • lekarz;
  • lekarz dentysta, który w trakcie wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta

– kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

Co niezwykle istotne, zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać także zainteresowany pracownik lub były pracownik, podejrzewający, że występujące u niego objawy mogą o niej świadczyć, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Obowiązki pracodawcy w razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej

Zgodnie z brzmieniem art. 235 § 3 kp w przypadku rozpoznania u pracownika choroby zawodowej obowiązki pracodawcy polegają na:

  • ustaleniu przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakteru i rozmiaru zagrożenia tą chorobą; w tym zakresie pracodawca działa w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym;
  • bezzwłocznym przystąpieniu do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosowaniu innych niezbędnych środków zapobiegawczych;
  • zapewnieniu realizacji zaleceń lekarskich.

Do obowiązków pracodawcy w omawianym zakresie należy także prowadzenie rejestru obejmującego przypadki stwierdzonych chorób zawodowych oraz podejrzeń o takie choroby.

Pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do: 

  • Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika lub byłego pracownika; 
  • zawiadomienie przesyła się także do właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Podmioty, którym należy zgłosić podejrzenie choroby zawodowej

Podmioty właściwe do przyjęcia zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej zostały wskazane w przepisach rozp. w sprawie chorób zawodowych.

Oznacza to zatem, że podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się:

  • właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo właściwemu inspektorowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej;
  • właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy 

–   których właściwość określa się według miejsca, w którym praca jest lub była świadczona   przez pracownika, gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tym miejscu, a przypadku braku takiej możliwości – według miejsca, na którego terenie występowało ostatnie narażenie zawodowe.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje się niezwłocznie na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

W razie zaistnienia szczególnych okoliczności, czyli choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika – zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej należy dokonać ponadto w formie telefonicznej.

Kto ma obowiązek zgłosić podejrzenie choroby zawodowej? Podsumowanie

Postępowanie w zakresie zgłaszania podejrzenia choroby zawodowej jest bardzo istotną procedurą, w grę wchodzi bowiem zdrowie pracownika, a nawet jego życie. Przepisy Kodeksu pracy oraz regulacje wykonawcze szczegółowo określają, kto jest obowiązany zgłosić podejrzenie choroby zawodowej oraz w jakim trybie. Oprócz pracodawcy obowiązki w tym zakresie spoczywają także na lekarzach opiekujących się pracownikiem. Co więcej – zgłoszenia może dokonać także osoba zatrudniona, jeżeli zaobserwowała u siebie objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów