0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing - najważniejsze pojęcia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z popularniejszych (zaraz po kredycie) sposobów pozyskania majątku trwałego do firmy jest leasing. To bardzo korzystne rozwiązanie, z którego mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy - bez konieczności spełnienia wygórowanych wymagań pod względem historii czy zdolności kredytowej. Przystępując do szukania najlepszej oferty i negocjacji z leasingodawcą, warto posiadać już pewną wiedzę na temat podstawowych pojęć, jakie mogą pojawić się w katalogach oraz umowie leasingowej. Pozwoli to uniknąć różnego rodzaju haczyków i ustrzec się prób naciągnięcia na ofertę niekorzystną dla przedsiębiorcy.

Rodzaje leasingu

Na początku warto przyjrzeć się dwóm podstawowym rodzajom leasingu. Wyróżnia się:

 • leasing operacyjny, w którym przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy, który to zobowiązany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych; przedsiębiorca może natomiast zaliczyć do kosztów całą opłatę wstępną, raty leasingowe oraz opłaty związane z bieżącą eksploatacją pojazdu,
 • leasing finansowy, w którym leasingobiorca wykazuje przedmiot leasingu w ewidencji środków trwałych i samodzielnie poddaje go amortyzacji, a dodatkowo może zaliczyć do kosztów również odsetkową część raty oraz wydatki związane z codzienną eksploatacją składnika majątku.

Umowa leasingu

Kolejną grupę pojęć stanowią wyrażenia, w które może obfitować umowa leasingu.

Czynsz inicjalny - nazywany również mianem wpłaty początkowej lub udziału własnego, stanowi początkową wpłatę, jaką wnosi leasingobiorca. Jest on płatny z góry, w trakcie zawierania umowy leasingu (która określa jego wysokość) lub w momencie oddania przedmiotu leasingu do korzystania.

Czynsz leasingowy - rata leasingowa, stanowiąca comiesięczną opłatę, którą korzystający wpłaca na rzecz finansującego za możliwość użytkowania przedmiotu leasingu.

Dostawca (dealer) to osoba (lub podmiot gospodarczy), od którego leasingodawca nabywa przedmiot leasingu.

Finansujący - inaczej leasingodawca - to firma leasingowa (samodzielna lub podmiot powołany przez bank), która oddaje przedmiot leasingu do użytkowania korzystającemu, w zamian za co pobiera opłaty leasingowe.

Harmonogram spłat to dokument, który otrzymuje leasingobiorca. Określa się w nim terminy i wysokość wszystkich opłat, jakie korzystający będzie ponosił po zawarciu umowy leasingu.

Hipotetyczna wartość netto to wartość początkowa leasingowanego środka trwałego, którą pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne wyliczone zgodnie z amortyzacją degresywną, przy zastosowaniu współczynnika 3. Ma szczególne znaczenie przy ustalaniu ceny wykupu przedmiotu leasingu.

Korzystający - inaczej leasingobiorca - to klient firmy leasingowej, który użytkuje przedmiot umowy leasingu. Może być nim każdy podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca wystarczającą (o wiele mniej wygórowaną niż przy kredycie) zdolność kredytową.

Limit leasingowy (linia leasingowa) to wynik analizy potrzeb klienta przeprowadzonej przez firmę leasingową. W ten sposób ustala ona maksymalną kwotę zaangażowania w dane przedsiębiorstwo. Co ważne, limit leasingowy przyznawany jest jedynie na określony czas, w którym klient może nabyć określone wcześniej środki trwałe.

Należności leasingowe to wszelkiego rodzaju opłaty, jakie ponosi korzystający z leasingu. Zalicza się do nich m.in.:

 • wpłatę początkową,
 • opłaty leasingowe,
 • opłaty manipulacyjne,
 • prowizje,
 • depozyt zabezpieczający,
 • odsetki,
 • składkę ubezpieczeniowa za przedmiot leasingu,
 • refundację podatku od środków transportu,
 • koszty windykacji i monitoringu.

Okres umowy leasingu - określany również czasem trwania umowy leasingowej - to czas oznaczony, na jaki zawarto umowę leasingu. Co ważne, nie wlicza się do niego czasu, na który umowa może być przedłużona, lub o który może zostać skrócona. Liczy się go do momentu wygaśnięcia wszystkich praw i obowiązków, które przysługują którejkolwiek ze stron. Zależy od:

 • stawki amortyzacji leasingowanego składnika majątku,
 • woli klienta,
 • rodzaju przedmiotu leasingu.

 

Ważne!
W przypadku leasingu operacyjnego okres umowy nie może być krótszy niż 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji określonego w przepisach podatkowych.

 

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

OWUL - Ogólne warunki umowy leasingu określające zasady korzystania z przedmiotu leasingu, obowiązki regulowania należności, wybór dostawcy, ubezpieczenia przedmiotu leasingu, sposoby rozwiązania oraz zakończenia umowy etc.

Podstawowy okres leasingu to określony czas, na który finansujący i korzystający zawarli umowę leasingu. Istnieje możliwość kontynuacji umowy po jego zakończeniu.

Poręczenie - jedna z dostępnych form zabezpieczenia umowy leasingu. Na mocy podpisanej umowy poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie względem finansującego, jeżeli nie uczyni tego korzystający. Z tym pojęciem wiąże się również poręczyciel umowy leasingowej, czyli właśnie osoba poręczająca za zobowiązania pieniężne korzystającego.

Promesa leasingowa to przyrzeczenie udzielenia leasingu na ustalonych wcześniej warunkach, po spełnieniu przez leasingobiorcę określonych wymagań formalnych.

Przedmiot leasingu to środek trwały, który użytkuje korzystający na mocy zawartej umowy leasingu. Mogą to być: nieruchomości, ruchomości, sprzęt komputerowy, biurowy, środki transportu, a także pracownicy.

Specyfikacja techniczna przedmiotu leasingu stanowi określenie w umowie leasingu przedmiotów oddawanych w leasing. Powinna zawierać co najmniej nazwę, typ, ilość, producenta i wartość początkową przedmiotów leasingu.

Wartość początkowa przedmiotu leasingu to cena nabycia danego składnika majątku przez finansującego, wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem.

Wartość rezydualna, określana również mianem wartości końcowej lub wykupu, to cena, po jakiej korzystający może wykupić dany składnik majątku po zakończeniu umowy leasingu. Ujmuje się ją w harmonogramie spłaty rat leasingowych lub wyraża procentowo w umowie.

Wykup - opcja wykupu - to prawo, z którego może skorzystać leasingobiorca po zakończeniu podstawowego okresu leasingu. Jest on nieodłącznym elementem leasingu finansowego, pod warunkiem zapłaty wszystkich rat. W przypadku leasingu operacyjnego jego wystąpienie zależy od woli stron.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów