Poradnik Przedsiębiorcy

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej - 2017

Jak wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Minister finansów na mocy rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177) zwolnił z obowiązku stosowania kas rejestrujących wybrane grupy podatników oraz niektóre czynności.

Zwolnienia dotyczą tych podatników, którzy nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach poprzednich. Ponadto zwolnienia z ewidencjonowania nie dotyczą podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 rozporządzenia.

Ważne!

Osoby rozpoczynające działalność w trakcie roku muszą ustalić indywidualnie limit zwolnienia z kasy fiskalnej za pomocą wzoru:

kwota limitu x (liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku /

liczba dni w roku podatkowym)

Zwolnienia z kasy fiskalnej obowiązujące w 2017 roku obejmują podatników:

u których kwota obrotów na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł;

  • w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz osób wymienionych powyżej, limit 20 000 zł należy ustalać w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym (§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia);

  • rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Zwolnienie z ewidencjonowania przysługuje podatnikom, dokonującym sprzedaży towarów i usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w całkowitym obrocie podatnika (zwanym "udziałem procentowym obrotu") realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia).

W przypadku natomiast podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:

  1. za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
  2. za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy

– będzie wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia).