0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import z Chin - zwolnienie z cła i podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy coraz częściej dokonują importu towarów z Chin lub innego państwa znajdującego się poza granicami Unii Europejskiej, czyli z tzw. państwa trzeciego. Podatnik musi jednak mieć na względzie, że towary importowane z Chin, mimo że w niektórych sytuacjach podlegają zwolnieniu z podatku VAT i cła, muszą zostać zgłoszone do odprawy celnej. Kiedy import z Chin podlega zwolnieniu z podatku VAT i cła - odpowiadamy w artykule.

Na czym polega import z Chin?

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o VAT przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (np. Chin) na terytorium kraju członkowskiego UE. Przy czym import towarów będzie miał miejsce w sytuacji, gdy procedura celna zostanie zakończona na terytorium Polski. Jeśli procedura celna zostanie bowiem zakończona na terytorium innego państwa, to import będzie dokonany właśnie tam.

Podatek VAT a import z Chin

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast w kwestii importu towarów należy odwołać się także do art. 17 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, lub zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Ważne!

Co do zasady import z Chin dotyczący towarów opodatkowany jest stawką 23% VAT. Jednak dla określonych towarów i usług możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki podatku bądź też zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT.

Import z Chin - zwolnienie z VAT

Dokonując importu towarów z Chin, podatnik w niektórych sytuacjach może zostać zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT. Jak stanowi bowiem art. 51 ust. 1 ustawy o VAT:

zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

Przy czym zwolnienia z podatku VAT nie stosuje się w przypadku importu z krajów trzecich:

 • napojów alkoholowych,

 • tytoniu i wyrobów tytoniowych,

 • perfum i wód toaletowych,

 • towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Co oznacza zamówienie wysyłkowe? - import z Chin

Jak zostało wspomniane powyżej zwolnienia z podatku VAT nie stosuje się w przypadku towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. Jednak w ustawie nie zostało wyjaśnione, co należy rozumieć poprzez zamówienie wysyłkowe.

Do braku definicji zamówienia wysyłkowego odwołał się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi i w interpretacji nr IPTPP2/4512-333/15-2/IR wydanej 1 września 2015 r. stwierdził, że:

zakupy w drodze zamówienia wysyłkowego winny posiadać następujące cechy:

 • zamówienie nie jest składane osobiście przez kupującego u dostawcy, ale dokonywane jest np. drogą pocztową, telefoniczną, faksem, poprzez Internet,

 • zamówiony towar jest przesyłany, na wskazany przez kupującego adres, przez podmioty wyspecjalizowane w dziedzinie dostarczania przesyłek, np. poprzez pocztę, kuriera, bez konieczności dokonywania osobistego odbioru towarów przez kupującego.

Ponadto organ podatkowy zaznaczył również, że przy zamówieniach wysyłkowych zapłata za towar realizowana jest przedpłatą, np. jako przelew na rachunek bankowy sprzedającego lub za pobraniem.

Import z Chin - zwolnienie z cła

Cło jest opłatą pobieraną przez państwo w związku z przemieszczeniem towaru przez granicę celną, czyli w sytuacji gdy import towarów dokonywany jest spoza Unii Europejskiej. Stawki celne są różne, w zależności od importowanego towaru. W niektórych sytuacjach podatnik może skorzystać ze zwolnienia z opłat celnych. Jak bowiem stanowi artykuł 24 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego system zwolnień wspólnotowych:

zwolnione z należności celnych przewozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie.

Ważne!

Z opłat celnych zwolnione zostały towary importowane z krajów pozaunijnych, których wartość nie przekracza 150 euro. Nie będą one podlegały ocleniu.

Przy czym zwolnienia z cła nie stosuje się w stosunku do:

 • wyrobów alkoholowych,

 • perfum i wód toaletowych,

 • tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Ważne!

Należy mieć również na względzie, że przedsiębiorca dokonujący importu towarów nie może zostać zwolniony z należności celnych ze względu na niewielką wartość towaru.

Ze zwolnienia z opłat celnych ze względu na niską wartość towarów, których wartość nie przekracza 150 euro za przesyłkę, mogą bowiem skorzystać wyłącznie osoby fizyczne kupujące przedmioty w detalu na zagranicznych aukcjach internetowych.

Zwolnienie z cła i VAT - import z Chin przez osoby fizyczne 

Import z Chin jest dokonywany nie tylko przez przedsiębiorców, lecz również przez osoby fizyczne. W niektórych sytuacjach również import dokonywany przez osoby fizyczne jest zwolniony z VAT i opłat celnych.

Ważne!

Towary w małych ilościach o charakterze niehandlowym, które wysyłane są z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej mieszkającej na terenie UE, są zwolnione z cła i podatku VAT o równowartości 45 euro.

Przy czym za przywóz o charakterze niehandlowym uznaje się przywóz przesyłek, które jednocześnie spełniają poniższe warunki:

 • mają charakter okazjonalny,

 • zawierają towary przeznaczone na własny użytek przez odbiorcę i nie wskazują swoim charakterem i ilością na przeznaczenie handlowe,

 • są wysyłane do odbiorcy bez żadnego rodzaju opłat.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów