0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nagroda rzeczowa dla pracownika - czy stanowi przychód na gruncie ZUS i PIT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nagrody w postaci rzeczowej są przyznawane osobom zatrudnionym w zakładzie pracy znacznie rzadziej niż nagrody w postaci pieniężnej. Są jednak rozwiązaniem alternatywnym, które w określonych okolicznościach może być uznane przez pracodawcę za bardziej wskazane niż dokonanie przelewu na rachunek bankowy pracownika. Warto zatem rozważyć, jak nagroda rzeczowa dla pracownika powinna być traktowana w zakresie obowiązków podatkowych i składkowych.

Nagroda rzeczowa dla pracownika

Zgodnie z art. 105 Kodeksu pracy pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Mogą one mieć postać zarówno pieniężną, jak i rzeczową.

Nagroda, o jakiej mowa w art. 105 kp, jest świadczeniem o nadzwyczajnym charakterze, zasadniczo przysługuje nie za samo wykonywanie podstawowych obowiązków pracowniczych na zajmowanym stanowisku, lecz jest swoistą gratyfikacją za realizację dodatkowych zadań lub szczególne zaangażowanie w pracy [wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 10 marca 2021 roku, II PSKP 15/21].

[...] z nagrodą mamy do czynienia wówczas, gdy pracodawca w zakresie przyznania świadczenia dysponuje marginesem swobody, uznania. Krótko mówiąc, nagroda nie jest uzależniona od dopełnienia przez pracownika konkretnego warunku, a jej przyznanie stanowi konsekwencję wykonywania zadań przez wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych [postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 15 grudnia 2021 roku, II PSK 186/21].

Opodatkowanie nagrody rzeczowej

W art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128) – dalej „ustawa o PIT” – sformułowano szeroką definicję przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów z nimi zrównanych. Zgodnie z tym przepisem za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W związku z powyższym nagrody rzeczowe otrzymywane przez pracownika od pracodawcy należy uznać za przychody ze stosunku pracy, są to bowiem świadczenia w naturze, o których mowa w przytoczonym przepisie. Wspomniane nagrody podlegają zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, jak inne przychody ze stosunku pracy.

Aby świadczenie rzeczowe (w szczególności nagroda rzeczowa) dla pracownika mogło być uznane za przychód ze stosunku pracy, konieczne jest, aby było ono spełnione:

  • za zgodą pracownika (aby skorzystał z niego w pełni dobrowolnie);
  • w interesie pracownika (a nie pracodawcy) i przyniosło mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść – korzyść ta musi być wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich pracowników)
[patrz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 czerwca 2015 roku, II FSK 1126/13].

Jak ustalić wartość pieniężną nagrody rzeczowej?

W przypadkach przychodów ze stosunku pracy mających postać wpłat pieniężnych określenie ich wartości jest proste, gdyż wartością tą jest wyrażona w pieniądzu kwota danej wpłaty. Wartość pieniężną świadczeń rzeczowych (w naturze) trzeba natomiast określić w oparciu o zasady wynikające z unormowań ustawy o PIT, gdyż dopiero po jej ustaleniu możliwe jest obliczenie podatku od tych świadczeń.

Jak stanowi art. 12 ust. 2 ustawy o PIP, wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców – jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy.

Przykład 1.

Pracodawca produkuje zegarki. Postanowił przyznać wyróżniającemu się pracownikowi nagrodę rzeczową w postaci wyprodukowanego przez siebie zegarka. Model zegarka, który ma otrzymać pracownik, jest oferowany klientom w prowadzonych przez producenta sklepach za cenę 500 zł. Zatem przychód pracownika ze stosunku pracy, z tytułu otrzymania nagrody rzeczowej w postaci zegarka, wyniesie 500 zł.

Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów:

  • o mocy silnika do 60 kW;
  • stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych wyżej w pkt 1 i 2. Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną na wskazanych wyżej zasadach i odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2a–2c).

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Ponadto, jeżeli:

  • przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – ich wartość pieniężną określa się według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  • przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – ich wartość pieniężną określa się według cen zakupu;
  • przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – ich wartość pieniężną określa się według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku.

W pozostałych przypadkach wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według opisanych wyżej zasad, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2–2b ustawy o PIT).

Przykład 2.

Pracodawca przekazał pracownikowi nagrodę rzeczową w postaci tygodniowego pobytu w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym. Pracodawca wykupił tę usługę za 3000 zł. W związku z tym wartość przychodu pracownika ze stosunku pracy z tytułu otrzymania wspomnianej nagrody wyniesie 3000 zł.

Składki ZUS od nagrody rzeczowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w związku z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Natomiast w myśl art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jak wynika z powyższego, wartość pieniężna nagrody rzeczowej dla pracownika podlega uwzględnieniu zarówno w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne – na ogólnych zasadach.

Nagrody rzeczowe dla pracowników podlegają zarówno podatkowi dochodowemu, jak i oskładkowaniu w ramach ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach ogólnych. Należy jednak pamiętać, że, jak wyżej wskazano, zakwalifikowanie danego świadczenia rzeczowego jako przychodu ze stosunku pracy, a w konsekwencji jego opodatkowanie i wliczenie do podstawy wymiaru składek ZUS, jest możliwe tylko wtedy, gdy świadczenie to zostaje spełnione za zgodą pracownika i w jego interesie (gdy przynosi pracownikowi konkretną, wymierną w pieniądzu korzyść).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów