Poradnik Przedsiębiorcy

Nazwa firmy - jak ją zastrzec?

Twoja nazwa jest Twoją wartością. Postaraj się o to, by nikt nie korzystał z niej bezprawnie. Zastrzeż nazwę firmy, uzyskaj ochronne prawo do użytkowania znaku towarowego i stań się faktycznym właścicielem swojej marki.

Instytucje rejestrujące – zasięg ochrony

Konkurencja nie śpi, więc jeżeli masz już nazwę dla firmy, zastrzeż ją szybko, by uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości. Aby zarejestrować znak towarowy i uzyskać do niego pełne prawa własności możesz zgłosić wniosek do kilku instytucji, które zastrzegą nazwę Twojej firmy przy czym ochrona każdej z nich obejmuje różne obszary terytorialne. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski (UPRP) nadaje prawo ochronne obejmujące zasięgiem teren Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wydaje certyfikat ochronny obowiązujący na terenie 28 krajów członkowskich UE, zaś ochrona nadana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) pozwala nam korzystać z prawa wyłączności na znak towarowy, na terenie wybranych Państw spośród 96, związanych Porozumieniem Madryckim.

Klasyfikacja nicejska

Zanim opisana zostanie procedura rejestracyjna, w każdej z wyżej wymienionych instytucji, warto napisać kilka słów o klasach znaków towarowych. Wszystkie zastrzeżone nazwy firm są dopasowane to określonych klas towarów lub usług wg klasyfikacji nicejskiej. Klasyfikacja nicejska, czyli Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług, to uszeregowana alfabetycznie lista 34 klas towarów i 11 klas usług, z których – przy rejestracji – należy wybrać te, które dotyczą tego, co oferuje nasza firma. Możesz znaleźć ją na stronie ZNAKI TOWAROWE - KLASYFIKACJA TOWARÓW I USŁUG. Istnieje jeszcze jedna klasyfikacja, której dokonuje się, gdy znak towarowy zawiera elementy graficzne, tzw. Klasyfikację Wiedeńską – Międzynarodowa klasyfikacja elementów obrazowych znaków towarowych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że badanie czystości rejestracyjnej znaku słowno-graficznego jest znacznie bardziej skomplikowane i czasochłonne.

Procedura rejestracyjna

Generalnie, procedura rejestracji znaku towarowego składa się z tych samych elementów:

  1. Przygotowanie i złożenie dokumentacji

  2. Badanie znaku przez rejestratora

  3. Okres sprzeciwowy

  4. Wydanie decyzji

  5. Wniesienie odpowiednich opłat

  6. Wpis do rejestru i wydanie świadectwa ochronnego

Jeżeli korzystamy z pomocy Rzecznika Patentowego lub firmy zajmującej się tworzeniem i budowaniem wizerunku przedsiębiorstw, cała procedura może ulec w pewnym stopniu zmianie. Większość obowiązków przejmują wtedy oni na siebie, jako nasi pełnomocnicy.

Procedura rejestracji nazwy firmy w UPRP

Aby zastrzec nazwę firmy i uzyskać prawo ochronne na znak towarowy w Polskim Urzędzie Patentowym należy złożyć w biurze, w Warszawie zgłoszenie obejmujące między innymi:

  • podanie (formularz można wydrukować i wypełnić tradycyjnie, bądź posłużyć się formularzem online, oba dostępne są na stronie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej)

  • fotografię lub odbitkę znaku towarowego przedstawionego lub wyrażonego choćby w części w postaci rysunku lub rysunków albo kompozycji

  • pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełne wymogi odnośnie pełnego zgłoszenia znajdziecie na stronie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.