0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nazwa firmy - jak ją zastrzec?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Twoja nazwa jest Twoją wartością. Postaraj się o to, by nikt nie korzystał z niej bezprawnie. Zastrzeż nazwę firmy, uzyskaj ochronne prawo do użytkowania znaku towarowego i stań się faktycznym właścicielem swojej marki.

Instytucje rejestrujące – zasięg ochrony

Konkurencja nie śpi, więc jeżeli masz już nazwę dla firmy, zastrzeż ją szybko, by uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości. Aby zarejestrować znak towarowy i uzyskać do niego pełne prawa własności możesz zgłosić wniosek do kilku instytucji, które zastrzegą nazwę Twojej firmy przy czym ochrona każdej z nich obejmuje różne obszary terytorialne. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski (UPRP) nadaje prawo ochronne obejmujące zasięgiem teren Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wydaje certyfikat ochronny obowiązujący na terenie 28 krajów członkowskich UE, zaś ochrona nadana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) pozwala nam korzystać z prawa wyłączności na znak towarowy, na terenie wybranych Państw spośród 96, związanych Porozumieniem Madryckim.

Klasyfikacja nicejska

Zanim opisana zostanie procedura rejestracyjna, w każdej z wyżej wymienionych instytucji, warto napisać kilka słów o klasach znaków towarowych. Wszystkie zastrzeżone nazwy firm są dopasowane to określonych klas towarów lub usług wg klasyfikacji nicejskiej. Klasyfikacja nicejska, czyli Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług, to uszeregowana alfabetycznie lista 34 klas towarów i 11 klas usług, z których – przy rejestracji – należy wybrać te, które dotyczą tego, co oferuje nasza firma. Możesz znaleźć ją na stronie ZNAKI TOWAROWE - KLASYFIKACJA TOWARÓW I USŁUG. Istnieje jeszcze jedna klasyfikacja, której dokonuje się, gdy znak towarowy zawiera elementy graficzne, tzw. Klasyfikację Wiedeńską – Międzynarodowa klasyfikacja elementów obrazowych znaków towarowych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że badanie czystości rejestracyjnej znaku słowno-graficznego jest znacznie bardziej skomplikowane i czasochłonne.

Procedura rejestracyjna

Generalnie, procedura rejestracji znaku towarowego składa się z tych samych elementów:

 1. Przygotowanie i złożenie dokumentacji

 2. Badanie znaku przez rejestratora

 3. Okres sprzeciwowy

 4. Wydanie decyzji

 5. Wniesienie odpowiednich opłat

 6. Wpis do rejestru i wydanie świadectwa ochronnego

Jeżeli korzystamy z pomocy Rzecznika Patentowego lub firmy zajmującej się tworzeniem i budowaniem wizerunku przedsiębiorstw, cała procedura może ulec w pewnym stopniu zmianie. Większość obowiązków przejmują wtedy oni na siebie, jako nasi pełnomocnicy.

Procedura rejestracji nazwy firmy w UPRP

Aby zastrzec nazwę firmy i uzyskać prawo ochronne na znak towarowy w Polskim Urzędzie Patentowym należy złożyć w biurze, w Warszawie zgłoszenie obejmujące między innymi:

 • podanie (formularz można wydrukować i wypełnić tradycyjnie, bądź posłużyć się formularzem online, oba dostępne są na stronie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej)

 • fotografię lub odbitkę znaku towarowego przedstawionego lub wyrażonego choćby w części w postaci rysunku lub rysunków albo kompozycji

 • pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełne wymogi odnośnie pełnego zgłoszenia znajdziecie na stronie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Urząd Patentowy po otrzymaniu zgłoszenia oraz opłaty za przyjęcie takiego podania w wysokości 500 PLN, przeprowadza badanie poprawności wniosku. Gdy okaże się, że występują jakiekolwiek błędy, Urząd może wezwać do uzupełnienia lub naniesienia poprawek, może też jednak umorzyć postępowanie, od czego przysługuje nam w pierwszej kolejności – odwołanie, a przy ponownym, negatywnym rozpatrzeniu sprawy – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a jeżeli i to nic nie da – w najwyższej instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Urząd sprawdza, czy nie występują bezwzględne przesłanki niedopuszczenia do rejestracji. Jeżeli nie znajdzie żadnych błędów, umieszcza znak towarowy i informacje o nim w Biuletynie Urzędu Patentowego. Jednocześnie wysyła do zgłaszającego informację o istnieniu potencjalnych znaków podobnych lub identycznych zarejestrowanych wcześniej. Następnie, jeśli osoby trzecie nie zgłoszą w ciągu 3 miesięcy sprzeciwu, wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego.

Biorąc pod uwagę, że  pozytywnie rozpatrzono nasze zgłoszenie o zastrzeżenie nazwy firmy, musimy zapłacić określoną kwotę w wyznaczonym czasie, aby po jego upływie decyzja nie wygasła. Po uregulowaniu płatności Urząd Patentowy dokonuje wpisu naszego znaku towarowego do rejestru oraz wydaje nam odpowiednie zaświadczenie.

O ile symbolu ™ (trade mark) czy też SM (service mark) możemy używać, bez konieczności rejestracji znaku, to oznaczenie ® (registered) możemy umieszczać dopiero przy zastrzeżonej nazwie naszej firmy jako znaku towarowym – po otrzymaniu zaświadczenia.

Procedura rejestracji nazwy firmy w EUIPO

Aby zarejestrować unijny znak towarowy, należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe do Alicante w Hiszpanii, gdzie znajduje się siedziba Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Podobnie jak w przypadku procedury Polskiej mamy tu dwie możliwości postępowania – tradycyjnie na papierze lub poprzez formularz online. Dokonując zgłoszenia znaku towarowego UE online możemy mieć pewność, że pociągnie to za sobą o wiele niższe koszty i znacznie przyśpieszy cały proces rejestracyjny. Na podobnych zasadach co UPRP, Urząd Unii Europejskiej po przyjęciu zgłoszenia, oraz otrzymaniu podstawowej opłaty w wysokości 850 euro podejmuje się badania poprawności formalnej i merytorycznej zgłoszenia. Może to nastąpić w trybie formularza zaawansowanego lub w trybie fast track. Po dokonaniu wszystkich czynności mających na celu poprawne zbadanie dokumentów, EUIPO publikuje zgłoszenie i tym samym rozpoczyna się kolejny etap jakim jest okres sprzeciwowy. Podczas tego czasu osoby trzecie mające jakiekolwiek obiekcje, mogą zgłosić swój sprzeciw. Po upływie tego okresu następuje właściwa rejestracja znaku towarowego Unii Europejskiej, oraz jego publikacja w celu poinformowania opinii publicznej. Po publikacji wysyłane zostaje zaproszenie do pobrania certyfikatu w wersji elektronicznej, który potwierdza, że nasza nazwa firmy jest zastrzeżona.

Procedura rejestracji nazwy firmy w WIPO

Aby zastrzec nazwę firmy, jako międzynarodowy znak towarowy, niezbędna jest rejestracja znaku w kraju jego pochodzenia. W Polsce, musimy więc najpierw zarejestrować znak w UPRP, a po uzyskaniu decyzji pozytywnej, dalej składamy zgłoszenie do Biura Międzynarodowego w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

W zgłoszeniu międzynarodowym powinny być zawarte między innymi:

 • kopia znaku, identyczna z tą figurującą w zgłoszeniu krajowym,

 • wykaz towarów i usług (zgodnie z klasami w Klasyfikacji Nicejskiej)

Przy składaniu zgłoszenia do UPRP, w języku polskim lub francuskim zobligowani jesteśmy do uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 600 zł. Po przyjęciu podania przez WIPO będziemy musieli wpłacić kolejną kwotę – podatku podstawowego w wysokości uzależnionej od wybranych państw, gdzie ma obowiązywać prawo ochronne. Szczegółowe wskazówki dotyczące wprowadzania danych znaleźć można na w Regulaminie dostępnym na stronie World Intellectual Property Organization, ze wskazaniem na zasadę 41 – Instrukcje administracyjne.

Każda z opisanych procedur rejestracyjnych na pewno nie należy do najłatwiejszych, jednak przy pewnym wysiłku i zaangażowaniu większość przedsiębiorców na pewno będzie w stanie poradzić sobie z zastrzeżeniem nazwy firmy. W innym razie, zawsze można skorzystać z pomocy Rzecznika Patentowego lub firm zajmujących się kreowaniem wizerunku biznesowego przedsiębiorstw. Pomoc ta daje pewność, ze cała procedura będzie przeprowadzona efektywnie, pozwalając Ci wykorzystać zaoszczędzony czas na prowadzenie swojego biznesu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów