0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

GTU 2 – obowiązkowy symbol nowej struktury JPK_V7M i JPK_V7K

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z obowiązkowych elementów nowego pliku JPK_V7M i JPK_V7K są kody identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług – kody GTU – które muszą znaleźć się w strukturze pliku JPK V7 w części ewidencyjnej pliku. Jednym z wymaganych oznaczeń jest kod GTU 2. Kto i kiedy ma obowiązek go stosować? Odpowiedź poniżej!

Czym jest GTU 2 i kiedy należy go stosować?

Nowe pliki JPK_V7M (w przypadku rozliczeń miesięcznych) i JPK_V7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych) wprowadzone 1 października 2020 roku, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nakładają na czynnych podatników VAT obowiązek stosowania oznaczeń identyfikujących dostawy niektórych towarów i świadczonych usług (w skrócie GTU), a także oznaczenia dowodów sprzedaży.

Kod GTU 2 musi być stosowany w strukturze JPK_V7 w ewidencji sprzedaży podatnika obowiązkowo, jeżeli dokonywana jest sprzedaż i dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT czyli:

 • benzyn lotniczych;
 • benzyn silnikowych (z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, benzyn lotniczych o liczbie oktanowej (RON) mniejszej niż 95, benzyn lotniczych o liczbie oktanowej (RON) 95 lub większej, ale mniejszej niż 98, benzyn lotniczych o liczbie oktanowej (RON) 98 lub większej, pozostałe oleje lekkie, alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone);
 • gazu płynnego (LPG);
 • olejów napędowych;
 • olejów opałowych;
 • paliw typu benzyny do silników odrzutowych;
 • paliw typu nafty do silników odrzutowych;
 • pozostałych olejów napędowych;
 • paliw ciekłych, takich jak m.in.:
  • benzyny silnikowe, które mogą zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 10,0% objętościowo innych biokomponentów lub do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego;
  • olej napędowy, który może zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 7,0% objętościowo innych biokomponentów;
 • biopaliw ciekłych, takich jak:
  • benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub powyżej 22,0% objętościowo eterów;
  • olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów, z wyłączeniem oleju napędowego zawierającego biowęglowodory ciekłe;
  • bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan oraz biowodór – stanowiące samoistne paliwa;
 • pozostałych towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, czyli m.in.:
  • wyroby energetyczne przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
  • wyroby, z wyłączeniem substancji, które stosowane są do znakowania i barwienia.

W sytuacji gdy podatnik dokonuje sprzedaży produktów objętych symbolem GTU 2, nie ma znaczenia, czy transakcja odbywa się pomiędzy podmiotami krajowymi, czy zagranicznymi. Istotnym faktem jest samo dokonanie transakcji sprzedaży towaru w myśl art. 103 ust. 5aa ustawy o podatku od towarów i usług.

gtu 2

Przykład 1. 

Pan Bartosz jest czynnym podatnikiem VAT, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży gazu płynnego LPG. W związku z powyższym od 1 października 2020 roku pan Bartosz każdą transakcję obowiązkowo oznacza kodem GTU 2.

Mechanizm podzielonej płatności a GTU 2

Dodatkowym oznaczeniem w części ewidencyjnej nowej struktury JPK jest oznaczenie transakcji kodem MPP, w sytuacji gdy transakcja będzie objęta obowiązkowym split payment. Zatem jeżeli wartość transakcji przekroczy 15 000 zł, a faktura dokumentuje sprzedaż:

 • benzyny silnikowej;

 • oleju napędowego;

 • gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

 • olejów opałowych

 – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, wówczas fakturę sprzedaży należy oznaczyć zarówno kodem GTU 2, jak również symbolem MPP.

Przykład 2.

Firma XYZ jest czynnym podatnikiem VAT i zajmuje się sprzedażą benzyny silnikowej oraz oleju napędowego. W listopadzie 2020 roku XYZ dokonała sprzedaży 2000 litrów benzyny silnikowej oraz 1500 litrów oleju napędowego o łącznej wartości 17 000 zł.

Ze względu na fakt, iż wartość transakcji przekroczyła 15 000 zł, a sprzedaż dotyczyła produktów objętych obowiązkowym split payment, firma XYZ powinna wystawioną fakturę opisać adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” i oznaczyć ją w strukturze JPK V7 zarówno kodem GTU 2, jak również kodem MPP.

W jaki sposób dokumentować sprzedaż z kodem GTU 2?

Oznaczenie ewidencji sprzedaży i zakupu kodem GTU jest jednym z obowiązkowych elementów nowej struktury JPK_V7 i JPK_V7K w celu identyfikacji dokonywanych transakcji.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w pytaniach i odpowiedziach dotyczących JPK z deklaracją – „nie ma obowiązku, aby na fakturze zawierać oznaczenia GTU_01–13. Przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy zmianie”.

Przykład 3.

Pani Magdalena dokonała sprzedaży oleju opałowego. Faktura sprzedaży została wystawiona w październiku 2020 roku, natomiast dostawa towaru nastąpiła w sierpniu 2020 roku. Czy w takim razie pani Magdalena musi zastosować obowiązkowe oznaczenie GTU 2?

W związku z tym, że obowiązek podatkowy powstał z datą dokonania transakcji, czyli w sierpniu, pani Magdalena nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży kodem GTU 2.

Przykład 4.

Firma „ALA” dokonuje sprzedaży benzyn lotniczych oraz paliw typu benzyny do silników odrzutowych. W listopadzie dostarczyła towar na rzecz kontrahenta, faktura natomiast została wystawiona w grudniu.

W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje w listopadzie, w związku z czym firma „ALA” w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 obowiązkowo musi oznaczyć fakturę kodem GTU 2.

W części ewidencyjnej pliku JPK_V7 i JPK_V7K kody GTU 2 powinny być przypisane do danej faktury, a nie do poszczególnych pozycji faktury.

Przykład 5.

Pan Jan prowadzi stację benzynową. Na rzecz kontrahenta 5 października 2020 roku wystawił fakturę VAT, na której znajdują się gaz płynny LPG oraz benzyna silnikowa.

W takim przypadku wystawioną fakturę należy oznaczyć jednym kodem GTU 2.

Trzeba również podkreślić fakt, że oznaczenia GTU 2 dotyczą także faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych. Jeżeli wystawiona faktura zaliczkowa nie została oznaczona kodem GTU, ponieważ zaliczka została wpłacona przed wprowadzeniem nowej struktury pliku JPK_V7 i JPK_V7K, wówczas fakturę końcową wystawioną w okresie od 1 października 2020 roku (dla której obowiązek podatkowy powstanie również po tym czasie) należy oznaczyć obowiązkowo kodem GTU 2.

GTU 2 a sprzedaż na kasie fiskalnej

Kodu GTU 2 nie stosuje się w strukturze pliku w przypadku zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ponieważ kodem tym należy oznaczać wyłącznie faktury. Natomiast przychód ewidencjonowany na kasie fiskalnej w nowym pliku JPK V7 trzeba oznaczyć symbolem RO.

Korekty faktur oznaczonych kodem GTU 2

Faktury korygujące trzeba również oznaczyć symbolem GTU 2 w sytuacji poprawki dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. W nowej strukturze JPK_V7 korekty faktur sprzedaży należy natomiast wykazywać w następujący sposób:

 • Faktura korygująca, która poprawia towar bądź usługę nieoznaczoną symbolem GTU 2, w sytuacji gdy oryginalna faktura dokumentuje towary/usługi, do których ma zastosowanie znak GTU 2.

Jeżeli korekta dotyczy tylko towarów/usług nieobjętych kodem GTU 2, faktura korygująca nie powinna być oznaczona w ten sposób.

Przykład 6.

Firma XX w październiku 2020 roku dokonała sprzedaży paliw do silników odrzutowych oraz płynu do chłodnic. Wystawiona faktura sprzedaży została ujęta w nowej strukturze JPK z oznaczeniem GTU 2. Jednak w listopadzie kontrahent dokonał zwrotu zakupionego płynu do chłodnic.

W takiej sytuacji firma XX wystawia fakturę korygującą na wartość zwracanego towaru, jednak w strukturze JPK_V7 korekta ta nie powinna zostać oznaczona symbolem GTU 2, ponieważ nie dotyczy produktu objętego kodem GTU 2.

 • Faktura korygująca dotycząca dostawy towaru lub świadczonej usługi nieoznaczonej kodem GTU 2, jeżeli faktura pierwotna nie zawiera towarów lub usług, do których należy stosować kod GTU 2.

Gdy korekta nie dotyczy produktu nieobjętego symbolem GTU, nie powinna zostać oznaczona symbolem GTU 2 w strukturze pliku JPK_V7.

Przykład 7.

Pani Anna w listopadzie 2020 roku dokonała na rzecz kontrahenta sprzedaży letniego płynu do spryskiwaczy oraz 5 litrów benzyny silnikowej. Następnie kontrahent dokonał częściowego zwrotu zakupionego płynu. Czy faktura korygująca powinna zostać oznaczona kodem GTU 2?

Mimo iż faktura pierwotna została wystawiona z oznaczeniem GTU 2, faktura korygująca nie powinna być określona tym symbolem, ponieważ dokumentuje zwrot płynu do spryskiwaczy, a jego sprzedaż nie podlega oznaczeniu kodem GTU 2.

 • Faktura korygująca dokonuje zmian w dostawie towarów lub usług objętych oznaczeniami GTU 2, jeżeli pierwotnie wystawiona faktura sprzedaży zawierała towary bądź usługi oznaczone symbolem GTU 2.

Jeżeli zatem faktura korygująca dotyczy towarów lub usług oznaczonych symbolem GTU, wówczas należy ją oznaczyć symbolem GTU w strukturze pliku JPK_V7.

W oznaczeniach GTU trzeba również zwrócić uwagę na sytuację, w której faktura pierwotna nie została oznaczona kodem GTU 2, ponieważ dotyczyła okresu sprzed wprowadzenia nowej struktury JPK V7, czyli sprzed 1 października 2020 roku. W takim przypadku, dokonując korekty tego typu transakcji, fakturę korygującą należy oznaczyć symbolem GTU, jeśli ta odnosiła się do transakcji objętej danym kodem GTU i obowiązek podatkowy dla niej powstał w okresie, w którym obowiązuje nowa struktura JPK V7.

 

Oznaczenie GTU 2 w systemie wFirma.pl

Aby w systemie wFirma.pl możliwe było oznaczenie sprzedaży kodami GTU, w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » TYPY TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU. W wyświetlonym oknie trzeba wybrać właściwe kody GTU do transakcji związanych ze sprzedażą towarów lub usług. Wybrane kody widoczne będą w momencie wystawienia faktury sprzedaży.

gtu 2

Jak wystawić fakturę sprzedaży z zastosowaniem kodu GTU 2 w systemie wFirma.pl?

Po oznaczeniu właściwego kodu GTU dla danego towaru system udostępnia kolumnę GTU, gdzie użytkownik będzie miał możliwość:

 • wyboru właściwego symbolu GTU dla danego towaru bądź usługi;

 • lub system automatycznie przypisze kod GTU, w sytuacji gdy produkt zostanie wybrany z magazynu, czyli z KATALOGU PRODUKTÓW.

Aby wystawić fakturę VAT, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.

gtu 2

Po wystawieniu faktury sprzedaży użytkownik będzie miał możliwość podglądu zastosowanego symbolu GTU. Weryfikacja zastosowanego kodu będzie mogła mieć miejsce po przejściu do okna szczegółu faktury (w tym celu klika się na numer faktury).

gtu 2

Wystawianie faktury korygującej z zastosowaniem kodu GTU 2

Jeżeli pierwotna faktura sprzedaży wystawiona została z symbolem GTU 2, wówczas w momencie wystawienia faktury korygującej symbol ten zostanie tam automatycznie zaciągnięty. W przypadku zastosowania błędnego kodu należy dokonać jego poprawy na kod właściwy.

W celu wystawienia faktury korygującej trzeba przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, następnie zaznaczyć fakturę pierwotną i z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY. Zastosowany kod można zmienić w polu GTU.

gtu 2

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów