0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT są zobowiązani do składania nowej struktury JPK. Nowy JPK zastąpi dotychczasową deklarację VAT oraz plik JPK_VAT. Jest to niewątpliwie uproszczenie dla podatników, którzy zobligowani są do wysyłki tylko jednego pliku w miesiącu w celu rozliczenia z tytułu podatku VAT, a nie jak dotychczas dwóch. Co więcej, nowa struktura JPK zawiera rozbudowany zakres informacji dotyczących transakcji zakupów i sprzedaży (w porównaniu do rodzaju danych, jakie dotychczas przedsiębiorcy przekazywali organom podatkowym). Sprawdźmy, czym są kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK!

Kogo i od kiedy dotyczy obowiązek składania nowego JPK?

Przedsiębiorca, który posiada status czynnego podatnika VAT, od 1 października zobowiązany jest do comiesięcznej wysyłki nowej struktury JPK (bez względu na rozliczanie VAT miesięcznie lub kwartalnie). W przypadku rozliczania podatku VAT za okresy miesięczne podatnicy składają plik JPK_V7M. Natomiast decydując się na kwartalne rozliczanie podatku VAT, przedsiębiorcy wysyłają plik JPK_V7K. Obie struktury JPK różnią się informacjami, jakie zawierają w danym okresie.

Z jakich części składa się nowy JPK?

Plik JPK_V7M oraz plik JPK_V7K składa się z dwóch części:

 • ewidencyjnej – zawierającej m.in. dane, które dotychczas wykazywane były w JPK_VAT;
 • deklaracyjnej – która odzwierciedla dotychczasową deklarację VAT-7 lub VAT-7K.

W sytuacji gdy podatnik rozlicza się z podatku VAT za okresy miesięczne, plik JPK_V7M zawiera zarówno wypełnioną część ewidencyjną, jak i deklaracyjną. Jeżeli podatek VAT rozliczany jest za okresy kwartalne, plik JPK_V7K różni się w zależności od miesiąca kwartału, którego dotyczy. W każdym miesiącu kwartału zawiera wypełnioną część ewidencyjną, ale wyłącznie w ostatnim miesiącu kwartału jest on poszerzony o część deklaracyjną.

Przykład 1.
Pan Łukasz rozlicza podatek VAT kwartalnie. Od 1 października obejmuje go obowiązek wysyłki nowego JPK. Jak będzie wyglądał plik przesyłany co miesiąc przez niego do Ministerstwa Finansów? Czy dane w nim zawarte będą się dublować?

Nie, dane przekazywane w JPK_V7K nie będą powielane. Pan Łukasz zobowiązany będzie do wysyłki:

 • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną tylko część ewidencyjną za październik – w terminie do 25 listopada 2020 roku;
 • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną tylko część ewidencyjną za listopad – w terminie do 28 grudnia 2020 roku;
 • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną część ewidencyjną za wrzesień i część deklaracyjną za IV kwartał 2020 roku do 25 stycznia 2021 roku.

W nowym pliku JPK znajdują się trzy rodzaje pól o charakterze:

 • obowiązkowym – czyli pola, które nie mogą pozostać puste i podatnik ma obowiązek ich uzupełnienia za każdym razem;

W sytuacji gdy nie jest możliwe wypełnienie pola oznaczonego w schemacie nowego JPK jako pole obowiązkowe, należy wpisać słowo „BRAK”, np. w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie NIP-u kontrahenta.

 • opcjonalnym – które wypełniane są wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpi dana informacja, a w przeciwnym wypadku należy to pole pozostawić puste;
 • fakultatywnym – czyli pola, które podatnik może wypełnić dobrowolnie, a w sytuacji, gdy nie chce podawać danych przypisanych do tego pola, należy pozostawić je puste.

Czym są kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK?

Zgodnie z art. 109 ust. 3 znowelizowanej ustawy o VAT czynni podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia ewidencji, która zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, takie jak:

 • rodzaj sprzedaży i podstawa opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego (w tym korekty podatku należnego) z podziałem na stawki podatku;
 • kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego (w tym korekty podatku naliczonego);
 • dane kontrahentów;
 • dane dowodów sprzedaży i zakupów.

Art. 109 ust. 14 znowelizowanej ustawy o VAT
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 3, oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji”.
W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zostały wymienione kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK. Zgodnie z par. 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia wyróżnia się 13 grup towarów i usług tzw. GTU, a każda grupa posiada osobny kod ją identyfikujący, który musi zostać wykazany w części ewidencyjnej JPK_V7M lub JPK_V7K.

Nazwa pola

Opis pola

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Dokonując oznaczeń kodów poszczególnych grup towarów i usług, należy dokładnie przeanalizować zakres danych, jakie ustawodawca wymienił przy każdej grupie. Przykładem błędu, jaki może pojawiać się wśród podatników, którzy nie przeanalizują kodów rzetelnie, może być GTU_06, który dotyczy dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich określonych w poz. 7–9, 59-63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy. Weryfikując pobieżnie tę grupę, można przyjąć uproszczenie, że jej zakres obejmuje wyłącznie przedmioty związane z urządzeniami elektronicznymi. Została w niej jednak zawarta również dostawa folii typu stretch.
W załączniku 15 ustawy o VAT w poz. 9 znajdują się płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch.

Przykład 2.

Pan Aleksander prowadzi kiosk i jest czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaje on m.in. gazety, czasopisma, książki, papierosy i napoje. W jaki sposób ma zastosować kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK?

Od rozliczenia za październik 2020 roku pan Aleksander zobowiązany jest do stosowania kodów identyfikujących na niektóre towary i usługi, tzw. GTU, które muszą być wykazywane w nowym JPK. W przypadku sprzedaży gazet, czasopism, książek i napojów pole dotyczące GTU w nowym JPK pozostanie puste. Natomiast jeżeli pan Aleksander sprzeda papierosy, sprzedaż taka powinna zostać opatrzona kodem GTU_04.

Pole dotyczące GTU w nowym JPK wypełnia się wyłącznie w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi wymienionych w danej grupie. Jeżeli dana transakcja będzie miała miejsce, w polu wpisuje się „1”. W sytuacji gdy dany towar lub usługa będąca przedmiotem sprzedaży nie została wymieniona w żadnej z GTU, pola te pozostawia się puste.
W broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją ustawodawca wskazał, że GTU nie dotyczy:

 • łącznych raportów okresowych z kasy fiskalnej;
 • ewidencji sprzedaży bezrachunkowej w przypadku korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej;
 • transakcji zakupu ujmowanych w rejestrze sprzedaży VAT, np. importu usług czy WNT.

Kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK dotyczą głównie obszarów, które narażone są na nadużycia podatkowe. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o VAT ustawodawca wskazał, że celem wprowadzenia zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Zmiany te są już jednymi z kolejnych nałożonych na podatników na przestrzeni ostatnich lat mających na celu ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie nadużyć na gruncie podatku VAT w naszym kraju.

Jak oznaczyć kod GTU dla towaru w systemie wfirma.pl?

W systemie wfirma.pl możliwe jest oznaczanie kodów GTU dla wybranych towarów przy dodawaniu produktu do magazynu lub przy wystawianiu faktury sprzedaży.

W pierwszej kolejności należy wybrać w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU wybrane kody, które występują w działalności gospodarczej aby podpowiadały się przy wystawianiu faktury lub dodawaniu produktu do magazynu.

Kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK - ustawienia

Kod GTU dla produktu można nadać przy wystawianiu faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ / WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY w pozycji dotyczącej produktu znajduje. w polu GTU.

Kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK - wystawienie faktury

Więcej informacji dotyczących oznaczania towarów i usług kodami GTU w systemie wfirma.pl znajduje się w artykule Kody grup towarów i usług

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów