Poradnik Przedsiębiorcy

Kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do składania nowej struktury JPK. Nowy JPK zastąpi dotychczasową deklarację VAT oraz plik JPK_VAT. Jest to niewątpliwie uproszczenie dla podatników, którzy zobligowani zostaną do wysyłki tylko jednego pliku w miesiącu w celu rozliczenia z tytułu podatku VAT, a nie jak dotychczas dwóch. Co więcej, nowa struktura JPK zawiera rozbudowany zakres informacji dotyczących transakcji zakupów i sprzedaży (w porównaniu do rodzaju danych, jakie dotychczas przedsiębiorcy przekazywali organom podatkowym). Sprawdźmy, czym są kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK!

Kogo i od kiedy dotyczy obowiązek składania nowego JPK?

Przedsiębiorca, który posiada status czynnego podatnika VAT, zobowiązany będzie do comiesięcznej wysyłki nowej struktury JPK (bez względu na rozliczanie VAT miesięcznie lub kwartalnie). Pierwotnie, ustawodawca podzielił podatników na dwie grupy, w związku z czym:

 1. od rozliczenia za kwiecień 2020 roku obligatoryjnie nowy JPK mieli składać duzi przedsiębiorcy, pozostali dobrowolnie;
 2. od rozliczenia za lipiec 2020 roku obowiązek wysyłki nowego JPK dotyczyć miał również średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

Na skutek specustawy wprowadzającej tzw. tarczę antykryzysową obowiązek wysyłki nowego JPK został przesunięty i obejmie wszystkich czynnych podatników VAT od rozliczenia za październik 2020 roku.
W przypadku rozliczania podatku VAT za okresy miesięczne podatnicy będą składać plik JPK_V7M. Natomiast decydując się na kwartalne rozliczanie podatku VAT, przedsiębiorcy będą wysyłać plik JPK_V7K. Obie struktury JPK będą różnić się informacjami, jakie zawierają w danym okresie.

Z jakich części składa się nowy JPK?

Plik JPK_V7M oraz plik JPK_V7K składać się będzie z dwóch części:

 • ewidencyjnej – zawierającej m.in. dane, które dotychczas wykazywane były w JPK_VAT;
 • deklaracyjnej – która odzwierciedlać będzie dotychczasową deklarację VAT-7 lub VAT-7K.

W sytuacji gdy podatnik rozlicza się z podatku VAT za okresy miesięczne, plik JPK_V7M zawiera zarówno wypełnioną część ewidencyjną, jak i deklaracyjną. Jeżeli podatek VAT rozliczany jest za okresy kwartalne, plik JPK_V7K będzie różnił się w zależności od miesiąca kwartału, którego dotyczy. W każdym miesiącu kwartału zawierał będzie wypełnioną część ewidencyjną, ale wyłącznie w ostatnim miesiącu kwartału zostanie poszerzony on o część deklaracyjną.

Przykład 1.
Pan Łukasz rozlicza podatek VAT kwartalnie. Od 1 października obejmuje go obowiązek wysyłki nowego JPK. Jak będzie wyglądał plik przesyłany co miesiąc przez niego do Ministerstwa Finansów? Czy dane w nim zawarte będą się dublować?

Nie, dane przekazywane w JPK_V7K nie będą powielane. Pan Łukasz zobowiązany będzie do wysyłki:

 • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną tylko część ewidencyjną za październik – w terminie do 25 listopada 2020 roku;
 • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną tylko część ewidencyjną za listopad – w terminie do 28 grudnia 2020 roku;
 • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną część ewidencyjną za wrzesień i część deklaracyjną za IV kwartał 2020 roku do 25 stycznia 2021 roku.

W nowym pliku JPK będą znajdować się trzy rodzaje pól o charakterze:

 • obowiązkowym – czyli pola, które nie mogą pozostać puste i podatnik ma obowiązek ich uzupełnienia za każdym razem;

W sytuacji gdy nie jest możliwe wypełnienie pola oznaczonego w schemacie nowego JPK jako pole obowiązkowe, należy wpisać słowo „BRAK”, np. w przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie NIP-u kontrahenta.

 • opcjonalnym – które wypełniane będą wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpi dana informacja, a w przeciwnym wypadku należy to pole pozostawić puste;
 • fakultatywnym – czyli pola, które podatnik może wypełnić dobrowolnie, a w sytuacji, gdy nie chce podawać danych przypisanych do tego pola, należy pozostawić je puste.

Czym są kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK?

Zgodnie z art. 109 ust. 3 znowelizowanej ustawy o VAT czynni podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia ewidencji, która zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, takie jak:

 • rodzaj sprzedaży i podstawa opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego (w tym korekty podatku należnego) z podziałem na stawki podatku;
 • kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego (w tym korekty podatku naliczonego);
 • dane kontrahentów;
 • dane dowodów sprzedaży i zakupów.

Art. 109 ust. 14 znowelizowanej ustawy o VAT
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 3, oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji”.
W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zostały wymienione kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK. Zgodnie z par. 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia wyróżnia się 13 grup towarów i usług tzw. GTU, a każda grupa posiada osobny kod ją identyfikujący, który musi zostać wykazany w części ewidencyjnej JPK_V7M lub JPK_V7K.

Nazwa pola

Opis pola

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Dokonując oznaczeń kodów poszczególnych grup towarów i usług, należy dokładnie przeanalizować zakres danych, jakie ustawodawca wymienił przy każdej grupie. Przykładem błędu, jaki może pojawiać się wśród podatników, którzy nie przeanalizują kodów rzetelnie, może być GTU_06, który dotyczy dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich określonych w poz. 7–9, 59-63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy. Weryfikując pobieżnie tę grupę, można przyjąć uproszczenie, że jej zakres obejmuje wyłącznie przedmioty związane z urządzeniami elektronicznymi. Została w niej jednak zawarta również dostawa folii typu stretch.
W załączniku 15 ustawy o VAT w poz. 9 znajdują się płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch.

Przykład 2.
Pan Aleksander prowadzi kiosk i jest czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaje on m.in. gazety, czasopisma, książki, papierosy i napoje. W jaki sposób ma zastosować kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK?

Od rozliczenia za październik 2020 roku pan Aleksander będzie zobowiązany do stosowania kodów identyfikujących na niektóre towary i usługi, tzw. GTU, które wykazywane muszą być w nowym JPK. W przypadku sprzedaży gazet, czasopism, książek i napojów pole dotyczące GTU w nowym JPK pozostanie puste. Natomiast jeżeli pan Aleksander sprzeda papierosy, sprzedaż taka powinna zostać opatrzona kodem GTU_04.

Pole dotyczące GTU w nowym JPK wypełnia się wyłącznie w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi wymienionych w danej grupie. Jeżeli dana transakcja będzie miała miejsce, w polu wpisuje się „1”. W sytuacji gdy dany towar lub usługa będąca przedmiotem sprzedaży nie została wymieniona w żadnej z GTU, pola te pozostawia się puste.
W broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją ustawodawca wskazał, że GTU nie dotyczy:

 • łącznych raportów okresowych z kasy fiskalnej;
 • ewidencji sprzedaży bezrachunkowej w przypadku korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej;
 • transakcji zakupu ujmowanych w rejestrze sprzedaży VAT, np. importu usług czy WNT.

Podsumowując, nowy JPK powoduje duże zmiany, które związane są z prowadzeniem ewidencji będącej podstawą do generowania JPK_V7M lub JPK_V7K. Kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK dotyczą głównie obszarów, które narażone są na nadużycia podatkowe. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o VAT ustawodawca wskazał, że celem wprowadzenia zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Zmiany te są już jednymi z kolejnych nałożonych na podatników na przestrzeni ostatnich lat mających na celu ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie nadużyć na gruncie podatku VAT w naszym kraju.

Jak oznaczyć kod GTU dla towaru w systemie wfirma.pl?

W systemie wfirma.pl możliwe jest oznaczanie kodów GTU dla wybranych towarów przy dodawaniu produktu do magazynu lub przy wystawianiu faktury sprzedaży.

W pierwszej kolejności należy wybrać w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU wybrane kody, które występują w działalności gospodarczej aby podpowiadały się przy wystawianiu faktury lub dodawaniu produktu do magazynu.

Kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK - ustawienia

Kod GTU dla produktu można nadać przy wystawianiu faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ / WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY w pozycji dotyczącej produktu znajduje. w polu GTU.

Kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK - wystawienie faktury

Więcej informacji dotyczących oznaczania towarów i usług kodami GTU w systemie wfirma.pl znajduje się w artykule Kody grup towarów i usług

Kody identyfikujące na niektóre towary i usługi - najważniejsze informacje

🔷Czy GTU dotyczy faktur zakupu i sprzedaży?

Kody GTU dotyczą wyłącznie sprzedawanych towarów i usług a więc nie stosuje się ich księgując faktury zakupu.

🔷Czy transakcję sprzedaży towarów wraz z dostawą należy oznaczać GTU 13?

Jeżeli głównym przedmiotem transakcji jest sprzedaż towarów a transport ma charakter usługi pobocznej jednak znajduje się na tej samej fakturze, nie będzie ona posiadała oznaczenia GTU 13.

🔷Czy GTU stosuje się w przypadku faktur do paragonów?

Tak, jeżeli na fakturze do paragonu znajduje się towar lub usługa która znajduje się w katalogu GTU, musi być ona oznaczona w JPK V7 przy odpowiednim kodzie GTU.