0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie epidemii koronawirusa - zmiany terminów!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z obowiązków podmiotów prowadzących księgi rachunkowe jest sporządzanie sprawozdania finansowego oraz przesyłanie go do właściwego organu. Nie ulega wątpliwości, że ten rok jest specyficzny z uwagi na trwający stan epidemii spowodowany koronawirusem. Warto zatem zastanowić się, w jaki sposób będzie wyglądało sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie epidemii koronawirusa

Podstawowy termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Zagadnienie związane ze sprawozdaniami finansowymi reguluje ustawa o rachunkowości. Zgodnie z art. 45 ust. 2 sprawozdanie finansowe składa się z:

  1. bilansu;

  2. rachunku zysków i strat;

  3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jak można przeczytać w art. 45 ust. 1 wspomnianej ustawy, sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio – z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b – zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4.

Konieczne zatem staje się sięgnięcie do regulacji art. 12 ust. 2 ustawy. Jak wskazuje przepis, księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3–3d:

  1. na dzień kończący rok obrotowy;

  2. na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie;

  3. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej;

  4. w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia;

  5. na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału;

  6. na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości;

  7. na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami

– nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Jak podaje art. 52 ust. 1–2 ustawy kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zaakceptowaniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Należy również wspomnieć o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze. W myśl art. 69 ust. 1–2 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania – jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1, także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zaakceptowane w terminie określonym w art. 53 ust. 1, wówczas trzeba je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po upływie tego terminu, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z przepisami sprawozdanie finansowe sporządza się w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Zasadniczo dniem bilansowym jest dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj. dzień kończący rok obrotowy. W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe. Następnie w ciągu 15 dni powinno być ono przesłane do właściwego organu.
Przenosząc powyższe na grunt praktyczny i przyjmując, że dzień bilansowy to 31 grudnia, należy przyjąć, że sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone do 31 marca, zatwierdzone do 30 czerwca i przesłane do KRS do 15 lipca.

Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie epidemii koronawirusa - zmiany terminów 

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, które zostało wydane na podstawie przepisów o tarczy antykryzysowej, przesunięto terminy sporządzenia, zatwierdzenia oraz zgłoszenia sprawozdania finansowego o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – o 2 miesiące.

Przenosząc zatem powyższe na grunt przedstawionego przykładu i nadal zakładając, że dniem bilansowym jest 31 grudnia, jednostka sporządza sprawozdanie finansowe do 30 czerwca, zatwierdza je do 30 września i przesyła do KRS do 15 października.

Z uwagi na stan epidemii terminy określone w ustawie o rachunkowości związane ze sprawozdaniami finansowymi zostały przedłużone o 3 miesiące, a dla jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – o 2 miesiące.

Sprawozdania finansowe składane przez inne podmioty niż wpisane do KRS

Obowiązkowi sporządzania sprawozdań finansowych podlegają nie tylko podmioty wpisane do rejestru KRS.

Po pierwsze, mamy do czynienia z osobami prawnymi niewpisanymi do rejestru przedsiębiorców KRS. Chodzi tutaj przykładowo o stowarzyszenia czy fundacje. Tego rodzaju podmioty składają sprawozdanie finansowe do Szefa KAS w ciągu 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania.

Wynika to z art. 27 ust. 2 ustawy CIT, w którym można przeczytać, że podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie, wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Z uwagi na przedłużenie terminów na zatwierdzenie o 3 miesiące, obecnie termin na złożenie tego rodzaju sprawozdanie drogą elektroniczną upływa 10 października.

Po drugie, do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązane są także osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe. Tacy podatnicy również składają sprawozdanie finansowe do Szefa KAS, a nie do KRS. Zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania w postaci elektronicznej – tj. do 30 kwietnia.

Także ten termin został przedłużony, co oznacza, że osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe miały obowiązek przesłania sprawozdania finansowego do Szefa KAS do 31 lipca 2020 roku.

Z uwagi na stan epidemii koronawirusa zmianie uległy również terminy składania sprawozdań finansowych do Szefa KAS przez osoby prawne niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS oraz osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe.
Podsumowując, na złożenie i sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie epidemii koronawirusa, podatnicy mają wydłużony termin niż jest określonych w przepisach ustawy PIT, ustawy CIT oraz ustawy o rachunkowości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów