0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki podatkowe - sposób ich obliczania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest terminowe płacenie podatków. Jeśli podatek nie zostanie zapłacony w terminie, przedsiębiorca staje się dłużnikiem fiskusa. W takiej sytuacji oprócz samej zaległości podatkowej, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić także odsetki podatkowe w ramach zadośćuczynienia za nieterminowe wywiązanie się z obowiązku. Obowiązek ten wynika z art. 53 par.1 oraz par. 2 Ordynacji podatkowej.

Jak wyliczyć odsetki podatkowe?

Odsetki podatkowe nalicza się w przypadku opóźnień w regulowaniu zobowiązań w stosunku do urzędu skarbowego i do ZUS-u. Odsetki od zaległości podatkowych powinien naliczyć sam podatnik (płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiedzialna za zaległości podatkowe) oraz wpłacić je bez wezwania organu podatkowego do zapłaty.

Aby prawidłowo wyliczyć odsetki, należy znać kwotę zaległości, ustalić liczbę dni zwłoki oraz sprawdzić obowiązującą w danym okresie stawkę odsetkową - aktualnie obowiązuje od zaległości podatkowych stopa 8% w skali roku, a stawka obniżona wynosi natomiast 4% w skali roku. 

Suma odsetek od zaległości podatkowych zaokrąglana jest do pełnych złotych (końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).

Odsetki podatkowe należy wyliczyć według oficjalnego wzoru, określonego w § 2 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

(Kz * Ld * O) / 365 = On = Opz

  • Kz - kwota zaległości,
  • Ld - liczba dni zwłoki,
  • O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
  • On - kwota odsetek,
  • Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu.

Odsetki podatkowe nie są naliczane, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty pobieranej przez "Pocztę Polską" za nadanie poleconej przesyłki listowej. Obecnie kwota minimalna odsetek wynosi zatem 8,70 zł ( 2,90 zł x 3 )

Odsetki od zaległości podatkowych nie mogą stanowić kosztu podatkowego ani w momencie ich naliczenia, ani w dacie ich uregulowania. Wynika to wprost z przepisów ustawy. Otóż zgodnie z z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT za koszt uzyskania przychodów uważa się te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Natomiast art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT jednoznacznie wskazuje, że odsetki podatkowe nie stanowią kosztów uzyskania przychodu:

“Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;"

Odsetki podatkowe - umorzenie

W przypadku, gdy naliczone odsetki podatkowe narosły do wartości, której przedsiębiorca nie jest w stanie spłacić, Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość odroczenia, rozłożenia na raty, a nawet umorzenia w całości lub w części odsetek za zwłokę. O przyznaniu tego typu ulgi decyduje właściwy organ podatkowy na podstawie wniosku złożonego przez podatnika.

Wysokość odsetek od zaległości podatkowych należnych fiskusowi podatnik może wyliczyć samodzielnie lub zrobić to przy użyciu wyspecjalizowanych kalkulatorów.

Uwaga!
W celu obliczenia odsetek podatkowych pomocny będzie nasz kalkulator odsetek podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów