0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Od zaległości względem ZUS zapłacisz odsetki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca jest zobligowany do opłacania zaliczki na podatek dochodowy, podatku VAT wynikającego ze złożonych deklaracji, a także regulowania składek ZUS. Są to trzy zasadnicze obowiązki osoby mającej własny biznes. Co w sytuacji, gdy podatnik spóźni się z opłaceniem tych ostatnich? Czy wówczas należy naliczyć odsetki od zaległości względem ZUS? Według jakich zasad je naliczyć i kiedy są wymagalne? Wskazówki w tym zakresie znajdują się poniżej.

Obowiązek naliczenia odsetek

Obowiązek naliczenia odsetek podatkowych wynika z art. 53 par. 1 Ordynacji podatkowej i obejmuje jedynie zaległości podatkowe.

Do naliczenia odsetek zgodnie z par. 3 zobowiązany jest podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe.

Naliczenie odsetek - zasady ogólne

Zgodnie z art. 53 par. 4 Ordynacji odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek odpowiedniego organu.

Naliczenie odsetek - zaległości względem ZUS

Przedsiębiorca wszystkie składki ZUS uwzględnia na jednym formularzu (ZUS DRA). Jednak dokonując płatności kwoty na poszczególne rodzaje funduszy wykazuje już w odrębnych dokumentach płatniczych. Wpłaty są dokonywane na odpowiednie rachunki bankowe ZUS. Czy w związku z tym odsetki od nieopłaconych składek należy naliczyć oddzielnie dla każdej z nich? Otóż i tak, i zarazem nie, przez wzgląd na to, że istnieje ich odpowiedni podział. Odsetki nalicza się oddzielnie dla każdej zaległości względem ZUS, tzn. osobno dla:

  • składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • funduszy pozaubezpieczeniowych (Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
  • Funduszu Emerytur Pomostowych (jedynie, gdy przedsiębiorca jest zobligowany do ich płacenia).

Powyższe stanowisko niejednokrotnie zostało potwierdzone przez same Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

Zaległości względem ZUS - zapłata odsetek nie zawsze wymagana

Jeżeli kwota odsetek z tytułu płatności składek ZUS za dany miesiąc przekracza kwotę 6,60 zł, to płatnik jest zobowiązany wpłacić należność główną wraz z odsetkami za ten okres jednym przelewem na właściwy dla danej składki/danego funduszu numer rachunku bankowego.

Jednak w sytuacji, gdy wartość odsetek dla poszczególnych składek/funduszy nie przekroczy kwoty 6,60 zł, wówczas płatnik nie ma obowiązku ich opłacenia.

Co ważne, dla płatników składek informacją - zapłacone odsetki nie będą podlegały odliczeniom od dochodu czy odpowiednio podatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów