Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Od zaległości względem ZUS zapłacisz odsetki

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca jest zobligowany do opłacania zaliczki na podatek dochodowy, podatku VAT wynikającego ze złożonych deklaracji, a także regulowania składek ZUS. Są to trzy zasadnicze obowiązki osoby mającej własny biznes. Co w sytuacji, gdy podatnik spóźni się z opłaceniem tych ostatnich? Czy wówczas należy naliczyć odsetki od zaległości względem ZUS? Według jakich zasad je naliczyć i kiedy są wymagalne? Wskazówki w tym zakresie znajdują się poniżej.

Obowiązek naliczenia odsetek

Obowiązek naliczenia odsetek podatkowych wynika z art. 53 par. 1 Ordynacji podatkowej i obejmuje jedynie zaległości podatkowe.

Do naliczenia odsetek zgodnie z par. 3 zobowiązany jest podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe.

Naliczenie odsetek - zasady ogólne

Zgodnie z art. 53 par. 4 Ordynacji odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek odpowiedniego organu.

Naliczenie odsetek - zaległości względem ZUS

Przedsiębiorca wszystkie składki ZUS uwzględnia na jednym formularzu (ZUS DRA). Jednak dokonując płatności kwoty na poszczególne rodzaje funduszy wykazuje już w odrębnych dokumentach płatniczych. Wpłaty są dokonywane na odpowiednie rachunki bankowe ZUS. Czy w związku z tym odsetki od nieopłaconych składek należy naliczyć oddzielnie dla każdej z nich? Otóż i tak, i zarazem nie, przez wzgląd na to, że istnieje ich odpowiedni podział. Odsetki nalicza się oddzielnie dla każdej zaległości względem ZUS, tzn. osobno dla:

  • składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • funduszy pozaubezpieczeniowych (Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
  • Funduszu Emerytur Pomostowych (jedynie, gdy przedsiębiorca jest zobligowany do ich płacenia).

Powyższe stanowisko niejednokrotnie zostało potwierdzone przez same Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

Zaległości względem ZUS - zapłata odsetek nie zawsze wymagana

Jeżeli kwota odsetek z tytułu płatności składek ZUS za dany miesiąc przekracza kwotę 6,60 zł, to płatnik jest zobowiązany wpłacić należność główną wraz z odsetkami za ten okres jednym przelewem na właściwy dla danej składki/danego funduszu numer rachunku bankowego.

Jednak w sytuacji, gdy wartość odsetek dla poszczególnych składek/funduszy nie przekroczy kwoty 6,60 zł, wówczas płatnik nie ma obowiązku ich opłacenia.

Co ważne, dla płatników składek informacją - zapłacone odsetki nie będą podlegały odliczeniom od dochodu czy odpowiednio podatku.