0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Po zakończeniu kontroli podatkowej przedsiębiorca - podatnik ma prawo do skorygowania wykrytych błędów. W tym celu powinien złożyć korekty deklaracji za okresy, w których wykazano nieprawidłowości. Korekta deklaracji może mieć formę pisemną lub elektroniczną. Skorygowanie nieprawidłowości może uchronić podatnika przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami - pokontrolne postępowanie podatkowe.

Korekta deklaracji w trakcie kontroli podatkowej

Podatnik, u którego prowadzona jest kontrola podatkowa, nie może złożyć skutecznej korekty deklaracji w zakresie objętym kontrolą. Złożenie jej w tym okresie będzie bezskuteczne. Poprawienie błędów jest możliwe dopiero po zakończeniu kontroli podatkowej. Fakt ten wynika z art. 81b Ordynacji podatkowej:

§ 1. Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

2) przysługuje nadal po zakończeniu:

a) kontroli podatkowej,

b) postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

§ 1a. Prawo do skorygowania deklaracji przysługuje podatnikowi także w toku postępowania podatkowego, o którym mowa w art. 119g, przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu, o którym mowa w art. 200 § 3. Ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim wcześniej dokonana korekta przewidywała cofnięcie skutków unikania opodatkowania.

§ 2. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych. Organ podatkowy zawiadamia pisemnie składającego korektę o jej bezskuteczności.

Korekta deklaracji po kontroli podatkowej

Po zakończonej kontroli podatkowej przedsiębiorca może złożyć skuteczną korektę deklaracji. Musi jednak pamiętać, że wyeliminowanie wszystkich uchybień wynikłych w kontroli podatkowej pozwoli na uniknięcie pokontrolnego postępowania podatkowego.

Sporządzając korektę deklaracji, należy pamiętać o kilku ważnych aspektach takich jak:

  • prawidłowe określenie celu złożenia - korekta deklaracji;

  • odpowiednie uzasadnienie złożenia korekty, które będzie zawierało takie informacje jak:

    • elementy deklaracji które zostały zmienione,

    • w jakim zakresie dokonano zmian,

    • dlaczego dokonano korekty.

Ważne!

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązek złożenia uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji został zniesiony.

Korekta deklaracji po kontroli podatkowej a zaległości podatkowe

W wyniku korekt deklaracji złożonych po kontroli podatkowej mogą zostać ujawnione zaległości podatkowe, które należy niezwłocznie wpłacić na konto urzędu skarbowego wraz z należnymi odsetkami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów