Poradnik Przedsiębiorcy

Podwójne odsetki od zaliczki na podatek dochodowy

Aktualnie odsetki od zaległości podatkowych dotyczących zaliczek na podatek dochodowy naliczane są dopiero wówczas, gdy za dany przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty zaliczki okres i  nie została ona uregulowana w odpowiednim terminie. Taka kolej rzeczy wynika z art. 53 § 2 Ordynacji podatkowej, który mówi, że:

Odsetki nalicza się również do należności, o których mowa w art. 52 § 1, oraz do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy.

Jak ogólnie wiadomo Resort Finansów szykuje wiele zmian, w tym również w obrębie jednego z najważniejszych aktów prawnych jakim są ustawa Ordynacja podatkowa. Wśród najistotniejszych możemy wymienić zmianę regulacji w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. Nabywca będzie odpowiadał wyłącznie za zaległość podatkową dostawcy. W zakresie tej odpowiedzialności nie będą mieściły się odsetki za zwłokę od tych zaległości oraz koszty egzekucyjne związane z ich egzekwowaniem. Nie będzie również możliwe orzekanie o odpowiedzialności podatkowej nabywcy, jeśli upłynęły trzy lata od daty dokonania dostawy towarów, licząc od końca roku, w którym ta dostawa miała miejsce.

Kolejna zmiana niezwykle istotna z punktu widzenia podatników dotyczy właśnie odsetek od zaległości podatkowych związanych z zaliczkami na podatek dochodowy. Jak wynika z niedoprecyzowanych przepisów Ordynacji możliwe będzie ich podwójne naliczenie - od zaliczek oraz od zobowiązania rocznego, których w danym roku podatnik nie uregulował.