0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z przywilejów jakie dotyczą rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych, z pewnością jest wspólne rozliczanie się małżonków. Taka forma składania deklaracji PIT ma wiele zalet i korzyści, jednak muszą być spełnione pewne warunki, aby rozliczenie miało miejsce. Możliwości jakie daje rozliczenie wspólne, to głównie płacenie niższego podatku w sytuacji, kiedy jeden z małżonków uzyskał dochody w poprzednim roku podatkowym wyższe niż dochody drugiego i jednocześnie przekraczają one próg kwotowy wyższej stawki podatku.

Wspólne rozliczenie się polega na złożeniu tylko jednego formularza PIT, który zawiera dane osobowe i dochody obojga małżonków. Wraz ze złożeniem przez jednego małżonka wniosku do urzędu staje się on pełnomocnikiem drugiego, a także jest w nim zawarta informacja o wspólnym rozliczeniu. Nie trzeba w tym celu składać osobnych dokumentów.

Wyliczanie wysokości podatku dochodowego w tej formie rozliczenia nie należy do skomplikowanych - suma dochodów uzyskanych przez współmałżonków w poprzednim roku podatkowych jest dzielona przez dwa, następnie od uzyskanej kwoty liczony jest podatek według stawki. W większości przypadków nie przekracza on progu 18 % dla stawki 85 528 zł. Tak wyliczona wartość podatkowa, jest mnożona przez dwa, uzyskując w ten sposób końcową kwotę jaką musi odprowadzić każdy z małżonków do urzędu skarbowego.

Typowe sytuacje, w których taka forma rozliczania się z urzędem skarbowym jest wykorzystywana, to takie, gdy jeden z małżonków nie uzyskuje w danym roku podatkowym dochodów, ponieważ opiekuje się dziećmi - jedynym utrzymującym jest mąż albo oboje posiadają dochody, jednak tylko jednego z nich przekraczają kwotę 85 528 zł, czyli podlegają opodatkowaniu według stawki 32%. W przypadku kiedy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku, może być opodatkowany wspólnie z małżonkiem.

Jednak, aby móc rozliczyć się w ten sposób, należy spełnić szereg warunków, które reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności mogą tego dokonać:

  • małżonkowie, których w ostatnim roku podatkowym łączyła wspólność majątkowa i jednocześnie pozostawali w związku małżeńskim przez cały okres. Wynika z tego, że osoby, które zawarły związek podczas trwania roku podatkowego, nie mają możliwości rozliczania się na tych zasadach;
  • małżonkowie, których stałe miejsce zamieszkania jest w Polsce;
  • małżonkowie, którzy złożyli oświadczenie o wspólnym rozliczeniu podatkowym, poprzez oznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu. Co istotne, termin złożenia wniosku nie może przekroczyć ostatecznego terminu składania zeznania rocznego;
  • małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
  • jak wyżej - jednak jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 % całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;

Warto wspomnieć, że podatnik, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, jednak jego małżonek zmarł podczas jego trwania, bądź pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po jego upływie, ma on prawo do złożenia rozliczenia wspólnego.

Wszelkie dochody opodatkowane inaczej, niż skala podatkowa, nie podlegają wspólnemu rozliczeniu. Z tego przywileju nie mogą skorzystać również małżonkowie, którzy posiadają swoją działalność gospodarczą, bez względu na to, czy uzyskali z niej dochody, czy też nie, opodatkowaną:

  • podatkiem liniowym,
  • kartą podatkową,
  • ryczałtem ewidencjonowanym - z wyjątkiem jeśli przychody te osiągane są z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  • podatkowi tonażowym.

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika także, że od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci podatek może być określony, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów