0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polisa na życie dla członka zarządu – finansowanie wydatku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Członkowie zarządu otrzymują różnego rodzaju świadczenia od spółki z o.o. W katalogu świadczeń można wymienić m.in. finansowanie polisy na życie. W związku z tym pojawia się pytanie, jakie skutki podatkowe w zakresie przychodów i kosztów wiążą się z tego rodzaju świadczeniem. Sprawdzamy, czy wykupiona polisa na życie dla członka zarządu powoduje dodatkowe obowiązki podatkowe!

Finansowanie wydatków na polisę na życie a przychód w podatku PIT

Przychody uzyskiwane przez członków zarządu będą stanowić na gruncie podatku PIT źródło, jakim jest działalność wykonywana osobiście.

Stosownie do treści art. 13 ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się polisy m.in. przychody:

  • otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy);
  • uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy (art. 13 pkt 9 ustawy).

Mając powyższe na uwadze, przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (w tym również umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji członka zarządu) stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi o tym „wyłączenie” określone w art. 13 pkt 9 ustawy).

Za przychód należy uznać zatem każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. 

Z kategorią nieodpłatnych świadczeń mamy do czynienia w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje korzyść w formie konkretnego wymiaru finansowego kosztem innego podmiotu i zdarzenie to jest nieodpłatne, czyli jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu.

Przychodem członków zarządu z działalności wykonywanej osobiście będzie zarówno wartość wynagrodzenia wynikającego z umowy o świadczenie usług zarządzania, jak i inne świadczenia pozapłacowe, które przysługują im na podstawie tej umowy i stanowią dla nich definitywne przysporzenie.

Polisa na życie dla członka zarządu a przychód z nieodpłatnych świadczeń

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że na skutek finansowania przez spółkę polisy na życie pojawia się po stronie członków zarządu wymierna korzyść majątkowa w postaci zaoszczędzenia wydatku. 

Nieodpłatne świadczenie jest przychodem, gdy zostało spełnione w pełni dobrowolnie, tj. na zasadzie własnej woli – a nie w wykonaniu obowiązku. Przychód członków zarządu będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie członków zarządu (a nie w interesie spółki) i przyniesie zarządzającym korzyść w postaci powiększenia ich aktywów lub uniknięcia wydatku, który musieliby ponieść. 

Istotą umowy o świadczenie usług zarządzania jest odpłatne i stałe zarządzanie przedsiębiorstwem zleceniodawcy w jego imieniu i na jego rzecz. Składniki majątku przedsiębiorstwa wykorzystywane przez zarządzających do celów służbowych mają ułatwić zarządzającym zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem. 

Natomiast w sytuacji, gdy majątek spółki byłby wykorzystywany przez zarządzających dla celów osobistych, można mówić o nieodpłatnym świadczeniu i powstaniu przysporzenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z 13 września 2021 roku (nr 0115-KDIT2.4011.435.2021.1.MM), skoro członek zarządu zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową i to on jest uprawniony do otrzymania ubezpieczenia, to ma miejsce przysporzenie majątkowe po jego stronie. Zatem w momencie opłacenia przez spółkę składki ubezpieczeniowej członek zarządu uzyskuje przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na powstanie po stronie członka zarządu spółki przychodu z działalności wykonywanej osobiście, w momencie opłacenia składki przez spółkę, nie wpływa okoliczność, że członek zarządu może uzyskać dopiero po kilku latach uprawnienie do otrzymania kwoty z tytułu objęcia go ubezpieczeniem.

Powyższe oznacza, że spółka – jako płatnik – od opłaconej za członków zarządu spółki składki ubezpieczeniowej będzie obowiązana do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy.

Przykład 1.

Spółka z o.o. opłaca członkowi zarządu polisę na życie. Jest to dodatkowe świadczenie, do którego spółka nie jest zobligowana na podstawie żadnej umowy. Czy członek zarządu uzyskuje przychód w sytuacji, gdy spółka opłaca prywatną polisę na życie?

W takich okolicznościach należy mówić o nieodpłatnym świadczeniu w ramach działalności wykonywanej osobiście. Przychód u członka zarządu powstaje w dacie zapłaty przez spółkę składki ubezpieczeniowej. Równowartość opłaconej składki stanowi przychód podlegający sumowaniu z wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Przychód z działalności wykonywanej osobiście podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a spółka jako płatnik pobiera zaliczkę na podatek.

Opłacanie przez spółkę polisy na życie stanowi dla członka zarządu przychód z nieodpłatnych świadczeń, ponieważ zarządzający otrzymuje korzyść majątkową w postaci zaoszczędzenia wydatku, który musiałby ponieść, gdyby chciał opłacić polisę z własnych środków.

Dyskusyjny status kosztu podatkowego w przypadku finansowania polisy na życie członka zarządu

Oceniając możliwość ujęcia wydatku na sfinansowanie polisy członkowi zarządu w kosztach podatkowych spółki, należy mieć na względzie, że istotnym warunkiem jest wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkiem a przychodami spółki.

Analiza interpretacji indywidualnych wydawanych w podobnych sprawach prowadzi do wniosku, że kwestia ta nie jest rozpatrywana przez fiskus jednolicie.

Przykładowo w interpretacji Dyrektora KIS z 18 listopada 2022 roku (nr 0114-KDIP2-2.4010.93.2022.4.IN) organ podatkowy wskazał, że wydatki ponoszone tytułem ubezpieczenia na życie członków zarządu są pośrednio związane z prowadzoną przez spółkę działalnością. Wykupione ubezpieczenie ma pozytywnie wpłynąć na efektywność wykonywanych działań oraz ma pełnić funkcję motywującą do prowadzenia spraw spółki, w której członek zarządu jest jednocześnie udziałowcem. Zatem co do zasady płacone przez spółkę składki na ubezpieczenie członków zarządu można uznać za wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. 

Zupełnie inaczej wskazuje natomiast interpretacja Dyrektora KIS z 8 czerwca 2018 roku (nr 0111-KDIB2-1.4010.112.2018.2.BJ). W piśmie tym czytamy, że wydatki z tytułu zawartych przez spółkę polis ubezpieczenia na życie ponoszone przez spółkę, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Z wniosku wynika, że uposażonym z polis nie są powołani członkowie zarządu, lecz spółka. 

Nie sposób więc uznać, że ubezpieczenie jest elementem przysługującego im wynagrodzenia. Nie pełni ono tym samym funkcji motywacyjnej i nie stanowi warunku pełnienia przez nich piastowanych funkcji. Nie wpływa na uzyskanie przychodów. Fakt, że w przyszłości spółka być może uzyska świadczenie z polisy, jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym, którego związek z przychodem jest zbyt odległy.

Nie jest to również wydatek na zachowanie czy zabezpieczenie źródła przychodów. Z wniosku nie wynika, aby nieopłacenie składek spowodowało utratę przychodów przez spółkę lub samo zagrożenie tą utratą.

Analiza interpretacji podatkowych wskazuje na rozbieżności w ocenie, czy wydatek na sfinansowanie polisy na życie członka zarządu wykazuje związek przyczynowo-skutkowy z przychodami spółki.

Podsumowując nasze dzisiejsze rozważania, możemy stwierdzić, że sfinansowanie polisy na życie członka zarządu stanowi przychód z nieodpłatnych świadczeń w ramach działalności wykonywanej osobiście. Natomiast dyskusyjna pozostaje kwestia możliwości potraktowania takiego wydatku jako kosztu podatkowego spółki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów