Poradnik Przedsiębiorcy

Potrzebujesz środków na własny biznes? Ruszył nowy program PARP

Osoby, które mają pomysł na własny biznes, ale nie posiadają wystarczających środków na jego uruchomienie od 2 lipca 2013 roku mogą składać wnioski o udzielenie pożyczki w ramach projektu pilotażowego “Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji”, prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dla początkujących biznesów przygotowano 41,6 mln zł.

Nowy program PARP jest przeznaczony dla start-upów oraz mikro- i małych firm, których nie stać na sfinansowanie różnych przedsięwzięć z własnych środków. Na co mogą zostać przeznaczone środki z pożyczki? Może ona zostać udzielona na:

  • uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek,

  • wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi.

Na ww. cele przedsiębiorca może uzyskać od 200 tys. do 2 mln zł pożyczki, do której przekonać mają preferencyjne warunki, takie jak np. stałe oprocentowanie w skali roku wynoszące 6,5 proc.

Pożyczka zostanie przyznana przedsiębiorcom, którzy spełnią kilka warunków. Szczególne wymagania, opisane poniżej wynikają z faktu, iż celem FPWI jest pomoc finansowa oraz stymulowanie współpracy między pomysłodawcami a podmiotami inwestującymi w projekty w początkowej fazie istnienia. W związku z tym, zgodnie z wyjaśnieniami PARP, przed właścicielem firmy stawiany jest m.in. wymóg przedłożenia “umowy z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami".

To jednak nie wszystkie warunki udzielenia pożyczki w ramach omawianego programu. Sam pomysłodawca powinien posiadać wkład własny na poziomie 25 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Zainteresowani tą formą wsparcia powinni mieć również na uwadze fakt, iż jeżeli zostanie im przyznana pomoc, wówczas będą oni zobowiązani do utrzymania projektu objętego wsparciem przez co najmniej 3 lata.

Wymogiem, który nie powinien nikogo dziwić i który często pojawia się przy tego typu programach, jest przygotowanie biznesplanu. W przypadku opisywanego projektu, powinien on dotyczyć wdrożenia innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej.

Co zrobić, aby rozpocząć procedurę ubiegania się o pomoc w ramach projektu “Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji”? Wystarczy wypełnić elektroniczny wniosek o udzielenie pożyczki na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a następnie przesłać jego podpisaną wersję papierową na adres PARP.

Pierwszy nabór wniosków potrwa do momentu, gdy suma wnioskowanych pożyczek przekroczy 120 proc. budżetu programu.