0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Powrót do pracy na urlopie rodzicielskim

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownica przebywająca na urlopie rodzicielskim chciałaby wrócić do pracy i pracować w wymiarze ½ etatu. Czy jest możliwy powrót do pracy na urlopie rodzicielskim? Jakich formalności należy dopełnić wobec pracodawcy?

Joanna, Mogilno

Powrót do pracy na urlopie rodzicielskim jest możliwy w dowolnym momencie. Jednakże należy przy tym pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Ogólne zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownicy mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego. Wymiar tego urlopu zależny jest od tego, ile dzieci urodziło się w czasie jednego porodu. I tak, jeśli było to:

  • jedno dziecko – wówczas przysługują 32 tygodnie rodzicielskiego,

  • dwójka lub więcej dzieci – wtedy urlop rodzicielski przysługuje przez okres 34 tygodni.

Co ważne, z urlopu tego mogą korzystać oboje rodzice, jednak należy pamiętać o tym, aby jego wymiar nie przekraczał limitów podanych wcześniej, o czym mówi art. 1821a § 2 oraz § 3 Kodeksu pracy.

Art. 1821a Kodeksu pracy § 3
Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1”.

Przykład 1. 

Pani Maria i pan Jan mają jedno dziecko. Zdecydowali, że po zakończeniu urlopu macierzyńskiego urlop rodzicielski w całości wykorzystają wspólnie. Oznacza to, że każdy z nich powinien zawnioskować u swojego pracodawcy o udzielenie 16 tygodni rodzicielskiego.

Urlop rodzicielski można wykorzystać jednorazowo lub w 4 częściach maksymalnie do roku, którym dziecko ukończy 6 lat. Warto wiedzieć, że urlop ten nie przysługuje z mocy prawa tak jak urlop macierzyński – udzielany jest wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Dokument ten należy złożyć nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Powrót do pracy na urlopie rodzicielskim

W trakcie urlopu rodzicielskiego pracownica ma prawo podjąć zatrudnienie u pracodawcy, który udzielił jej tego urlopu. Jednakże warto pamiętać, że w tym przypadku praca może być wykonywana w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu. Urlop rodzicielski zostaje wówczas udzielony na pozostałą część wymiaru czasu pracy. W związku z powyższym ulega on proporcjonalnemu wydłużeniu.

Art. 1821f § 1. Kodeksu pracy
W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:
1) 64 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) 68 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5”.

Wydłużenie urlopu oblicza się poprzez przemnożenie okresu łączenia pracy z rodzicielskim przez podejmowany wymiar czasu pracy. Jeśli wydłużona część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, wówczas powinna zostać udzielona w dniach, przy czym niepełne dni powinny zostać pominięte.

Przykład 2. 

Pani Joanna planuje powrót do pracy na urlopie rodzicielskim. Zatrudnienie u obecnego pracodawcy podejmie po wykorzystaniu 12 tygodni urlopu rodzicielskiego. Pozostałe 20 tygodni będzie łączyć z pracą na ¼ etatu. Oznacza to, że jej urlop zostanie wydłużony o 5 tygodni, bo 20 tygodni pozostałe do wykorzystania mnożymy przez wymiar czasu pracy, czyli ¼ = 5. Urlop rodzicielski zostanie zatem udzielony na pozostałą część wymiaru etatu – tu ¾. W trakcie wydłużonych 5 tygodni pani Joanna będzie również zatrudniona na ¼ etatu. W tym przypadku 5 tygodni dzielimy przez pozostałą część wymiaru czasu pracy, czyli ¾ i

oznacza to, że jej urlop wydłuży się jeszcze o 6 tygodni i 4 dni. Ostatecznie urlop rodzicielski wydłuży się o 11 tygodni i 4 dni.

Całkowita rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Pracownik może w dowolnym momencie zrezygnować z urlopu rodzicielskiego i za zgodą pracodawcy powrócić do pracy. W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego, którego można zrzec się tylko na rzecz drugiego rodzica lub innego członka rodziny, przepisy prawa przewidują możliwość całkowitej rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w dowolnym momencie, bez konieczności przekazania go innej osobie. 

Formalności związane z powrotem do pracy

Pracownica, która planuje powrót do pracy na urlopie rodzicielskim, ma obowiązek złożyć pracodawcy pisemny wniosek w tej sprawie.

We wniosku należy wskazać:

  • wymiar czasu pracy, w jakim pracownica chce wykonywać pracę (maksymalnie ½ etatu),

  • okres, przez który pracownik zamierza łączyć korzystanie urlopu z wykonywaniem pracy.

We wniosku powinna także określić sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o który zostanie wydłużony w związku z łączeniem go z pracą.

Wniosek należy przekazać pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem pracy. Pracodawca może nie przyjąć wniosku jedynie w przypadku, gdy organizacja lub rodzaj wykonywanej pracy nie pozwala na powrót do pracy na urlopie rodzicielskim.

Podjęcie zatrudnienia podczas urlopu rodzicielskiego jest możliwe. Wystarczy dopełnić odpowiednich formalności względem swojego pracodawcy i cieszyć się dłuższym okresem przebywania z dzieckiem. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów