0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Powstanie różnic kursowych przy refinansowaniu kredytu walutowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy często, aby móc się rozwijać, zaciągają kredyty, w wielu przypadkach w walutach obcych. W razie korzystniejszych ofert refinansują oni swoje kredyty. W przypadku kredytów krajowych nie ma większego znaczenia, natomiast w przypadku kredytów walutowych przedsiębiorcy zastanawiają się, czy ma miejsce powstanie różnic kursowych.

Kiedy powstają różnice kursowe?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o CIT podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. 

Zasady prowadzenia tej ewidencji przez podatników określa ustawa o rachunkowości. 

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w okresie sprawozdawczym. 

Do zdarzeń ujmowanych w księgach rachunkowych należą też zdarzenia związane z ponoszeniem kosztów, z których część na podstawie u.p.d.o.p. może być uznana za koszty podatkowe.

Zgodnie z treścią art. 15a ust. 1 ustawy o CIT różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. 

Natomiast ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: 

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Refinansowanie kredytu walutowego – powstanie różnic kursowych

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że otrzymanie i spłata kredytu powoduje powstanie różnic kursowych

W przypadku otrzymania kredytu w walucie obcej, który następnie spłacamy, powstają ujemne bądź dodatnie różnice kursowe.

Przykład 1.

Spółka z o.o. produkuje transformatory na rynek włoski. W związku z planowanym rozwojem zaciągnęła ona duży kredyt w banku włoskim w walucie euro. Po dwóch latach spółka postanowiła spłacić stary kredyt walutowy nowym kredytem walutowym. Powodem refinansowania były korzystniejsze warunki kredytu. Kredyt zostanie spłacony bezpośrednio przez bank. W związku z tym spółka zastanawia się, czy powstaną u niej różnice kursowe. Co ważne, spółka rozlicza je metodą podatkową.

Zgodnie z ustawą o CIT za „dzień zapłaty” w rozumieniu powołanych wyżej przepisów uznaje się „uregulowanie zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności”.

Przypomnijmy, że kredytobiorca ustala:

 • dodatnie różnice kursowe, jeżeli wartość kredytu w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 • ujemne różnice kursowe, jeżeli wartość kredytu w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Różnice te, mające wpływ na podstawę opodatkowania, mogą być ustalone w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie trzy przesłanki:

 1. wartość kredytu jest wyrażona w walucie obcej;
 2. spłata kredytu jest zrealizowana w walucie obcej;
 3. powstaną różnice pomiędzy przeliczoną na polską walutę wartością kredytu w dniu jego otrzymania oraz w dniu jego uregulowania.

Tym samym powstanie różnic kursowych wiążą moment ustalania różnic kursowych po stronie kredytobiorcy z dniem dokonania spłaty kredytu. Są to faktycznie zrealizowane różnice kursowe.

W naszym przypadku dochodzi do spłaty jednego kredytu. Tym samym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach podatkowych spółka winna rozpoznać różnice kursowe. 

Podsumowując, refinansowanie kredytu walutowego powoduje powstanie różnic kursowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów