0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Procedura uzyskania koncesji - jak wygląda?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak powszechnie wiadomo, wykonywanie niektórych czynności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia - koncesji - od właściwego organu koncesyjnego. Zasady pozyskania zezwolenia oraz formy działalności objęte ograniczeniem zostały szczegółowo uregulowane w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jak zatem uzyskać koncesję? Wystarczy kilka formalności. W tekście omówiona została procedura uzyskania koncesji

Koncesja stanowi akt administracyjny wydawany przez upoważniony na podstawie ww. ustawy organ administracji publicznej. Innymi słowy jest to dokument potwierdzający zgodę władz państwowych na wykonywanie określonych czynności przez określonego podatnika.

Koncesjonowane rodzaje działalności gospodarczej

Na wstępie warto zapoznać się z rodzajami czynności, w stosunku do których należy uzyskać pozwolenie, aby w ogóle możliwe było świadczenie ich w ramach prowadzonej firmy. Jest to istotne, gdyż wykonywanie koncesjonowanych zawodów bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia grozi poważnymi konsekwencjami.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ww. ustawy uzyskanie koncesji przez przedsiębiorcę będzie konieczne, jeżeli zdecyduje się na wykonywanie działalności w zakresie:

 • poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla;
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
 • przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania;
 • ochrony osób i mienia;
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;
 • przewozów lotniczych;
 • prowadzenia kasyna gry.

Z powyżej wymienionych działalności koncesjonowanych można wywnioskować, iż wprowadzenie ograniczenia miało na celu przede wszystkim ochronę interesu publicznego i państwa. W zależności od przedmiotu działalności wymagającej uzyskania koncesji - udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu - należy do właściwego ministra, co następuje w drodze wydanej decyzji.

Procedura uzyskania koncesji - wniosek

Jak w przypadku większości spraw urzędowych, aby uzyskać koncesję na prowadzenie regulowanej działalności gospodarczej, wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku. Co do zasady powinien on zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.

Co istotne, do wniosku należy dołączyć także informacje oraz dokumenty wymagane zgodnie z przepisami regulującymi koncesjonowaną działalność gospodarczą.

Jednak samo złożenie wniosku nie oznacza jednoznacznie, że pozwolenie zostanie wydane bowiem organ koncesyjny może wezwać podatnika do uzupełnienia brakującej dokumentacji, potwierdzającej spełnienie ustawowych warunków koniecznych do prowadzenia regulowanej działalności. W tym celu może wyznaczyć odpowiedni termin na dopełnienie niezbędnych formalności, pod rygorem pozostawiania wniosku bez

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

rozpatrzenia. Organ koncesyjny ma prawo również do sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji, aby stwierdzić, czy przedsiębiorca spełnia odpowiednie warunki oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej ograniczeniem.

Ważne!

Zgodnie z art. 55 ust. 1 i 3 przedsiębiorca przekazujący podczas postępowania o udzielenie koncesji informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może zgłosić wniosek, aby informacjom tym była nadana klauzula poufności.

Informacje, którym nadano klauzulę poufności, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania bez zgody przedsiębiorcy przekazującego informacje.

Przetarg na udzielenie koncesji

Zdarzają się sytuacje, w których liczba przedsiębiorców spełniających warunki do udzielenia koncesji i dających rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją jest większa niż liczba koncesji przewidzianych do udzielenia. Wówczas organ koncesyjny ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest uzyskanie odpowiedniej koncesji. Informacja o konieczności przeprowadzenia danego przetargu zamieszczana jest następnie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W ogłoszeniu zgodnie z art. 53 ust. 1 organ koncesyjny zawiera takie informacje, jak:

 • minimalna opłata, za którą może być udzielona koncesja,
 • miejsce i termin składania ofert,
 • szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać oferta,
 • wysokość, formę i termin wniesienia wadium,
 • termin rozstrzygnięcia przetargu.

Co ważne, złożone już oferty nie podlegają wycofaniu. Następnie informację o wyniku przetargu przekazywana jest przedsiębiorcom biorącym w nim udział, a w przypadku osób, których oferty nie zostały wybrane - organ zwraca wcześniej pobrane wadium.

Kontrola działalności koncesyjnej

Organy administracji państwowej mają jednak ograniczone zaufanie do osób prowadzących działalność gospodarczą, a tym bardziej w przypadku przedsiębiorców wykonujących czynności regulowane. Organ koncesyjny ma zatem prawo do dokonania kontroli w zakresie:

 • zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją,
 • przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej,
 • obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

Uprawnione osoby do przeprowadzenia rewizji w powyższym zakresie mają prawo wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją. Mogą tego dokonać natomiast w dniach i w godzinach, w których ta działalność jest - lub powinna być - wykonywana. Podczas kontroli od przedsiębiorcy może zostać wystosowane żądanie ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji, a także udostępnienia danych mających związek z przedmiotem czynności rewizyjnych.

W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonywaniu czynności regulowanych właściwy organ może wezwać przedsiębiorcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

Konsekwencje prowadzenia działalności regulowanej bez koncesji

Jeżeli przedsiębiorca, pomimo nieuzyskania koncesji na wykonywanie określonego rodzaju działalności gospodarczej, prowadzi taką działalność, musi liczyć się z konsekwencjami karnymi. Kwesta ta została uregulowana w Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń - art. 601 § 1. W myśl tych przepisów jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej - podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Powyższe ma zastosowanie również, gdy przedsiębiorca nie zgłosił ewentualnych zmian danych objętych wpisem. W przypadku koncesji wszelkie zmiany należy zgłaszać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów