Poradnik Przedsiębiorcy

Przekazanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS

Rozwiązałem z pracownikiem umowę o pracę 6.02.2016 r., jednak dokument wyrejestrowania ZUS ZWUA przesłałem 15.02.2016 r. Czy przekroczyłem 7-dniowy termin na przekazanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS?

Arkadiusz, Zduńska Wola

 

Każdą osobę, która podlega ubezpieczeniom w firmie, należy zgłosić do ubezpieczeń w ZUS w ciągu 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia. W momencie rozwiązania umowy na płatniku składek ciąży obowiązek wyrejestrowania z ubezpieczeń wcześniej zgłoszonego ubezpieczonego. W przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, tytuł do ubezpieczenia ustaje z dniem rozwiązania umowy o pracę. W ciągu 7 dni od momentu ustania ubezpieczenia płatnik składek ma obowiązek wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA.

W deklaracji ZUS ZWUA jako datę wyrejestrowania pracodawca podaje dzień kolejny po dniu, w którym została rozwiązana umowa o pracę. W przypadku rozwiązania umowy 6.02.2016 r. na druku ZUS ZWUA jako datę wyrejestrowania należy podać 7.02.2016 r.

Termin 7 dni na przekazanie deklaracji ZUS ZWUA do ZUS należy liczyć od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy o pracę, czyli od 7.02.2016 r.

Przy liczeniu terminu 7 dni na przekazanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS należy uwzględnić przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i wliczyć również dni wolne od pracy, dlatego ostateczny termin złożenia deklaracji wyrejestrowania z ubezpieczeń upływa 13.02.2016 r. i do tego dnia powinna zostać przesłana do ZUS deklaracja ZUS ZWUA.

Ważne!

W przypadku dokumentów zgłoszeniowych do ZUS należy brać pod uwagę zasadę liczenia terminów z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas ostatnim dniem jest najbliższy dzień powszedni, jednak za dzień ustawowo wolny od pracy nie uznaje się soboty, nawet jeżeli według rozkładu czasu pracy firma nie pracuje w soboty.