Poradnik Przedsiębiorcy

Jak wypełnić ZUS ZWUA? Omówienie druku krok po kroku

Do czego służy formularz ZUS ZWUA?

Dokument ZUS ZWUA służy do wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń, a także do zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń. Druk ZUS ZWUA jest także wypełniany w celu zmian lub korekty danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń, które dotyczą kodu tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, gdyż w przypadku takiej pomyłki konieczne jest wyrejestrowanie ubezpieczonego z błędnymi danymi, a następnie ponowna rejestracja na druku ZUS ZUA/ZUS ZZA z poprawnymi danymi.

Należy pamiętać, że przy wyrejestrowaniu ubezpieczonego spowodowanego wygaśnięciem tytułu do ubezpieczeń konieczne jest również wyrejestrowanie członków rodziny tej osoby na druku ZUS ZCNA.

I. ZUS ZWUA - dane organizacyjne

ZUS ZWUA 1

W tym bloku należy wypełnić tylko jedno pole:

 • przy wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń w polu 01 należy wpisać X,
 • przy zgłoszeniu korekty danych podanych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego w polu 02 należy wpisać X.

Pola 03 i 04 pozostają puste.

II. ZUS ZWUA - dane identyfikacyjne płatnika składek

Część II deklaracji należy wypełnić podając dane zgodnie ze zgłoszeniem płatnika składek ZUS ZPA (ZUS ZIPA), ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1.

ZUS ZWUA 2

Pole 01: należy wpisać numer NIP, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów

Pole 02: należy wpisać numer REGON

Pola 03-05: wypełniane są tylko przez płatników będących osobami fizycznymi.

 • w polu 03 – należy wpisać nr PESEL

Pola 04 i 05: wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy płatnikowi składek nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich

 • w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać: 1 – w przypadku dowodu osobistego 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej
 • w polu 05 – należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej

Pole 06: należy wpisać nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1

Pola 07-09: wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 • w polu 07 wpisuje się nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską)
 • w polu 08 wpisuje się pierwsze imię płatnika składek
 • w polu 09 wpisuje się datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok)

III. ZUS ZWUA - dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowanej z ubezpieczeń

Dane na dokumencie wyrejestrowania muszą być zgodne z danymi na koncie ubezpieczonego, które zostało założone na podstawie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA (ZUS ZIUA)/ZUS ZZA.

ZUS ZWUA 3

Pole 01: należy wpisać numer PESEL osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń

Pole 02: należy pozostawić puste

Pole 03 i 04: należy wypełnić, jeżeli osoba wyrejestrowywana z ubezpieczeń nie posiada nadanego numeru PESEL

 • w polu 03 – w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać: 1 – w przypadku dowodu osobistego 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej
 • w polu 04 – należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 03 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej

Pole 05: należy wpisać nazwisko osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń (poszczególne człony nazwiska należy oddzielić kreską)

Pole 06: należy wpisać pierwsze imię osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń

Pole 07: należy wpisać datę urodzenia osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń (dzień/miesiąc/rok).

IV. ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA 4

Pole 01: należy wpisać kod tytułu ubezpieczenia, z którym ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń/ubezpieczenia

Pole 02: należy wpisać datę wyrejestrowania ubezpieczonego z danym kodem tytułu ubezpieczenia

Pole 03: należy wpisać kod przyczyny wyrejestrowania:

 • 100 - ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia,
 • 500 - zgon osoby ubezpieczonej,
 • 600 - inna przyczyna wyrejestrowania,
 • 700 - zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

V. ZUS ZWUA - oświadczenie płatnika składek

ZUS ZWUA 5

Pole 01: należy wpisać datę wypełniania formularza (dzień/miesiąc/rok)

Pole 02: dla potwierdzenia wiarygodności należy złożyć podpis jako płatnik składek lub może go złożyć osoba upoważniona

Pole 03: miejsce przeznaczone na pieczątkę płatnika składek

VI. ZUS ZWUA - oświadczenie osoby wyrejestrowanej z ubezpieczeń

ZUS ZWUA 6

W tym polu osoba wyrejestrowana z ubezpieczeń własnoręcznym podpisem potwierdza zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.