Poradnik Przedsiębiorcy

Jak wypełnić ZUS ZWUA? Omówienie druku krok po kroku

Do czego służy formularz ZUS ZWUA?

Dokument ZUS ZWUA służy do wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń, a także do zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń. Druk ZUS ZWUA jest także wypełniany w celu zmian lub korekty danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń, które dotyczą kodu tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, gdyż w przypadku takiej pomyłki konieczne jest wyrejestrowanie ubezpieczonego z błędnymi danymi, a następnie ponowna rejestracja na druku ZUS ZUA/ZUS ZZA z poprawnymi danymi.

Należy pamiętać, że przy wyrejestrowaniu ubezpieczonego spowodowanego wygaśnięciem tytułu do ubezpieczeń konieczne jest również wyrejestrowanie członków rodziny tej osoby na druku ZUS ZCNA.

I.ZUS ZWUA - dane organizacyjne

W tym bloku należy wypełnić tylko jedno pole:

 • przy wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń w polu 01 należy wpisać X,
 • przy zgłoszeniu korekty danych podanych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego w polu 02 należy wpisać X.

Pola 03 i 04 pozostają puste.

ZUS ZWUA - dane organizacyjne

 

Przykład 1.

Umowa o pracę zakończyła się w dniu 02.11.2021r. i wysłano deklarację wyrejestrowującą, gdzie w polu 01 wpisano X, lecz wprowadzono błędną datę wyrejestrowania z ubezpieczeń 02.11.2021 r. Aby poprawić ten błąd konieczne jest sporządzenie korekty deklaracji ZUS ZWUA gdzie w polu 02 należy wpisać X oraz podać poprawną datę wyrejestrowania 03.11.2021 roku.

II. ZUS ZWUA - dane identyfikacyjne płatnika składek

Część II deklaracji należy wypełnić podając dane zgodnie ze zgłoszeniem płatnika składek ZUS ZPA (ZUS ZIPA), ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1 

Pole 01: należy wpisać numer NIP, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.

Pole 02: należy wpisać numer REGON.

Pola 03-05: wypełniane są tylko przez płatników będących osobami fizycznymi:

 • w polu 03 – należy wpisać nr PESEL.

Pola 04 i 05: wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy płatnikowi składek nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich:

 • w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:

  • 1 – w przypadku dowodu osobistego,

  • 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.

 • w polu 05 – należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.

Pole 06: należy wpisać nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1.

Pola 07-09: wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 • w polu 07 wpisuje się nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską)
 • w polu 08 wpisuje się pierwsze imię płatnika składek
 • w polu 09 wpisuje się datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok)

ZUS ZWUA - dane identyfikacyjne płatnika składek

III. ZUS ZWUA - dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowanej z ubezpieczeń

Dane na dokumencie wyrejestrowania muszą być zgodne z danymi na koncie ubezpieczonego, które zostało założone na podstawie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA (ZUS ZIUA)/ZUS ZZA.

Pole 01: należy wpisać numer PESEL osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń.

Pole 02: należy zwykle pozostawić puste (uzupełnia się je jedynie w przypadku gdy wyrejestrowuje się osobę zgłoszoną przed 1 września 2011r wyłącznie z numerem NIP).

Pole 03 i 04: należy wypełnić, jeżeli osoba wyrejestrowywana z ubezpieczeń nie posiada nadanego numeru PESEL:

 • w polu 03 – w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:

  • 1 – w przypadku dowodu osobistego

  • 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej

 • w polu 04 – należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 03 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej

Pole 05: należy wpisać nazwisko osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń (poszczególne człony nazwiska należy oddzielić kreską).

Pole 06: należy wpisać pierwsze imię osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń.

Pole 07: należy wpisać datę urodzenia osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń (dzień/miesiąc/rok).

ZUS ZWUA - dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowanej z ubezpieczeń

IV. ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Pole 01: należy wpisać kod tytułu ubezpieczenia, z którym ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń/ubezpieczenia

Pole 02: należy wpisać datę wyrejestrowania ubezpieczonego z danym kodem tytułu ubezpieczenia

Pole 03: należy wpisać kod przyczyny wyrejestrowania:

 • 100 - ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia,
 • 500 - zgon osoby ubezpieczonej,
 • 600 - inna przyczyna wyrejestrowania,
 • 700 - zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • 800 - wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń

V. ZUS ZWUA - rozwiązanie/ wygaśnięcie stosunku pracy/ stosunku służbowego 

Tę część wypełnia się tylko w przypadku gdy wyrejestrowanie dotyczy osoby, która była pracownikiem, z którym stosunek pracy lub stosunek służbowy ustał po 31 grudnia 2018 roku, oraz gdy w bloku IV w polu 03 wybrano przyczynę wyrejestrowania 100 lub 500.

Jak wypełnić ZUS ZWUA w bloku V?

Pole 01: należy wpisać datę rozwiązania stosunku pracy; wygaśnięcia stosunku pracy; rozwiązania stosunku służbowego; wygaśnięcia stosunku służbowego.

Pole 02: należy wpisać trzyznakowy kod wygaśnięcia stosunku pracy/ stosunku służbowego lub trybu rozwiązania stosunku pracy / stosunku służbowego. Dane w tym polu powinny wynikać ze świadectwa pracy lub innego dokumentu związanym z rozwiązaniem  lub wygaśnięciem stosunku pracy / stosunku służbowego.

Pole 03: należy wpisać trzyznakowy kod podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego.  

Pole 04: wypełnia się tylko w przypadku gdy w polu 03 wybrano kod 550, wówczas wpisuje się w tym polu podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Pole 05:  wypełnia się tylko wówczas, gdy w polu 02 wybrano kod trybu rozwiązania stosunku pracy / stosunku służbowego, wówczas w zależności od tego z czyjej inicjatywy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, należy wpisać:

 • 1 – kiedy stroną inicjującą był pracownik (nawet gdy rozwiązanie następuje w drodze porozumienia stron),
 • 2 – kiedy stroną inicjującą był pracodawca oraz gdy nie można ustalić, która ze stron wystąpiła z inicjatywą rozwiązania stosunku pracy.

ZUS ZWUA - rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy/stosunku służbowego 

VI. ZUS ZWUA - oświadczenie płatnika składek

Pole 01: należy wpisać datę wypełniania formularza (dzień / miesiąc / rok).

Pole 02: dla potwierdzenia wiarygodności należy złożyć podpis jako płatnik składek lub może go złożyć osoba upoważniona.

Pole 03: miejsce przeznaczone na pieczątkę płatnika składek.

ZUS ZWUA - oświadczenie płatnika składek 

VII. ZUS ZWUA - oświadczenie osoby wyrejestrowanej z ubezpieczeń

W POLU 01 osoba wyrejestrowana z ubezpieczeń własnoręcznym podpisem potwierdza zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

ZUS ZWUA - oświadczenie osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń

VIII. ZUS ZWUA - adnotacje ZUS

Tę część wypełnia pracownik ZUS.

ZUS ZWUA - adnotacje ZUS

Wypełnianie deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZWUA nie jest skomplikowane, wystarczy wczytać się dokładnie w podane na wydruku nazwy pól.