0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wypełnić ZUS ZWUA? Omówienie druku krok po kroku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokument ZUS ZWUA służy do wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń, a także do zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń. Druk ZUS ZWUA jest także wypełniany w celu zmian lub korekty danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń, które dotyczą kodu tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, gdyż w przypadku takiej pomyłki konieczne jest wyrejestrowanie ubezpieczonego z błędnymi danymi, a następnie ponowna rejestracja na druku ZUS ZUA/ZUS ZZA z poprawnymi danymi.

Pobierz darmową ściągę Tryb rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w ZUS ZWUA

Do pobrania:

Tryb rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w ZWUA.pdf

Jak wypełnić ZUS ZWUA?

Należy pamiętać, że przy wyrejestrowaniu ubezpieczonego spowodowanego wygaśnięciem tytułu do ubezpieczeń konieczne jest również wyrejestrowanie członków rodziny tej osoby na druku ZUS ZCNA (czyli tym samym druku na którym dokonywane jest zgłoszenie do ZUS).

Deklaracje zgłoszeniowe należy wysyłać do ZUS w ciągu 7 dni od dnia powstania zmiany, dotyczy to również deklaracji ZUS ZWUA.

Przykład 1.

Pani Marta złożyła wypowiedzenie u pracodawcy za porozumieniem stron. Stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2024 roku.

W związku z tym pracodawca jest zobowiązany do wysłania deklaracji ZUS ZWUA w ciągu 7 dni (maksymalnie 8 września 2024 roku) z datą wyrejestrowania 1 września 2024 roku.

I.ZUS ZWUA - dane organizacyjne

W tym bloku należy wypełnić tylko jedno pole:

 • przy wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń w polu 01 należy wpisać X,
 • przy zgłoszeniu korekty danych podanych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego w polu 02 należy wpisać X.

Pola 03 i 04 pozostają puste.

ZUS ZWUA - dane organizacyjne

 

Przykład 2.

Umowa o pracę zakończyła się w dniu 02.11.2023r. i wysłano deklarację wyrejestrowującą, gdzie w polu 01 wpisano X, lecz wprowadzono błędną datę wyrejestrowania z ubezpieczeń 02.11.2023 r. Aby poprawić ten błąd konieczne jest sporządzenie korekty deklaracji ZUS ZWUA gdzie w polu 02 należy wpisać X oraz podać poprawną datę wyrejestrowania 03.11.2023 roku.

II. ZUS ZWUA - dane identyfikacyjne płatnika składek

Część II deklaracji należy wypełnić podając dane zgodnie ze zgłoszeniem płatnika składek ZUS ZPA (ZUS ZIPA), ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1 

Pole 01: należy wpisać numer NIP, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.

Pole 02: należy wpisać numer REGON.

Pola 03-05: wypełniane są tylko przez płatników będących osobami fizycznymi:

 • w polu 03 – należy wpisać nr PESEL.

Pola 04 i 05: wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy płatnikowi składek nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich:

 • w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:

  • 1 – w przypadku dowodu osobistego,
  • 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.
 • w polu 05 – należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.

Pole 06: należy wpisać nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1.

Pola 07-09: wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

 • w polu 07 wpisuje się nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską)
 • w polu 08 wpisuje się pierwsze imię płatnika składek
 • w polu 09 wpisuje się datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok)

ZUS ZWUA - dane identyfikacyjne płatnika składek

III. ZUS ZWUA - dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowanej z ubezpieczeń

Dane na dokumencie wyrejestrowania muszą być zgodne z danymi na koncie ubezpieczonego, które zostało założone na podstawie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA (ZUS ZIUA)/ZUS ZZA.

Pole 01: należy wpisać numer PESEL osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń.

Pole 02: należy zwykle pozostawić puste (uzupełnia się je jedynie w przypadku gdy wyrejestrowuje się osobę zgłoszoną przed 1 września 2011r wyłącznie z numerem NIP).

Pole 03 i 04: należy wypełnić, jeżeli osoba wyrejestrowywana z ubezpieczeń nie posiada nadanego numeru PESEL:

 • w polu 03 – w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:

  • 1 – w przypadku dowodu osobistego
  • 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej
 • w polu 04 – należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 03 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej

Pole 05: należy wpisać nazwisko osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń (poszczególne człony nazwiska należy oddzielić kreską).

Pole 06: należy wpisać pierwsze imię osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń.

Pole 07: należy wpisać datę urodzenia osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń (dzień/miesiąc/rok).

ZUS ZWUA - dane identyfikacyjne osoby wyrejestrowanej z ubezpieczeń

IV. ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Pole 01: należy wpisać kod tytułu ubezpieczenia, z którym ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń/ubezpieczenia

Pole 02: należy wpisać datę wyrejestrowania ubezpieczonego z danym kodem tytułu ubezpieczenia

Pole 03: należy wpisać kod przyczyny wyrejestrowania:

 • 100 - ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia,
 • 500 - zgon osoby ubezpieczonej,
 • 600 - inna przyczyna wyrejestrowania,
 • 700 - zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • 800 - wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń

V. ZUS ZWUA - rozwiązanie/ wygaśnięcie stosunku pracy/ stosunku służbowego 

Tę część wypełnia się tylko w przypadku gdy wyrejestrowanie dotyczy osoby, która była pracownikiem, z którym stosunek pracy lub stosunek służbowy ustał po 31 grudnia 2018 roku, oraz gdy w bloku IV w polu 03 wybrano przyczynę wyrejestrowania 100 lub 500.

Jak wypełnić ZUS ZWUA w bloku V?

Pole 01: należy wpisać datę rozwiązania stosunku pracy; wygaśnięcia stosunku pracy; rozwiązania stosunku służbowego; wygaśnięcia stosunku służbowego.

Pole 02: należy wpisać trzyznakowy kod wygaśnięcia stosunku pracy/ stosunku służbowego lub trybu rozwiązania stosunku pracy / stosunku służbowego. Dane w tym polu powinny wynikać ze świadectwa pracy lub innego dokumentu związanym z rozwiązaniem  lub wygaśnięciem stosunku pracy / stosunku służbowego.

Pole 03: należy wpisać trzyznakowy kod podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego.  

Pole 04: wypełnia się tylko w przypadku gdy w polu 03 wybrano kod 550, wówczas wpisuje się w tym polu podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Pole 05:  wypełnia się tylko wówczas, gdy w polu 02 wybrano kod trybu rozwiązania stosunku pracy / stosunku służbowego, wówczas w zależności od tego z czyjej inicjatywy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, należy wpisać:

 • 1 – kiedy stroną inicjującą był pracownik (nawet gdy rozwiązanie następuje w drodze porozumienia stron),
 • 2 – kiedy stroną inicjującą był pracodawca oraz gdy nie można ustalić, która ze stron wystąpiła z inicjatywą rozwiązania stosunku pracy.

ZUS ZWUA - rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy/stosunku służbowego 

VI. ZUS ZWUA - oświadczenie płatnika składek

Pole 01: należy wpisać datę wypełniania formularza (dzień / miesiąc / rok).

Pole 02: dla potwierdzenia wiarygodności należy złożyć podpis jako płatnikskładek lub może go złożyć osoba upoważniona.

Pole 03: miejsce przeznaczone na pieczątkę płatnika składek.

ZUS ZWUA - oświadczenie płatnika składek 

VII. ZUS ZWUA - oświadczenie osoby wyrejestrowanej z ubezpieczeń

W POLU 01 osoba wyrejestrowana z ubezpieczeń własnoręcznym podpisem potwierdza zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

ZUS ZWUA - oświadczenie osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń

VIII. ZUS ZWUA - adnotacje ZUS

Tę część wypełnia pracownik ZUS.

ZUS ZWUA - adnotacje ZUS

Wypełnianie deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZWUA nie jest skomplikowane, wystarczy wczytać się dokładnie w podane na wydruku nazwy pól.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów