Poradnik Przedsiębiorcy

Reklamacja usługi pocztowej - wzór z omówieniem

Reklamacja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej regulowana jest przede wszystkim przez:

  • Prawo pocztowe - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. oraz

  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej z dnia 26 listopada 2013 r.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

Pobierz darmowy wzór reklamacji usługi pocztowej w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

pdf
Reklamacja usługi pocztowej - wzór .pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Reklamacja usługi pocztowej - wzór.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Kiedy operator pocztowy odpowiada?

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie. Dotyczy to następujących sytuacji:

1. utrata przesyłki poleconej, paczki pocztowej lub przesyłki z zadeklarowaną wartością,

2. ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej, przesyłki poleconej lub przesyłki z zadeklarowaną wartością,

3. opóźnione doręczenie przesyłki listowej rejestrowanej najszybszej kategorii (poczta ma na doręczenie 4 dni od dnia nadania) lub w przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia,

4. niezrealizowanie przekazu pocztowego

Wysokość odszkodowania w poszczególnych przypadkach określa art. 88 Prawa pocztowego:

ust. 1

1) za utratę przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej;

2) za utratę paczki pocztowej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie;

3) za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki;

4) za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o którym mowa w pkt 1 lub 2;

5) za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy;

6) za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono.

Wysokość odszkodowania, o którym mowa w pkt. 5 i 6 nie może przekroczyć zadeklarowanej wartości przesyłki.

ust. 4

1) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej nie będącej przesyłką z korespondencją - w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy,

2) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej z zadeklarowaną wartością - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki,

3) za utratę przesyłki z korespondencją - w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych,

4) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia - w wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za usługę

- chyba że postanowienia regulaminu świadczenia usługi pocztowej w zakresie wysokości odszkodowania są korzystniejsze.

5. Kwoty przysługujące z tytułu niezapłaconych odszkodowań oraz zwrotu opłaty za niewykonaną usługę pocztową, w tym powszechną, podlegają oprocentowaniu w wysokości ustawowej. Odsetki przysługują od dnia:

1) w którym upłynął trzydziestodniowy termin wypłacenia odszkodowania liczony od dnia uznania reklamacji lub

2) od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Podmiot uprawniony do zgłoszenia reklamacji

Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje w pierwszej kolejności nadawcy, adresatowi w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka pocztowa lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi. Reklamację, wniesioną przez osobę nieuprawnioną, traktuje się jak niewniesioną.

Forma wniesienia reklamacji

Reklamacja usługi pocztowej może być wniesiona w każdej placówce pocztowej operatora pocztowego, z którym nadawca zawarł umowę na świadczenie usługi pocztowej. Rozporządzenie przewiduje, że reklamacja może zostać złożona:

1. w postaci pisemnej lub elektronicznej (poczta elektroniczna – reklamacja składana na adres elektroniczny, wskazany przez operatora pocztowego na jego stronie internetowej, podanej do publicznej wiadomości w jego placówce pocztowej )

2. w postaci ustnej do protokołu

3. w postaci innej niż wymienione, dopuszczonej przez operatora pocztowego, która ujawnia wolę reklamującego w sposób dostateczny, np. formularz dostępny na stronie internetowej operatora.

Niezależnie od formy wniesienia reklamacji operator pocztowy potwierdza jej przyjęcie poprzez naniesienie stosownej informacji na dowodzie potwierdzającym nadanie przesyłki lub przekazu pocztowego. Jeżeli reklamacja została złożona drogą elektroniczną, także drogą elektroniczną operator pocztowy powinien potwierdzić jej przyjęcie.