0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgoda na publikację wizerunku pracownika - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Często zdarza się, że pracodawcy chcą zamieścić zdjęcia pracowników na stronie internetowej firmy. Czy mogą to zrobić, jeżeli podwładni nie wyrażą na to pozwolenia? Zdecydowanie nie - w takiej sytuacji dla pracodawcy kluczowa jest zgoda na publikację wizerunku pracownika. Czy wiesz, jak powinna ona wyglądać?

Pobierz darmowy wzór zgody na publikację wizerunku pracownika w formacie pdf i docx

 

Do pobrania:

Zgoda na publikację wizerunku - wzór .pdf
Zgoda na publikację wizerunku - wzór .docx

Wizerunek jako dana osobowa  

Wizerunek zdecydowanie możemy zaliczyć do danych osobowych, dlatego też powinien być w odpowiedni sposób chroniony, zwłaszcza na gruncie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie danych osobowych.

Wizerunek najprościej można scharakteryzować z jednej strony jako podobiznę na zdjęciu lub obrazie, z drugiej natomiast jako sposób, w który dana osoba jest postrzegana. Kodeks cywilny rozszerza taką definicję o określenie wizerunku człowieka jako jego dobra osobistego, chronionego przez różne gałęzie prawa.   

Wskazanie wizerunku jako dobra osobistego możemy znaleźć w art. 23 kodeksu cywilnego.  

Art. 23 Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Jak więc widać, pracownik może wymagać od pracodawcy, by nie używał wizerunku bez konsultacji, zwłaszcza w sposób, który mógłby mu zaszkodzić.

Ważna w tym kontekście jest także ochrona danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych definiuje dane osobowe w art. 6  ust.1.  

W rozumieniu przepisów za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pracodawca, rozpowszechniając wizerunek pracownika, musi zadbać, by było to:

  • zgodne z prawem - jeżeli podobizna pracownika została udostępniona w taki sposób, że bez większych trudności ani nakładów można dowiedzieć się, kim on jest, pracodawca musi zdobyć zgodę na publikację wizerunku pracownika,

  • adekwatne -  upublicznienie wizerunku musi mieć odpowiednią formę - nie może mieć charakteru ośmieszającego, poniżającego lub obraźliwego,

  • celowe - rozpowszechnienie wizerunku pracownika musi mieć jakiś konkretny cel, na przykład reklamowy lub informacyjny.

Co ważne, przedsiębiorca, który zdecyduje się na upublicznienie wizerunku pracownika, musi być świadomy, że w ten sposób przetwarza jego dane osobowe, zatem oprócz uzyskania jego zgody powinien spełnić warunki, jakie stawia przed nim ustawa:

Zgodnie z art. 6 rozporządzenie RODO, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Wizerunek pracownika a prawa autorskie

Konieczność uzyskania zgody na publikację wizerunku pracownika stawia przed pracodawcą także ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Według niej:

Art. 81 ust. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1)  osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2)  osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Zgoda na publikację wizerunku pracownika - elementy

Zgodę od pracownika najlepiej uzyskać na piśmie. Żaden z przytoczonych aktów prawnych nie wymaga tego w takiej formie, jednak do celów dowodowych warto mieć tego typu dokument. Powinna być przede wszystkim sformułowana jasno i czytelnie i powinno z niej wynikać, że pracownik wie, jaki jest cel wykorzystania jego wizerunku.

Zgoda na publikację wizerunku pracownika powinna zawierać:

  • datę i miejsce udzielenia,

  • cel i zakres wykorzystania wizerunku,

  • czas, na jaki została udzielona,

  • podpis pracownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów