Poradnik Przedsiębiorcy

Rozwój płatności elektronicznych, czyli obowiązkowe terminale płatnicze dla każdego!

W rządzie trwają prace nad wprowadzeniem obowiązku przyjmowania płatności bezgotówkowych przez prawie każdego przedsiębiorcę oraz prawie każdy organ podatkowy, co oznacza wyposażenie się w obowiązkowe terminale płatnicze lub aplikacje przyjmujące takie płatności. Czy teraz w każdym urzędzie będzie można zapłacić zbliżeniowo, a w każdym warzywniaku i taksówce kartą płatniczą?

Czy płatności bezgotówkowe obejmą każdego przedsiębiorcę? Od kiedy?

Ustawa o rozwoju płatności elektronicznych ma na celu upowszechnienie stosowania płatności bezgotówkowych i zastąpienie części transakcji gotówkowych transakcjami bezgotówkowymi (również z użyciem innowacyjnych instrumentów i usług płatniczych, płatności mobilnych i zbliżeniowych, przelewów itp.) oraz zagwarantowanie konsumentom prawa do płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych. W myśl tej zasady, na większość przedsiębiorców ma zostać nałożony obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych.

Jak wskazuje projekt ustawy:

przedsiębiorca zapewnia konsumentowi możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, za pomocą polecenia przelewu lub innego instrumentu płatniczego.
Jako inny instrument płatniczy należy rozumieć inne niż gotówkowe formy zapłaty.

Powyższy zapis ma na celu zapewnić konsumentom możliwość wyboru najbardziej dla nich dogodnego sposobu zapłaty.

Za uzasadnieniem projektu ustawy

przepis skonstruowano w sposób umożliwiający dokonanie zapłaty przy użyciu przynajmniej jednego, bezgotówkowego instrumentu płatniczego, co pozwoli na uniknięcie sytuacji, gdy bezgotówkowy instrument płatniczy ma charakter nieelektroniczny i nie jest wykorzystywany powszechnie.

W spełnieniu obowiązku wynikającego z procedowanej ustawy może pomóc Fundacja Polska Bezgotówkowa, która w ramach prowadzonego przez nią Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, finansuje koszty instalacji terminali i obsługi płatności bezgotówkowych w przypadku każdej działalności oferującej możliwość dokonania zakupu i przeprowadzenia płatności.

Obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych nie dotyczy przedsiębiorców zwolnionych z kasy fiskalnej.

Obecnie nie jest znana data, kiedy dana ustawa wejdzie w życie. Aktualnie znajduje się w toku prac legislacyjnych rządu.

Czy będą możliwe jakieś wyłączenia?

Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem do spraw finansów publicznych, może w drodze rozporządzenia, zwolnić z obowiązku przyjmowania płatności bezgotówkowych wybrane grupy przedsiębiorców. Wydając rozporządzenie, minister będzie w pierwszej kolejności uwzględniał możliwości techniczno-organizacyjne przedsiębiorców oraz skalę i wielkość nadużyć związanych z nieewidencjonowaniem obrotu w poszczególnych branżach.

Urzędy również będą musiały wyposażyć się w obowiązkowe terminale płatnicze!

Obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych ma zostać nałożony także na organy administracji publicznej. Chodzi tu o możliwość dokonywania m.in. zapłaty podatków, opłaty skarbowej oraz opłat lokalnych w takich organach podatkowych jak np. urząd gminy, miasta itp.

W myśl ustawy, powyższe organy powinny zapewnić podatnikom możliwość dokonywania płatności za pomocą transakcji bezgotówkowych, do których zaliczamy np. płatność kartą płatniczą, płatność mobilną czy zbliżeniową.