Poradnik Przedsiębiorcy

Wypłacony ryczałt podlega podatkowi dochodowemu

Pracownicy często wykorzystują w swojej pracy prywatne samochody. Należy jednak pamiętać, że ryczałt w związku z kosztami poniesionymi przez pracownika w związku z takim użytkowaniem nie zawsze będzie zwolniony z opodatkowania po stronie pracownika.

Art. 21 ust. 1 pkt 23 b ustawy o podatku dochodowym mówi, że wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych:

  • jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw
  • do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach

Reasumując, zwolnienie to dotyczy tylko jazd lokalnych oraz poszczególnych grup pracowniczych - listonoszy, pracowników socjalnych, pracowników Służb Leśnych.

Pozostałe grupy pracownicze wykorzystujące swój prywatny samochód do celów służbowych nie są objęte zwolnieniem, co oznacza, że zwrócone koszty będę podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.