0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka zdrowotna od zwrotu VAT - czy zwrot wpływa na jej podstawę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niemal każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą posiada rozmaite cele inwestycyjne. Środki na nie mogą pochodzić m.in. z nadwyżki podatku VAT. Podatnik może wnioskować o zwrot całości albo jej części. Powstaje jednak pytanie, czy podlega zapłacie składka zdrowotna od zwrotu VAT? Sprawdź!

Przychód z działalności gospodarczej

Jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 14 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „ustawą o PIT”) przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne podatnikowi, nawet jeżeli podatnik nie otrzymał ich w postaci środków pieniężnych.

Niemniej jednak jeszcze przed obniżeniem przychodu o poniesione koszty uzyskania przychodu (w przypadku stosowania skali podatkowej albo podatku liniowego) podatnik powinien sam pomniejszyć przychód z działalności gospodarczej. Przy zastosowaniu zryczałtowanej formy opodatkowania podatnik nie pomniejsza przychodu o poniesione koszty uzyskania przychodu.

Przychód z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) albo zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynny podatnik powinien pomniejszyć o wartość:

 • należnego podatku VAT ze sprzedaży towarów lub usług opodatkowanych podatkiem VAT,
 • wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Za datę powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu uważa się dzień:

 • wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi,
 • lub wystawienia faktury,
 • bądź uregulowania należności.

O tym, kiedy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zdecyduje zdarzenie, które wystąpi najwcześniej.

Jeżeli strony ustalają, iż usługa jest rozliczana w umówionych okresach rozliczeniowych (miesiąc, kwartał, rok), wówczas za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego wskazanego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Składka zdrowotna od zwrotu VAT a obliczenie podstawy składki zdrowotnej

Nawiązując do art. 81 ust. 2c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwanej dalej „ustawą o NFZ”), miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej u podatników stosujących skalę podatkową albo podatek liniowy stanowi dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, wyznaczany w następujący sposób:

 1. dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami z działalności w rozumieniu ustawy o PIT a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy PIT;
 2. dochód ustalony w powyższy sposób jest pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 3. dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów w rozumieniu ustawy o PIT, osiągniętych od początku roku, i sumą kosztów uzyskania tych przychodów poniesionych od początku roku na cele działalności;
 4. dochód ustalony według punktu 3. jest pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W czasie ustalania dochodu na poczet obliczenia podstawy miesięcznej składki zdrowotnej podatnik nie uwzględnia:

 1. przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152–154 ustawy o PIT;
 2. przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych oraz składek opłaconych w miesiącu, w którym ubezpieczony spełniał warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej (art. 82 ust. 8–9a ustawy o NFZ) – art. 81 ust. 2zd ustawy o NFZ;
 3. w tych przychodach i kosztach ich uzyskania – przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej – art. 81 ust. 2zd ustawy o NFZ.

Przykłady przychodów z działalności gospodarczej

Najczęściej występującymi przychodami w pozarolniczej działalności gospodarczej o niewielkich rozmiarach są m.in. przychody z:

 1. sprzedaży środków trwałych lub wyposażenia;
 2. dotacji, subwencji, różnego rodzaju dopłat;
 3. różnic kursowych;
 4. otrzymanych kar umownych;
 5. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych;
 6. umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, zwróconych wierzytelności;
 7. umorzonych należności, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne (w tym odpisy aktualizacyjne);
 8. zwrotu lub otrzymania pożyczki (kredytu), jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej;
 9. nieodpłatnych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń;
 10. otrzymanych odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 11. najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Przychodem z działalności gospodarczej jest również kwota podatku VAT:

 • nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, lub
 • dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi

– w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Przychód z działalności gospodarczej to także naliczony podatek VAT lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (w sytuacji obniżenia lub zwrotu podatku VAT lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami). Zatem ustawodawca wskazał konkretne przypadki, kiedy to podatek VAT może stanowić przychód z działalności gospodarczej.

Brak jest w powyższych uregulowaniach przypadku, w którym zwrot podatku VAT stanowiłby przychód z działalności gospodarczej dlatego też składka zdrowotna od zwrotu VAT jest nienależna bowiem nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym zwrócona przez urząd nie stanowi przychodu z działalności.

Przykład

Czynny podatnik VAT złożył w deklaracji JPK_V7 wniosek o zwrot VAT za luty 2024 roku. W maju 2024 roku otrzymał zwrot podatku VAT w kwocie wnioskowanej 15 000 zł. Czy ten zwrot będzie przychodem z działalności gospodarczej?

Zwrot podatku VAT nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, nie będzie więc wliczony do podstawy składki zdrowotnej. W efekcie składka zdrowotna od zwrotu VAT nie powstaje do zapłaty.

Końcowo warto dodać, iż w art. 14 ust. 3 pkt 7 ustawy o PIT prawodawca zwraca uwagę, iż do przychodów z działalności gospodarczej podatnik nie powinien zaliczać zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku VAT oraz zwróconej różnicy podatku VAT, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów