0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co składa się na przychód z najmu prywatnego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Najem prywatny generuje przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Taki przychód stanowi jednocześnie podstawę opodatkowania. Warto omówić, jakie składniki stanowią przychód z najmu prywatnego.

Przychód z najmu prywatnego - zasady opodatkowania

Najem prywatny – będący źródłem przychodów określonym w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT – podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, gdzie podatek jest obliczany od kwoty przychodu.

Z uwagi na fakt, że w przypadku ryczałtu nie uwzględnia się kosztów podatkowych (art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku), przychód jest jednocześnie podstawą opodatkowania, do której należy zastosować właściwą stawkę podatku – 8,5%, a jeżeli przychód przekroczy 100 000 zł, to 12,5%.

Podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego, muszą zaistnieć przesłanki określone w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku.

Przepis ten wskazuje, że przychodem z najmu są kwoty faktycznie otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika. W tym przypadku obowiązuje metoda kasowa, co oznacza, że przychodem nie jest kwota należna, a faktycznie otrzymana.

Przychodem podlegającym opodatkowaniu w ramach prowadzonego najmu prywatnego jest kwota czynszu za wynajem pod warunkiem, że czynsz został otrzymany lub pozostawiony do dyspozycji wynajmującego.

Ponoszone przez najemcę wydatki na opłaty

Na podstawie zawartej umowy najmu najemca może być zobligowany do ponoszenia określonych opłat związanych z użytkowaniem nieruchomości.

W ocenie organów podatkowych składnikiem przychodów nie są ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu np.:

  • opłaty związane z lokalem takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej;
  • opłata za wodę, energię elektryczną, gaz itp.

– jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Uwzględniając powyższe, należy uznać, że podstawą uzyskiwania przychodów z tytułu najmu jest umowa, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym w przypadku otrzymania lub postawienia go do dyspozycji wynajmującego.

Tak np. uznał Dyrektor KIS w interpretacji z 5 stycznia 2023 roku (nr 0113-KDIPT2-1.4011.934.2022.1.MGR), gdzie czytamy, że dodatkowe opłaty mediów (energii elektrycznej, wody, ścieków, wywozu śmieci, ogrzewania) rozliczane według zużycia, do których zapłaty zobowiązany jest, zgodnie z zawartą umową najmu, najemca, nie będą stanowić przysporzenia majątkowego dla wynajmującego. W zakresie uiszczania powyższych opłat wynajmujący pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a usługodawcami. W związku z tym ww. opłaty nie spowodują powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W ocenie fiskusa w zależności od różnego skonstruowania stosunku prawnego umowy najmu w zakresie pokrywania przez najemcę pewnych płatności (świadczeń) związanych z przedmiotem najmu będą różne skutki podatkowe. Jeśli strony umowy najmu określiły wysokość wynagrodzenia z tytułu najmu (czynsz), to otrzymana przez wynajmującego kwota jest jego przychodem.

Przykład 1.

Osoby fizyczne zawarły umowę najmu mieszkania. Zgodnie z treścią zawartej umowy wynagrodzenie będzie obejmować jedynie kwotę czynszu za wynajem. Opłaty za media będą natomiast ponoszone przez najemcę, który będzie przekazywał kwotę należną wynajmującemu pełniącemu jedynie rolę pośrednika. W takich okolicznościach podstawa opodatkowania obejmować będzie wyłącznie kwotę czynszu.

Przykład 2.

Osoby fizyczne zawarły umowę najmu mieszkania. Zgodnie z treścią zawartej umowy wynagrodzenie będzie obejmować zarówno kwotę czynszu, jak i opłaty za media. Następnie wynajmujący będzie we własnym zakresie regulował opłaty. W takim wypadku podstawa opodatkowania obejmować będzie zarówno czynsz, jak i opłaty.

Otrzymane od najemców pieniądze na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i czynszu dla wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej jako koszty, które – zgodnie z zawartą umową najmu – będzie miał obowiązek pokrywać najemca, nie będą przychodem dla wynajmującego. Nie ma przy tym znaczenia, że najemca przekazuje właścicielowi środki na pokrycie tego kosztu (interpretacja Dyrektora KIS z 16 stycznia 2023 roku, nr 0113-KDITP2-1.4011.959.2022.1.MZ).

Decydujące dla ustalenia podstawy opodatkowania jest odpowiednie skonstruowanie umowy najmu. Określenie w jej treści, że to najemca zobligowany jest do ponoszenia opłat za najem, powoduje, że podstawa opodatkowania obejmuje wyłącznie kwotę czynszu za wynajem.

Odmienny sposób rozliczania przychodów przy najmie w ramach działalności gospodarczej

Przychody z najmu prywatnego mogą być opodatkowane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Jednakże w tym przypadku zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. W konsekwencji w ramach najmu w pozarolniczej działalności gospodarczej mamy do czynienia z metodą memoriałową ustalania przychodu.

Organy podatkowe podchodzą zupełnie inaczej do kwestii opłat ponoszonych przez najemców, jeżeli wynajem jest wykonywany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

W interpretacji Dyrektora KIS z 28 grudnia 2022 roku (nr 0115-KDIT3.4011.771.2022.1.JG) organ podatkowy wskazał, że uzyskany przychód z tytułu wszelkich opłat, które są uwzględnione w kwocie czynszu, jak również w przypadku ich refakturowania odrębnie od czynszu, zaliczany jest do przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem opłaty eksploatacyjne w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej stanowią przychód z działalności gospodarczej i należy odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

W przypadku gdy najem nieruchomości jest prowadzony w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, organy podatkowe nakazują traktować jako przychód podlegający opodatkowaniu zarówno czynsz, jak i kwotę opłat eksploatacyjnych – nawet jeżeli opłaty te są refakturowane na najemców.

Stanowisko fiskusa odnośnie do określania przychodu z najmu prywatnego jako obejmującego wyłącznie kwotę czynszu wydaje się ugruntowane. Opłaty ponoszone przez najemców nie będą elementem składowym podstawy opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów