0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie zmiany przyniesie Tarcza 5.0?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Długo wyczekiwana Tarcza 5.0 w końcu pojawiła się w Dzienniku Ustaw. Na jej podstawie podmioty działające w branżach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii otrzymają wsparcie w postaci umorzenia składek oraz wypłaty świadczeń postojowych. W artykule opisujemy, jakie konkretnie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze wspomnianych ulg.

Tarcza 5.0 dla branży turystycznej

23 września Tarcza 5.0 pojawiła się w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje będą jednak obowiązywały dopiero po 21 dniach od dnia jej ogłoszenia. To oznacza, że od 15 października możliwe będzie wnioskowanie o przyznanie wsparcia w ZUS-ie. Dla podmiotów działających w branżach turystycznej, estradowej i wystawienniczej Tarcza 5.0 przewiduje trzy formy pomocy:

Powyższe ulgi będą przyznawane przedsiębiorcom na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007.

Forma wsparcia Tarcza 5.0

PKD

Rodzaj działalności

Świadczenie postojowe

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Dodatkowe świadczenie postojowe

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Zwolnienie ze składek

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Świadczenie postojowe 

Na mocy Tarczy 5.0 o świadczenie postojowe po raz pierwszy będą mogli starać się przedsiębiorcy prowadzący działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy. Tu jednak konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów.

W przypadku agentów turystycznych jest to: 

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej  przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • zamieszkiwanie na terytorium RP, posiadanie obywatelstwa RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej;
 • legalne przebywanie na terytorium Polski, jeśli przedsiębiorca jest obcokrajowcem;
 • przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oprócz podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przewodnik turystyczny z kolei otrzyma postojowe, pod warunkiem że: 

 • zamieszkuje na terytorium RP, posiada obywatelstwo polskie, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA czy Konfederacji Szwajcarskiej;
 • legalnie przebywa na terytorium Polski – w przypadku obcokrajowców;
 • nastąpił przestój w prowadzeniu działalności w związku z wystąpieniem COVID-19;
 • zawiesił działalność po 31 sierpnia 2019 r.;
 • działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Osobom spełniającym te warunki przysługuje świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł. Wsparcie można otrzymać za okres trzech miesięcy, przy czym nie będzie przysługiwało ponownie, jeżeli zostało już trzykrotnie  wypłacone.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Ten rodzaj wsparcia przeznaczony jest dla osób, które na dzień złożenia wniosku prowadziły głównie działalność w zakresie:

 • transportu turystycznego;
 • wystawiania i występowania w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych;
 • prowadzenia pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Aby uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe Tarcza 5.0, przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku będzie niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu kalendarzowym roku poprzedniego. Z tego rodzaju wsparcia skorzystają tylko ci, którym wcześniej przyznano już świadczenie postojowe (co najmniej za jeden miesiąc).

Wysokość dodatkowego świadczenia jest taka sama jak kwota przyznana poprzednio, można otrzymać je ponownie tylko trzykrotnie.

Zwolnienie z ZUS

Podmioty z sektorów turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw mogą starać się za miesiące od lipca do września 2020 r. o umorzenie składek na:

 • ubezpieczenia społeczne;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie z ZUS zostanie przyznane, o ile firma:

 • była zgłoszona jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.;
 • w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o umorzenie, uzyskała przychód niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym roku poprzedniego;
 • złoży komplety rozliczeniowe wraz z imiennymi raportami za miesiące wskazane we wniosku maksymalnie 31 października br.;
 • złoży wniosek o przyznanie zwolnienia z opłacania składek do 30 listopada br.

Co ważne, na pozytywne rozpatrzenie wniosku nie będzie miało wpływu to, czy składki zostały opłacone, czy też nie.

Tarcza 5.0 daje przedsiębiorcom najbardziej odczuwającym skutki pandemii możliwość korzystania z wsparcia finansowego, takiego jak świadczenie postojowe i zwolnienie z ZUS. Jednakże warto pamiętać, że pomoc przysługuje jedynie wybranym grupom firm, pod warunkiem że spełnią one dodatkowe obostrzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów