0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulgi podatkowe dla firm - jakie obecnie obowiązują?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowy rok przyniósł wiele nowości podatkowych, w tym również wiele ulg podatkowych dla firm. Ustawodawca pozostawia podatnikom niewiele czasu na zapoznanie się z nowelizacjami podatkowymi. Najczęściej są to dwa ostatnie miesiące roku poprzedzającego wprowadzenie zmian. Obecna nowelizacja ma na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Wśród nowych obowiązków są również ulgi podatkowe dla firm, z których mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na różnych zasadach. Jakie ulgi podatkowe dla firm obecnie obowiązują? Kto może z nich skorzystać? Czy warto korzystać z nowych ulg? Na te i inne pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Jakie ulgi podatkowe dla firm obecnie obowiązują i kto może z nich skorzystać?

Od 2019 roku obowiązują nowe ulgi podatkowe dla firm. Zaliczamy do nich m.in.:

  • ulgę na start dla przedsiębiorców
  • ulgę na innowacje (Innovation Box)
  • ulgową stawkę podatku CIT dla małych podatników
  • ulgę na złe długi VAT.

Podstawą prawną dla ulgi na start jest ustawa Prawo przedsiębiorców, zwana także Konstytucją biznesu. Zgodnie z art. 18 tej ustawy każdy przedsiębiorca rozpoczynający swoją działalność po raz pierwszy lub rozpoczynający ją ponownie po okresie 60 miesięcy nieprowadzenia działalności, który nie będzie wykonywać jej na rzecz swojego byłego pracodawcy, może skorzystać z ulgi na start. Oznacza to, że nie będzie on podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

Ulga na start dla przedsiębiorców – art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców, tzw. Konstytucja biznesu.

Przykład 1.
Jan Kowalski prowadził działalność w okresie od 10 marca 2016 r. do 31 października 2017 roku. Od 1 maja 2019 r. postanowił rozpocząć prowadzenie działalności. Nie upłynął wymagany okres 60 miesięcy przerwy, dlatego na pan Jan nie może skorzystać z ulgi na start.

Przykład 2.
Joanna Nowak prowadziła firmę w okresie od 20 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2010 roku. Od 1 czerwca 2019 r. planuje rozpocząć współpracę na działalności gospodarczej. Wymagany ustawą okres został zachowany. Pani Joanna może skorzystać z ulgi na start.

Innovation Box to nowa ulga obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku. Dla dochodów z patentów oraz praw własności intelektualnych zastosowanie ma 5-procentowa stawka opodatkowania. Ulga IP Box, bo tak jest nazywana w innych krajach, np. we Francji, Irlandii czy Wielkiej Brytanii, ma na celu tworzenie nowych miejsc pracy w innowacyjnych sektorach oraz ma istotny wpływ na rozwój nowych technologii. Przedsiębiorca może skorzystać z niej tylko dla praw intelektualnych wytworzonych samodzielnie. Może być on ich właścicielem lub współwłaścicielem bądź posiadać wyłączną licencję na ich używanie. Do obliczenia podstawy opodatkowania należy wykorzystać dochód kwalifikowany IP pomnożony przez wskaźnik Nexus.

 

Wskaźnik Nexus = (a+b) * 1,3 / (a+b+c+d)

a – działalność B+R prowadzona w związku z IP
b – nabycie wyników prac B+R od podmiotów niepowiązanych
c – nabycie wyników prac B+R od podmiotów powiązanych
d – nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
B+R – badania i rozwój

Przyjmowane jest, że wartość wskaźnika większa od 1 wynosi 1.

Innovation Box związany jest bezpośrednio z działalnością B+R (badania i rozwój).
Obecnie ulga jest jeszcze mało popularna. Najnowsze badania pokazują, że tylko 5% badanych w ankiecie KPMG w Polsce wyraziło wolę, że ich firmy będą chciały z niej skorzystać.

Dziewiątka dla małych podatników” to nowa ulga obowiązująca w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Każdy przedsiębiorca, który osiąga przychody w danym roku podatkowym na poziomie mniejszym lub równym 1 200 000,00 EUR wyrażone w walucie PLN po przeliczeniu według średniego kursu NBP w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych, może skorzystać z nowej 9-procentowej stawki podatku. Możliwość skorzystania z obniżonej z 15% do 9% stawki podatku przysługuje również niektórym przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą, nawet jeśli nie posiadają statusu małego podatnika. Preferencyjna stawka podatku dotyczy wyłącznie dochodów pochodzących ze źródeł innych niż zyski kapitałowe. Art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) informuje, że podstawą opodatkowania mogą być dochody stanowiące sumę dochodów pochodzących z zysków kapitałowych oraz dochodów pochodzących z innych źródeł. Zgodnie z artykułem 7b ust. 1 ustawy CIT wskazany jest katalog przychodów z zysków kapitałowych. Z nowej ulgi nie będą mogły skorzystać:

  1. spółki dzielone;
  2. podatnicy, którzy wnieśli wkład do nowej firmy w postaci poprzednio prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części o wartości większej niż 10 000,00 EUR w przeliczeniu na PLN po średnim kursie NBP lub składniki majątkowe uzyskane przez tego podatnika z likwidacji innych podatników;
  3. podmioty powstałe w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przekształcenia spółki w inną spółkę.

Ulga na złe długi VAT stosowana może być wyłącznie przez przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, niebędącymi w procesie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji. W większości przypadków przedsiębiorcy rozliczają podatek VAT na zasadzie memoriałowej. Oznacza to, że muszą dokonać płatności należnego podatku VAT przed otrzymaniem płatności od kontrahenta. W sytuacji prawidłowej współpracy pomiędzy kontrahentami nie ma problemu z utrzymaniem prawidłowej płynności finansowej, jednak w momencie nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów płynność przedsiębiorstwa zostaje zachwiana. Dotychczas podatnicy VAT musieli czekać aż 150 dni na odzyskanie VAT od złych długów. Obecnie możliwość skorzystania z ulgi za złe długi występuje już po 90 dniach od terminu płatności wskazanego na fakturze. Podstawę opodatkowania oraz kwotę należnego podatku VAT należy skorygować w rozliczeniu za okres, w którym minął 90 dzień od terminu płatności wskazanego na fakturze. Wymaganym jest, aby do dnia złożenia skorygowanego rozliczenia wierzytelność nie została zapłacona lub zbyta w jakiejkolwiek innej formie. W sytuacji uregulowania przez kontrahenta należności po złożeniu korekty zobowiązani jesteśmy do ponownego skorygowania rozliczenia uwzględniającego zapłacony podatek VAT. W zawiadomieniu VAT-ZD należy podać kwoty korekty oraz dane dłużnika.

Nowe ulgi podatkowe dla firm - czy warto korzystać?

Większość wprowadzonych ulg podatkowych dla firm w 2019 roku zachęca do rozwoju działalności gospodarczej. Zarówno dla młodych przedsiębiorców, rozpoczynających swoją przygodę z działalnością gospodarczą, tworzących start-upy, jak i dla już funkcjonujących firm nowe przepisy dają możliwości skorzystania z ulg podatkowych dla firm. Każda z nich w zależności od rodzaju podatnika będzie korzystnie wpływać na prowadzoną przez niego działalność. Innovation Box zachęca przedsiębiorców do tworzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz prowadzenia działalności związanej z badaniami i rozwojem. Ulga na start zachęca do prowadzenia własnej działalności przy dużo niższych kosztach. Jest ona zachętą do przedsiębiorczego myślenia i wchodzenia w świat działalności gospodarczej. Taka współpraca może okazać się dobrym rozwiązaniem na zatrudnienie. Ulga za złe długi VAT poprawia płynność finansową w przedsiębiorstwie i daje nam łatwiejszy i szybszy dostęp do nadpłaconego podatku VAT.

Większość wprowadzonych nowych ulg podatkowych dla firm ma na celu po pierwsze uszczelnienie naszego systemu podatkowego, a w dalszej kolejności usprawnienie działalności podatników. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz różnych form opodatkowania mamy możliwość skorzystania z wielu ulg dla firm. Ulgi podatkowe dla firm pozytywnie wpływają na prowadzoną przez przedsiębiorcę działalność gospodarczą. Pomimo krótkiego okresu na zapoznanie się z nowelizacjami przedsiębiorcy chętnie korzystają z nowych ulg dla firm.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów