0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa wydawnicza – wzór z szerokim omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa wydawnicza jest umową, w ramach której autor zobowiązuje się do wytworzenia utworu celem jego wydania przez wydawcę, a wydawca do zapłaty wynagrodzenia oraz do wydania wytworzonego utworu. Zapoznaj się z poniższym wzorem i dowiedz się więcej o umowie wydawniczej oraz obowiązkach jej stron!

Umowa wydawnicza i formy jej zawarcia

Z przepisów nie wynika konieczność zachowania określonej formy dla umowy wydawniczej. W konkretnych przypadkach może się jednak okazać, że zachowanie formy pisemnej będzie niezbędne dla ważności poszczególnych postanowień.

Taka sytuacja będzie miała miejsce w szczególności wtedy, gdy strony postanowią przenieść trwale prawa autorskie do utworu, który ma być wydany. Przepisy przewidują, że dla ważności przeniesienia praw autorskich niezbędne jest zachowanie formy pisemnej.

Wyjątkiem będzie skorzystanie przez strony z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który pozwala zachować wymóg formy pisemnej bez konieczności składania podpisów odręcznych.

Inną sytuacją, gdy niezbędne będzie zachowanie formy pisemnej, będzie udzielenie prawa do korzystania z utworów w ramach umowy licencji wyłącznej.

Licencja lub przeniesienie praw

W zależności od przypadku i ustaleń stron właściwe będzie skorzystanie z jednej z alternatywnych wersji § 2 wzoru umowy – tj. albo postanowień dotyczących licencji, albo postanowień odnoszących się do przeniesienia praw autorskich.

W przypadku licencji wydawca w założeniu będzie miał czasowe uprawnienie do korzystania z utworu. Jeśli chodzi o przeniesienie, prawo wydawcy do korzystania z utworu jest z zasady nieograniczone w czasie.

W każdym z przypadków należy koniecznie pamiętać o polach eksploatacji, które powinny zostać szczegółowo wymienione w umowie.

Specyfikacja utworu

Wymogi wydawcy względem utworu, który ma zostać stworzony przez autora, warto szczegółowo zapisać w umowie. W ramach wzoru zaproponowana została formuła załącznika, w którym powinna znaleźć się specyfikacja utworu – czyli wszelkie wymagania wydawcy względem zamawianego utworu, z których następnie wydawca będzie rozliczał autora w toku procedury odbiorowej.

UMOWA WYDAWNICZA NR ________

zawarta dnia _____________ (do uzupełnienia data zawarcia Umowy), w ______________ (do uzupełnienia miejsce zawarcia Umowy) (dalej: „Umowa”), pomiędzy:________________________ (do uzupełnienia nazwa firmy wydawnictwa) z siedzibą w ___________________ (do uzupełnienia miejscowość, w której znajduje się siedziba Wydawcy), adres: _______________________ (do uzupełnienia adres Wydawcy), wpisaną przez Sąd Rejonowy _______________________________ (do uzupełnienia Sąd Rejestrowy i wydział, w którym prowadzone są akta rejestrowe Wydawcy), pod numerem KRS: ______________________ (do uzupełnienia numer KRS Wydawcy), NIP: ________________________ (do uzupełnienia numer NIP Wydawcy), (dalej: „Wydawca”), reprezentowaną przez: ________________________________ (do uzupełnienia reprezentacja Wydawcy), a_______________________ (do uzupełnienia imię i nazwisko Autora), adres: ______________________(do uzupełnienia adres Autora), legitymującym się dowodem osobistym o numerze i serii: ________________________ (do uzupełnienia numer i seria dowodu osobistego Autora), (dalej: „Autor”).

§ 1

 1. Na podstawie niniejszej Umowy Autor zobowiązuje się napisać utwór zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do Umowy (dalej: „Utwór”), a Wydawca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie określone Umową oraz wydać Utwór.
 2. Strony ustalają, że Autor dostarczy całość Utworu w terminie do ______________ w formie _________________ (elektronicznej lub pisemnej; w przypadku formy pisemnej należy podać liczbę egzemplarzy).
 3. Autor zobowiązuje się dostarczyć Utwór zgodny ze specyfikacją, sporządzony z należytą starannością, poprawny pod względem formalnym, merytorycznym i językowym.

§ 2

 1. Autor oświadcza, że Utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 2. Autor oświadcza, że na moment przeniesienia praw autorskich będzie posiadał wszelkie niezbędne uprawnienia i zezwolenia potrzebne do należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, a Utwór nie będzie w żaden sposób obciążony.
 3. Autor przenosi na Wydawcę, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, bez ograniczenia co do czasu lub terytorium, prawa autorskie majątkowe do Utworu, na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych Autor przenosi na wydawcę prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw autorskich zależnych do Utworu.
 2. Wraz z przeniesieniem praw autorskich na Wydawcę przechodzi prawo własności dostarczonych egzemplarzy Utworu.

[ALTERNATYWNIE]

§ 2

 1. Autor oświadcza, że Utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 2. Autor oświadcza, że na moment udzielenia licencji do Utworu będzie posiadał wszelkie niezbędne uprawnienia i zezwolenia potrzebne do należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, a Utwór nie będzie w żaden sposób obciążony.
 3. Autor udziela Wydawcy licencji do Utworu, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, bez ograniczenia co do terytorium, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Wraz z udzieleniem licencji na Wydawcę przechodzi prawo własności dostarczonych egzemplarzy Utworu.

 2. Wydawca jest uprawniony do wprowadzania do Utworu zmian redakcyjnych. Zmiany wymagają zatwierdzenia przez Autora.

 3. Licencja udzielona zostaje (na okres ____________ lat/na czas nieokreślony). Autorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia licencji w następujących przypadkach ____________________________ (do uzupełnienia przypadki, w których dopuszczalne jest wypowiedzenie licencji). Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania następującego okresu wypowiedzenia __________________________ (do uzupełnienia okres wypowiedzenia).

 4. Licencja ________________ (upoważnia/nie upoważnia) do udzielenia sublicencji.

 5. Licencja zostaje udzielona jako ________________ (licencja wyłączna/niewyłączna).

§ 3

 1. Wydawca w terminie _______ (do uzupełnienia termin na zgłoszenie uwag lub odbiór Utworu) od otrzymania Utworu przekaże Autorowi informację czy Utwór przyjmuje, czy też zgłasza do Utworu uwagi.
 2. W razie nieprzesłania przez Wydawcę odpowiedniej informacji w ww. terminie Utwór uważa się za przyjęty bez uwag.
 3. W razie zgłoszenia uwag w terminie Autor zobowiązany jest wdrożyć poprawki i ponownie przedstawić Utwór do odbioru. Procedura i terminy odbioru stosuje się odpowiednio.

§ 4

 1. Z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Autorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ________________________ (do wpisania wysokość wynagrodzenia lub sposób obliczenia wysokości wynagrodzenia – gdy prowizyjne). Wynagrodzenie uwzględnia wynagrodzenie prawnoautorskie.
 2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy ___________________ (do uzupełnienia numer rachunku bankowego, na który ma zostać wpłacone wynagrodzenie) w terminie _____________________ (do uzupełnienia termin płatności wynagrodzenia).

§ 5 

Jeżeli Autor nie dostarczy Utworu w terminie, wydawca może odstąpić od Umowy po uprzednim wyznaczeniu Autorowi na piśmie dodatkowego terminu na dostarczenie Utworu oraz pod warunkiem bezskutecznego upływu tego terminu. Wydawca jest uprawniony do skorzystania z ww. uprawnienia w terminie 6 miesięcy od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego w wezwaniu.

§ 6

 1. Liczbę egzemplarzy Utworu w ramach wydania, liczbę wydań, sposób wydania i cenę książki ustala Wydawca.
 2. Wydawca zobowiązany jest przekazać Autorowi dane, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Autor otrzyma egzemplarze autorskie w liczbie _________________ (liczba egzemplarzy autorskich).
 4. Wydawca zobowiązany jest zakończyć druk i wydać Utwór do dnia _____________________ (termin zakończenia druku i wydania Utworu). 
 5. W razie gdy Wydawca nie wyda Utworu w terminie, Autor może odstąpić od Umowy po uprzednim wyznaczeniu na piśmie dodatkowego terminu na wydruk i wydanie Utworu oraz pod warunkiem bezskutecznego upływu tego terminu. Autor jest uprawniony do skorzystania z prawa do odstąpienia w terminie 6 miesięcy od upływu ww. dodatkowego terminu.

§ 7

 1. Załącznik do umowy – Specyfikacja Utworu – stanowi integralną część Umowy.
 2. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Żadnej ze Stron nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków na osobę trzecią, chyba że druga Strona wyrazi na to zgodę.
 4. Wszelkie spory związane z Umową lub wynikające z niej będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy sąd w ___________________ (do uzupełnienia miejscowość sądu właściwego dla sporów dotyczących Umowy).

PODPISY STRON:

AUTORWYDAWCA

_______________________________________

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów