0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi podwykonawcy a zapisy w ewidencjach księgowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bardzo często korzystają z usług podwykonawców. Jak zatem należałoby ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszty związane ze świadczeniem usługi podwykonawcy? Kiedy zakupione usługi należy zaksięgować w kolumnie 10, a kiedy w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Usługi podwykonawcy - kiedy są zaliczane do zakupu towarów i materiałów, a kiedy do pozostałych wydatków?

Przedsiębiorca, który korzysta z usługi podwykonawcy, ma obowiązek wykazania ich w kosztach w kolumnie 10 lub w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Od tego, do której kolumny przedsiębiorca jest zobowiązany wpisać usługi podwykonawcy, zależy rodzaj kosztu, na który został poniesiony wydatek.

Ustawodawca w Rozporządzeniu MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zamieścił informację, iż w kolumnie 10 księgi przychodów i rozchodów powinien być wprowadzony zakup materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

§ 3 pkt 1 lit. a-c niniejszego rozporządzenia określa, co należy zaliczyć do towarów handlowych i materiałów:

a) towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym

b) materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku, jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi

c) materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

 

Należy jednak pamiętać, iż koszty uboczne związane z zakupem towarów handlowych i materiałów, takie jak transport, ubezpieczenie, załadunek, trzeba ująć w kolumnie 11 księgi przychodów i rozchodów.

Natomiast kolumna 13, według tego rozporządzenia służy ewidencjonowaniu pozostałych kosztów z wyłączeniem kosztów wymienionych w kolumnach 10-12 oraz wydatków, których nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów (wydatki te wymienione są w art. 23 ustawy o podatku dochodowym). Do wydatków wpisywanych do kolumny 13 powinno się zaliczyć między innymi opłatę za telefon, zakup paliwa, opłatę za energię elektryczną, składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne pracowników (w części finansowanej przez pracodawcę), jak również usługi podwykonawcy, których nie można zaliczyć do zakupionych towarów i materiałów.

Usługi podwykonawcy - księgowanie na przykładach

Przykład 1

Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż wyrobów gotowych. Zakupuje on rury, które są jego materiałem i ewidencjonuje je w kolumnie 10 księgi przychodów i rozchodów. Następnie przez firmę transportową przekazuje rury podwykonawcy celem dalszej obróbki, która polega między innymi na gięciu rur. Po zakończeniu obróbki, przedsiębiorca odbiera przerobione materiały (które stały się wyrobem gotowym) do dalszej odsprzedaży. W jakiej kolumnie należy ująć usługę od podwykonawcy oraz usługę transportową?

W związku z tym, że usługi gięcia rur stają się budulcem wyrobu gotowego, należy je zaliczyć do materiałów podstawowych. Zatem przedsiębiorca usługę od podwykonawcy, dotyczącą obróbki rur, powinien wprowadzić do kolumny 10 księgi przychodów i rozchodów.

Z kolei wydatek na usługi transportu materiałów, w tym przypadku rur, należy wpisać w kolumnie 11, w której ewidencjonuje się koszty uboczne związane z zakupem towarów lub materiałów.

Przykład 2

Przedsiębiorca zajmujący się świadczeniem usług budowlanych postanowił zlecić innej firmie pracę związaną z malowaniem pomieszczeń lokalu, który aktualnie remontuje. W jakiej kolumnie przedsiębiorca powinien wpisać usługę od podwykonawcy.

W powyższym przypadku niemożliwe jest uznanie usługi malowania za towar lub materiał. W związku z tym przedsiębiorca usługę malowania powinien wpisać do księgi przychodów i rozchodów do kolumny 13 pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów