0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wykup samochodu osobowego z leasingu przeznaczonego na cele mieszane

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego jest możliwy wraz z upływem okresu, na który została zawarta umowa. Przedsiębiorcy często korzystają z tego przyzwolenia. Powstaje jednak wątpliwość czy dany samochód przeznaczyć na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy na cele prywatne.

Wykup samochodu osobowego z leasingu na cele prowadzonej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który po zakończeniu umowy leasingu zdecydował się na wykup samochodu osobowego i przeznaczenie go na cele związane z działalnością gospodarczą, będzie mógł w sytuacji korzystania z niego w systemie mieszanym (prywatnie i służbowo) odliczyć 50% podatku VAT od faktury dokumentującej wykup danego samochodu osobowego, jak i każdego następnego wydatku związanego z jego użytkowaniem. Prawo to będzie przysługiwało przedsiębiorcy niezależnie od tego czy wcześniej dokonywał odliczeń ponieważ przedmiotowy wykup samochodu osobowego jest dostawą towaru w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Potwierdza to stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9.07.2015r. o sygn. IBPP2/4512-355/15/RSz.

Amortyzacja pozostawionego w firmie wykupionego samochodu osobowego z leasingu

Amortyzację wykupionego z leasingu samochodu osobowego można rozpatrywać dwojako:

  1. gdy jego wartość netto opiewa na sumę poniżej 3500 zł,
  2. gdy jego wartość przewyższa kwotę 3500 zł.

O ile w pierwszym przypadku przedsiębiorca może ująć bezpośrednio w koszty pełną wartość netto tego pojazdu bez konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych to w drugiej sytuacji nie może już z tego skorzystać ale może zdecydować się na m.in.:

  1. możliwość ujęcia rocznie 20% wartości netto wykupionego samochodu w kosztach firmy,
  2. skorzystanie z indywidualnej stawki amortyzacyjnej w maksymalnej wysokości 40% rocznie wartości netto wykupionego samochodu w koszty firmy jednakże samochód przed wykupem musi być używany co najmniej 6 miesięcy a w sytuacji jego ulepszenia, wydatki muszą opiewać na minimum 20% jego wartości początkowej ustalonej przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych.

Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej z 21.03.2013r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygn. IPTPB1/415-780/12-2/AG.

Dokonanie wykupu z leasingu samochodu osobowego na cele prywatne a VAT

Niektórzy przedsiębiorcy po dokonaniu czynności wykupu będą chcieli przeznaczyć przedmiotowy samochód osobowy wyłącznie na cele prywatne. Jeżeli od razu przy wykupie przeznaczą go na cele osobiste to nie będą w ogóle mieli możliwości odliczenia podatku VAT w momencie wykupu. Ponadto nieodpłatne przekazanie przez przedsiębiorcę przedmiotowego samochodu osobowego na cele osobiste, natychmiast po jego wykupie, nie będzie podlegało ustawie o VAT co będzie skutkować brakiem obowiązku opodatkowania danej transakcji podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna z 12.06.2015r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPP2/4512-315/15/BW.

Przekazanie nieodpłatne samochodu wykupionego z leasingu do działalności małżonka

Czasem mają miejsce też sytuacje, w których przedsiębiorcy postanawiają nieodpłatnie przekazać wykupiony samochód osobowy małżonce. W sytuacji, gdy dana transakcja będzie miała charakter nieodpłatny, to nie wywoła ona skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również w podatku VAT.

Stanowisko to uwzględnia interpretacja indywidualna z 10.05.2012r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. ITPB1/415-154/12/PSZ.

Sprzedaż auta wykupionego z leasingu a PIT

W toku prowadzonej działalności może wystąpić sytuacja, w której z różnych przyczyn wykupiony z leasingu samochód osobowy nie będzie nadawał się do zadań stawianych mu przez przedsiębiorcę. W takim wypadku można rozważyć jego sprzedaż. Jeżeli wykupiony samochód nie będzie wykorzystywany przez przedsiębiorcę w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku firmy to przychód ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej ale przychód z odpłatnego zbycia rzeczy. Dodatkowo, jeżeli transakcja sprzedaży samochodu wystąpi po upływie pół roku, począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, to przedsiębiorca nie będzie zobligowany do opodatkowania tego zbycia podatkiem PIT.

Stanowisko to potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Po 574/13, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 lutego 2015 r. sygn. akt I SA/Gl 1028/14.

Sprzedaż auta wykupionego z leasingu w kontekście podatku VAT

Przedsiębiorca noszący się z zamiarem sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po upływie 6 miesięcy od momentu wykupu nie jest podatnikiem podatku VAT z tytułu tej transakcji o ile sprzedaż ta będzie miała charakter okazjonalny a przedsiębiorca nie prowadzi w tym aspekcie zorganizowanej działalności gospodarczej. Powyższa sytuacja będzie miała miejsce tylko pod warunkiem, iż przekazanie na cele osobiste danego samochodu osobowego nastąpi od razu po wykupie z leasingu a jego sprzedaż będzie miała miejsce po upływie 6 miesięcy od momentu wykupu. Podkreślić należy, że przedsiębiorca wówczas nie będzie działał jako podatnik a transakcja zbycia będzie stanowiła element rozporządzania jego majątkiem prywatnym.

Tego samego zdania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 09.08.2015r. o sygn. IBPP2/4512-355/15/RSz.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów